--> ม.สยาม ร่วมกับ depa เปิดหลักสูตรผู้บริหารยุคดิจิทัล MBA Digital Executives ตอบรับเทรนด์โลก | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

ม.สยาม ร่วมกับ depa เปิดหลักสูตรผู้บริหารยุคดิจิทัล MBA Digital Executives ตอบรับเทรนด์โลกเมื่อโลกเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน ก้าวสู่โลกเทคโนโลยีดิจิทัล แล้วเราจะก้าวทันเทรนด์โลกกันอย่างไร เพื่อเพิ่มโอกาสทางด้านธุรกิจ โดยนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Business Management เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการบริหาร หรือการทำงานในรูปแบบต่าง ๆ แล้วนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับธุรกิจของตนเองและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ระดับโลก 


มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa จัดทำหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ผู้บริหารยุคทิจิทัล “MBA Digital Executives” ซึ่งถือเป็นหลักสูตรแรกแบบ Degree Program ในประเทศไทย และเป็นสถาบันการศึกษา 1 ใน 2 ที่ได้รับความร่วมมือจาก Havard’s MOC Affiate Network อย่างเป็นทางการ 


รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช รองอธิการบดีและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม กล่าวว่า “ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลมาแรง เพราะเศรษฐกิจยุคใหม่ ต้องสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา เป็นความท้าทายที่ต้องใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในทุกโอกาส เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์วิถีชีวิตยุคใหม่ ดังนั้นความต้องการบุคลากรด้านการบริหารในยุคดิจิทัลจึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วน ทำให้ทางมหาวิทยาลัยสยามได้พัฒนาหลักสูตรผู้บริหารยุคดิจิทัล ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เกิดเป็นหลักสูตรใหม่ ‘หลักสูตรผู้บริหารยุคดิจิทัล (MBA Digital Executives)’ เป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทย โดยหลักสูตรนี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการและผู้บริหารองค์กรนำเทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้ในแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน รวมถึงเกิดความแตกต่างในการบริการให้กับลูกค้าอย่างเท่าทันสังคมโลกวันนี้

และเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากที่หลักสูตร MBA Digital Executives มีรายวิชาที่น่าสนใจ เช่น Digital Startup, Fail Forward (ความล้มเหลวเพื่อก้าวต่อไป) และ Microeconomics of Competitiveness (เศรษฐศาสตร์จุลภาคว่าด้วยขีดความสามารถในการแข่งขัน) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนาโดย Harvard Business School จาก ศาสตราจารย์ ไมเคิล พอร์ตเตอร์ นักเศรษฐศาสตร์มีชื่อเสียงในการบริหารเชิงกลยุทธ์ ซึ่งถูกยกย่องว่าเป็นบุคคลชั้นนำในแวดวงธุรกิจของโลกยุคใหม่” ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวว่า “ในโลกปัจจุบันจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่โดน Disruptive โดยตัวดิจิทัลเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมดิจิทัลนั่นเอง หรือไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Cloud computing เรื่องของ AI เรื่องของเทคโนโลยี VR, AR หรือ MR ในอนาคต หรือเรื่องของ Blockchain เรื่องของไฟท์ TF แอพพลิเคชั่นที่กำลังจะเข้าสู่ประเทศไทย และในอนาคตอีก 5 ปี 10 ปี และจะมีเรื่องของ Quantum Computing ความร่วมมือของ 2 หน่วยงาน ระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม MBA และ depa ได้พัฒนาหลักสูตร MBA Digital Executives ร่วมกัน ทั้งที่เป็นคณะกรรมการในการร่วมจัดทำตัวร่างหลักสูตร การผลักดันให้เกิดความร่วมมือกัน เช่น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa มีหลักสูตรที่เรียกว่า Digital CEO ซึ่งคนที่มาเรียน Digital CEO ก็สามารถไปต่อยอดได้ปริญญาโทในระดับ MBA ของมหาวิทยาลัยสยามได้ ขณะเดียวกันเรายังใช้เครือข่ายความร่วมมือคนที่เป็น Startup หรือคนที่เป็น Speaker ที่มีชื่อเสียงในเทคโนโลยีต่าง ๆ มาพูดให้กับผู้บริหารเหล่านี้ได้รับทราบด้วย” 


ดร.ธนกร ลิ้มศรัณย์ กรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม และ ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวเสริมว่า “หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้จากทางภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจะนำไปใช้ในการทำงานได้จริง รองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน และหลักสูตรเราจะร่วมกับ depa ในการออกแบบรายละเอียดวิชาต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เช่น Digital Startup ซึ่งผู้เรียนสามารถที่จะทำโครงการขึ้นมา แล้วนำโครงการนี้ไปขอทุนกับทาง depa เพื่อเป็นการสนับสนุนงบประมาณในการเริ่มต้นธุรกิจ และ Digital Tranformative ซึ่งเป็นการเรียน Captone Project ก็จะมีทุนจากทาง depa เช่นกัน หรือ Design Thinking and Innovation โดยจะผสมผสานความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างเป็นระบบ ทั้งการเรียนรู้และลงมือทำเพื่อสร้างคุณค่าให้เป็นรูปธรรม รวมถึงการจัดการ การแปรสภาพธุรกิจ หรือ Cyber Resillience เป็นเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล เป็นต้น” 


พร้อมกันนี้ยังได้เติมเต็มเรื่องราวของเทคโนโลยีดิจิทัลอีกหลากหลายมุมมองจาก Speaker ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระดับมืออาชีพ อาทิ พันเอก ดร.เศรษฐพงษ์ มะลิสุวรรณ อดีตประธานกรรมการ กสทช. / ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล / ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์ CEO บริษัท ไอโครา จำกัด / รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช จากมหาวิทยาลัยสยาม และ ดร.เฉลิมรัฐ นาควิเชียร CEO Z.Com เป็นต้น ด้วยหลักสูตรที่เปิดโลกกว้างเพื่อการเรียนรู้สำหรับผู้บริหารยุคทิจิทัล  MBA Digital Executives ใช้ระยะเวลาการศึกษาประมาณ 1 ปี 6 เดือน มีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 210,000 บาท โดยเรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ หรือเรียนแบบสะสมหน่วยกิต (credit bank) เป็นเรียนแบบรายวิชา Module หรือจะเทียบโอนรายวิชาของมหาวิทยาลัยระดับโลก อาทิ Harvard, MIT และ Stamford ผ่าน Platform ของ EdX ได้ด้วย
ก้าวให้ทันโลก ก้าวให้ทันเทรนด์ ร่วมเป็นหนึ่งสู่ ‘ผู้นำยุคดิจิทัล’ เพื่อตอบโจทย์โลกธุรกิจของคุณ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสมัครได้ ตั้งแต่วันนี้ – 10 สิงหาคม 2562 ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม โทร. 0 2868 6866, 08 9303 9999

หลักสูตร Digital Executives Program
วิชาแกน Compulsory Core course (15 Credits)

- การจัดการการตลาด (Marketing Management)

การจัดการการตลาด การตลาดดิจิทัล ทฤษฎีและกลยุทธ์ที่ครอบคลุมแนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการการตลาดในทุกรูปแบบ รวมถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์จากการตลาดรูปแบบเดิมไปสู่การตลาดดิจิทัล ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงกรอบแนวคิด และการเปลี่ยนแปลงการทำการตลาดโดยใช้ฐานข้อมูล ซึ่งการเปลี่ยนแปลงแนวคิด 3 แนวคิดนี้ นำไปสู่วิวัฒนาการของการตลาด ซึ่งพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง รวมถึงมุมมองของลูกค้าและพฤติกรรมผู้บริโภค

- การจัดการการเงิน (Financial Management)

หลักการจัดการทางการเงิน การวิเคราะห์และใช้ข้อมูลจากรายงานการเงิน รวมไปถึงทฤษฏีการจัดการเงินทุนหมุนเวียน การจัดหาเงินทุนในตลาดทุน การระดมทุน โครงสร้างเงินทุน เงินปันผล ต้นทุนของเงินทุน และเน้นถึงหลักการจัดการการเงินระดับสูงของสถาบันการเงินต่างๆ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆทางการเงินในยุคสมัยใหม่

- พฤติกรรมองค์การยุคดิจิทัล (Organizational Behavior in Digital Era)

ทฤษฎีและพฤติกรรมขององค์การทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในยุคดิจิทัล โดยเฉพาะการตัดสินใจ รวมถึงพฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคคลากรในองค์การ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขและการดำเนินการขององค์การ เพื่อให้เข้าใจและสามารถดำเนินการจัดการและสั่งการในองค์การได้ เน้นถึงการศึกษาในด้านจิตวิทยาและวิธีทดลองอื่นๆ ที่ช่วยในการจัดการและตัดสินใจ

- การจัดการเชิงกลยุทธ์และบรรษัทภิบาล (Strategic Management and Corporate Governance)

วิธีทำแผนกลยุทธ์ กำหนดภารกิจ นโยบาย เป้าหมายและกลยุทธ์ของธุรกิจในระดับต่างๆ ตลอดจนการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนและการประเมินผล วิเคราะห์แยกสาเหตุของปัญหา วิเคราะห์แนวทางเลือกในการแก้ปัญหาเพื่อให้ธุรกิจดำรงอยู่และประสบความสำเร็จ ทั้งนี้โดยคำนึงถึงสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อวางแผนดำเนินการ ซึ่งช่วยในการตัดสินใจ รวมทั้งหลักการพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ

- ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ (Business Research Methodology)

ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงทฤษฎีการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ และการศึกษาเอกสาร โดยเกี่ยวข้องกับการออกแบบงานวิจัย การออกแบบเครื่องมือ การวางแผนงานวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการใช้สถิติเพื่องานวิจัย การเขียนรายงานวิจัย การตั้งสมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน การใช้ผลงานวิจัยเพื่อการตัดสินใจสำหรับธุรกิจ รวมถึงการศึกษาวิธีการอ้างอิงและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

วิชาแกนเลือก Selective Core Course (9 Credits)

- การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบสารสนเทศ (Digital Technology and Information System Management)

แนวคิดและทฤษฎีการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบสารสนเทศ บทบาทของเทคโนโลยีต่อการสร้างสรรค์ที่ยั่งยืน รวมถึงศึกษาปัจจัยสำคัญสำหรับการจัดการเทคโนโลยี กระบวนการและแผนการพัฒนาเทคโนโลยี กลยุทธ์ทางธุรกิจโดยเทคโนโลยีสารสนเทศ การถ่ายโอนเทคโนโลยีขององค์กร ตลอดจนกรณีศึกษาการจัดการเทคโนโลยี

- เศรษฐศาสตร์จุลภาคว่าด้วยขีดความสามารถในการแข่งขัน Microeconomics of Competitiveness

หลักทั่วไปของขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและภูมิภาค องค์ประกอบของการพัฒนาสมรรถนะในการแข่งขันของประเทศ ความสำคัญของการสร้างมูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่สังคมมีอยู่ การพัฒนาสถาบันที่เกี่ยวข้องและนโยบายของรัฐบาลให้สอดคล้องกับการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน การส่งเสริมให้ธุรกิจและหน่วยงานในรูปแบบต่างๆ มีส่วนร่วมในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตในระยะยาว ภายใต้ระบบการบริหารจัดการแบบคลัสเตอร์ในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
** หมายเหตุรายวิชานี้ได้รับความร่วมมือจาก Harvard MOC Affiliate Network

- การคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรม Design Thinking and Innovation Management

การคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรม กระบวนการคิดเชิงออกแบบที่ผสมผสานกับการคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงธุรกิจ การสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างเป็นระบบ การศึกษาความต้องการและปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย การระดมความคิดเพื่อค้นหาทางแก้ไข การเรียนรู้และลงมือทำเพื่อสร้างคุณค่าและนวัตกรรม การนำความคิดสร้างสร้างสรรค์ เพื่อแนวทางการแก้ปัญหา ต่อยอดให้เป็นรูปธรรม รวมทั้งการเข้าใจผู้คน การทำงานเป็นทีม การสร้างคุณค่า และการสร้างผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ รวมถึงการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

วิชาเลือกกลุ่มและเลือกเสรี Major + Free Elective Courses (15 credits)

- ดิจิทัลสตาร์ทอัพ Digital Startup

ทฤษฎี แนวทางในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลสตาร์ทอัพ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และคุณลักษณะของผู้ประกอบการ รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาของธุรกิจดิจิทัลสตาร์ทอัพ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การจัดทำแผนธุรกิจ กระบวนการความคิดที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม และการนำนวัตกรรมสู่การปฏิบัติและการใช้เชิงพาณิชย์

- การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data Analytics

การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ กระบวนการคัดเลือก วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลจากแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ ที่มีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งปริมาณ ความหลากหลายและพลวัต การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลบนสื่อดิจิทัล ข้อมูลบนโซเชียลมีเดีย รวมถึงการสร้างความรู้จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ มาประยุกต์ใช้เพื่อการตัดสินใจ เพื่อความได้เปรียบในเชิงธุรกิจ

- การจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (Cyber Resilience Management)

การจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล แนวทางในการเตรียมความพร้อมเพื่อตรวจจับ ตอบสนอง ต่อการถูกบุกรุกโจมตีได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ ทฤษฎีการปรับตัวและการป้องกัน การเตรียมความพร้อม รวมถึงการควบคุมและการจัดแบ่งประเภทข้อมูล การเข้ารหัสและถอดรหัส การจัดการความเสี่ยง การออกแบบและวางแผนการกู้คืนระบบ รวมถึงศึกษามาตรฐานและนโยบายทางด้านคอมพิวเตอร์ การควบคุมความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและ ความมั่นคงปลอดภัยของระบบ

- การจัดการการแปรสภาพธุรกิจ (Transformative Business Management)

การจัดการการแปรสภาพธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงแนวความคิดและการนำเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจในยุคดิจิทัล รวมถึงการวางเป้าหมายการดำเนินธุรกิจและการต่อคุณค่าให้แก่ผู้บริโภค การเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมองค์กรและบุคลากรทุกภาคส่วน และการเพิ่มศักยภาพให้องค์กรสามารถแข่งขันในยุคที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรง

- ล้มเหลวเพื่อก้าวต่อไป Fail Forward

การเรียนรู้ขององค์กร บุคลากร การสร้างสรรค์และสร้างความยืดหยุ่น โดยหลักการจัดการกับความล้มเหลวอย่างชาญฉลาดจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้องค์กรที่ต้องการในการปรับปรุง ในการเรียนรู้คิดค้น และค้นหาความคล่องตัวในการรักษาความสัมพันธ์และการแข่งขันของธุรกิจ

- การจัดการดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร 1 (Digital Management for Executive 1)
(สำหรับเทียบโอนกับหลักสูตรที่กรรมการเห็นชอบ เช่น Digital CEO ของ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และ อื่นๆ)

การพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์สถานการณ์ การสังเคราะห์แนวทางในการจัดทำแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในระดับต่างๆ โดยประกอบด้วยหัวข้อวิชาที่เกี่ยวข้องคือ ดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลง แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงหลักของโลกและภูมิภาคทั้งในปัจจุบันและอนาคต กรณีศึกษาในการวิเคราะห์และสังเคราะห์สถานการณ์ของประเทศไทย การพัฒนาทักษะในการกำหนดนโยบายเพื่อการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลไปใช้ในการส่งเสริมเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพและสังคมที่มีคุณภาพ

- การจัดการดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร 2 (Digital Management for Executive 2)
(สำหรับเทียบโอนกับหลักสูตรที่กรรมการเห็นชอบ เช่น Digital CEO ของ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และอื่น ๆ)

การวิพากษ์ความหลากหลายของเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลไทย แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมไทยในอนาคต บทบาทภาคีเครือข่ายองค์การภาครัฐ เอกชนและประชาชนกับการมีส่วนร่วมเพื่อการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการกำหนดแผนงานและโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเชิงบูรณาการ การเตรียมรับเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตด้านการบริหารจัดการดิจิทัล ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อการบริหารจัดการองค์กรดิจิทัล พฤติกรรมผู้บริโภคยุคเศรษฐกิจดิจิทัล การตลาดออนไลน์และยุทธศาสตร์ดิจิทัลเพื่อพัฒนาองค์กร การประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลในการทำงานขององค์กร รวมถึงกรณีศึกษาภาครัฐและเอกชน การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การสร้างทีมและจัดการเครือข่ายการทำงานให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาคนพันธุ์ใหม่ (Digital DNA)

วิชาการค้นคว้าอิสระ (3 credits)

- วิชาการค้นคว้าอิสระหรือการบูรณาการสู่ความเป็นเลิศ Independent study or capstone project

การกำหนดหัวข้อหรือปัญหาที่นักศึกษาสนใจศึกษา สำหรับการค้นคว้าในกลุ่มวิชาที่ศึกษา รวมถึงโครงการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับผลลัพธ์ของการปฏิบัติ มีการสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ และนำมาบูรณาการเข้ากับการปฏิบัติ เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติ เพื่อทำให้เกิดผลลัพธ์ทีดีกว่าเดิมซึ่งอาจครอบคลุมการทำแผนธุรกิจ พัฒนาระบบงาน และการให้คำปรึกษา

ปิดท้ายงานแถลงข่าวด้วยเสวนากระตุ้นความเป็นผู้นำในโลกธุรกิจออนไลน์


เสวนาในหัวข้อ “ติดปีกให้ธุรกิจด้วย Digital Technology” จากวิทยากรนักการตลาดออนไลน์ ภญ.โสภา (โซอี้) พิมพ์สิริพานิชย์ มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก จากการเป็นเจ้าของผ้าพันคอแบรนด์ โซอี้สคาร์ฟ (Zoe Scarf) แบรนด์ชั้นนำในห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ และส่งออกไปยัง 8 ประเทศ ที่มามอบแนวทางสำหรับผู้ที่เตรียมตัวจะทำการตลาดออนไลน์ ว่าควรจะเริ่มจากตรงไหน โดยใช้เครื่องมือโซเชียลต่างๆ ที่มีทั้งแบบเสียเงินแบบจ้างทำทีเดียวจบ หรือจะทำเอง ก็ต้องใช้เวลาเรียนรู้สักหน่อย ทำได้ไม่ยาก หรือใช้เครื่องมือทำการตลาดแบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น โพสต์ลงเฟซบุ๊ก ยูทูบ เป็นต้น ส่วนแนวทางการวางแผนทางการตลาดด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การสร้างความน่าสนใจให้กับสินค้า การมีส่วนร่วม ทำโปรโมชั่น และจัดการ อี-คอมเมิร์ซ 

สิ่งที่คุณโซอี้เน้นย้ำก็คือ การสร้างแบรนด์ เป็นของตัวเอง เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ เนื่องจากสินค้าทุกอย่างย่อมมีคู่แข่ง ที่ทำสินค้าชนิดเดียวกันออกมา การสร้างแบรนด์ให้เริ่มต้นจากการสร้างบุคลิกภาพให้กับสินค้าของตนเอง ต่อไปก็ตั้งชื่อ กำหนดสี ตราสัญลักษณ์ รวมไปถึงการสร้างเรื่องราว ที่มาของแบรนด์ให้คนไปเล่าขานจดจำสินค้าของเราได้ ซื้อสินค้าเราแล้วคุ้มค่า 

ส่วนเรื่องการทำการตลาดออนไลน์ที่ควรระมัดระวัง ได้แก่ การทำ Graphic Design ที่ตรงกับบุคลิกของสินค้า เพราะลูกค้ามักตัดสินใจซื้อเนื่องจากได้เห็นรูปภาพ สำหรับลูกค้าเก่าต้องรักษาไว้ให้ได้ เพราะมีต้นทุกการทำการตลาดน้อยกว่าการทำการตลาดกับกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ สำหรับผู้ที่ทำการตลาดผ่านทางโซเชียล การเขียนโพสต์ต้องระวังจะกลายเป็น Content ขยะ ทุกโพสต์ต้องทำ SEO หรือใส่คีย์เวิร์ดให้กับสินค้าของเราด้วย เพื่อให้ระบบสืบค้น เช่น Google สามารถสืบค้นสินค้าของเราพบ นอกจากนี้ก็ควรจัดกิจกรรมให้คนเข้ามามีส่วนร่วม กระตุ้นหรือหาวิธีให้ผู้ที่ติดตามกดไลค์ กดแชร์ โดยเน้นย้ำที่แก่นแท้ของสินค้าของเรา เป็นหลัก

COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,280,Audio Visual,193,automotive,297,beauty,3,Business,236,CSR,27,Economic,7,Electronics,83,Entertainment,144,EV,106,FinTech,123,Food,98,Gallery,2,Health & Beauty,90,Home Appliance,129,InsurTech,11,Interview,4,IT & DeepTech,759,Lifestyle,266,Marketing,158,Mobile Device,1135,Motorbike,33,PR News,303,PropTech,53,Real Estate,286,Review,108,Sports,3,Telecom,206,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: ม.สยาม ร่วมกับ depa เปิดหