--> ManPower Group แนะเร่งพัฒนาทักษะแรงงาน เสริมแกร่งแรงงานไทยรับลงทุน EEC | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

ManPower Group แนะเร่งพัฒนาทักษะแรงงาน เสริมแกร่งแรงงานไทยรับลงทุน EECจากการสำรวจสถานการณ์แรงงานภาคอุตสาหกรรมของแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ในครึ่งปีแรกภาพรวมจะเป็นช่วงชะลอตัวและปรับเปลี่ยนตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่มีความต้องการเปลี่ยนแปลงไป ส่วนใหญ่ยังคงเป็นการทดแทนแรงงานมากกว่าการขยายโครงสร้าง เนื่องจากผ่านพ้นฤดูกาลของการสั่งซื้อที่คึกคักในช่วงปลายปีที่มีการเร่งกำลังการผลิต นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยในส่วนของเสถียรภาพทางการเมืองของไทย ซึ่งนักลงทุนอยู่ในช่วงรอดูทิศทางส่งผลให้การลงทุนยังทรงตัวไม่หวือหวา

จากการประกาศนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ทำให้เกิดการสร้างฐานการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ในการดำเนินงานตลอด 2 ปีของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ได้ทำให้เกิดการสร้างฐานการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศตาม พ.ร.บ.อีอีซี เมื่อ พ.ศ. 2561 เพื่อเปิดประตูรับการลงทุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0 และทำให้เกิดการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐาน 5 โครงการ ได้แก่ รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน สนามบินอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก ศูนย์ซ่อมอากาศยานอู่ตะเภา ท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 และท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 จากที่ทราบในพื้นที่ดังกล่าว มีภาคอุตสาหกรรมการผลิตจำนวนมากทั้งไทยและต่างประเทศ ซึ่งเมื่อพูดถึงอุตสาหกรรมการผลิตเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมของประเทศที่มีการเติบโต

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย สุธิดา กาญจนกันติกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด เปิดเผยถึงมุมมองตลาดงานและแรงงานในกลุ่มอีอีซีว่า “สำหรับผู้ประกอบการกลุ่มอีอีซีมีความต้องการแรงงานที่มีทักษะสูงขึ้น ซึ่งหมายถึงความสามารถของแรงงาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการลงทุนในกลุ่มดังกล่าวที่มีจะนำเทคโนโลยีชั้นสูงเข้ามาใช้ในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น อาทิเช่น ทักษะในการควบคุมเครื่องจักรและหุ่นยนต์ ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และความสามารถทางภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษ ดังนั้น จึงต้องการแรงงานที่มีทักษะหลากหลาย (Multi Skill) แต่ไม่ได้หมายความว่าจะนำแรงงานกลุ่มนี้ไปใช้แรงงาน แต่แรงงานกลุ่มนี้จะต้องมีความสามารถควบคุมดูแลการทำงานเทคโนโลยีใหม่ได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานในกลุ่มโรงงานในอีอีซีในช่วงไตรมาส 3 ของปีที่ส่วนใหญ่มีการลงทุนจากต่างประเทศ ทั้งจากประเทศจีน ญี่ปุ่น อเมริกา และประเทศในกลุ่มยุโรป จะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานโดยเฉพาะในระดับผู้บริหารและกลุ่มแรงงานระดับวิชาชีพ ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในช่วงการพัฒนาโครงการพื้นฐานและการก่อสร้าง ส่วนในกลุ่มแรงงานฝีมือ แรงงานกึ่งฝีมือ รวมถึงกลุ่มผู้ใช้แรงงานจะมีการเคลื่อนย้ายในช่วงไตรมาส 4 ของปี”

“แนวโน้มของตลาดแรงงานที่เป็นที่ต้องการอย่างมากในกลุ่มอีอีซี ได้แก่ สายงานไอที วิศวกร เจ้าหน้าที่เทคนิคและเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต กลุ่มงานด้านสุขภาพ การศึกษา และกลุ่มโลจิสติกส์-การขนส่ง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แรงงานระดับผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพที่คนไทยมักไม่ประกอบอาชีพในลุ่มนี้ อย่างไรก็ตามผู้ใช้แรงงานยังคงมีความต้องการอยู่ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานต่างด้าว ดังนั้น จึงทำให้เกิดเทรนด์ในการพัฒนาทักษะของตนเองเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะทักษะความสามารถในสายอาชีพ เพื่อให้ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากลโดยแบ่งเป็น 7 กลุ่ม คือ ก่อสร้าง, อุตสาหการ, ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/ คอมพิวเตอร์, อุตสาหกรรมศิลป์, ภาคบริการ และเกษตรอุตสาหกรรม นอกจากนี้ กลุ่มแรงงานที่มีความน่าสนใจรองรับการลงทุนอีอีซี ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มงานด้านโรงแรม สปา รวมถึงสายงานด้านการก่อสร้างและซ่อมบำรุง ก็ยังคงเป็นที่ต้องการสูงตามฤดูกาลของการพัฒนาและดูแลรักษาประจำปี”

อย่างไรก็ตาม แมนพาวเวอร์กรุ๊ปในฐานะที่ปรึกษาด้านตลาดแรงงาน พบว่า จากการศึกษาและเก็บรวบรวมความคิดเห็นของผู้ประกอบการมีมุมมองและข้อเสนอแนะว่าในภาพใหญ่ของประเทศควรจะมีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการศึกษาด้านสายอาชีพให้กับกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษารวมถึงกลุ่มผู้ปกครอง เนื่องจาก ที่ผ่านมาค่านิยมในการเรียนผู้ปกครองจะเน้นให้เด็กเยาวชนเรียนในสายสามัญมากกว่าสายอาชีพ ซึ่งไม่ตอบรับกับความต้องการแรงงานที่ต้องการ กลุ่มแรงงานควรมีทักษะความรู้เฉพาะทางและมีประสบการณ์ในการทำงานจากการเรียนและการทำงานควบคู่กัน และยังเป็นการปูพื้นฐานด้านอาชีพให้พร้อมในการเข้าสู่ตลาดงาน ส่งให้การขับเคลื่อนธุรกิจเป็นไปอย่างรวดเร็วทันกับการแข่งขันทางธุรกิจ

ทั้งนี้ ภาพตลาดแรงงานในปัจจุบันยังเป็นไปในทิศทางบวก ถึงแม้จะมีการนำเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้นแต่แรงงานคนยังเป็นส่วนสำคัญที่ต้องใช้ในการควบคุมดูแลรักษาเครื่องจักรและหุ่นยนต์ อย่างไรก็ตามแรงงานจะต้องมีการพัฒนาทักษะความสามารถเพื่อรองรับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเชื่อมโยงกับรายได้ที่เพิ่มขึ้นตามทักษะความสามารถอีกด้วย แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ในฐานะผู้นำที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมแรงงานกว่า 80 ประเทศทั่วโลก และในประเทศไทย มีการเตรียมความพร้อมแรงงานเพื่อให้ได้มาตรฐานตอบโจทย์ตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม ถึงเวลาที่ผู้ประกอบการไทยเตรียมพร้อมรับมือทุกการเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน

COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,280,Audio Visual,193,automotive,297,beauty,3,Business,236,CSR,27,Economic,7,Electronics,83,Entertainment,144,EV,108,FinTech,123,Food,101,Gallery,2,Health & Beauty,90,Home Appliance,130,InsurTech,11,Interview,4,IT & DeepTech,759,Lifestyle,266,Marketing,161,Mobile Device,1141,Motorbike,33,PR News,309,PropTech,53,Real Estate,286,Review,108,Sports,3,Telecom,206,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: ManPower Group แนะเร่งพัฒนาทักษะแรงงาน เสริมแกร่งแรงงานไทยรับลงทุน EEC
ManPower Group แนะเร่งพัฒนาทักษะแรงงาน เสริมแกร่งแรงงานไทยรับลงทุน EEC
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgz5kIP1TCjQpzZRLFHWPvQio1bgFb2dL_y3nypyMRkQn3yfBBbnAzxV__xFEx-STcEbjNAGzz-7DP8xpnjAYYh7RQbw3Z4M5DdSXA4ODhWxwGNOj1bDGr7cCiLxm7CjnanwGHVoGvldng/s1600/manpower_05.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgz5kIP1TCjQpzZRLFHWPvQio1bgFb2dL_y3nypyMRkQn3yfBBbnAzxV__xFEx-STcEbjNAGzz-7DP8xpnjAYYh7RQbw3Z4M5DdSXA4ODhWxwGNOj1bDGr7cCiLxm7CjnanwGHVoGvldng/s72-c/manpower_05.jpg
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2019/05/manpower-eec-may2019.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2019/05/manpower-eec-may2019.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy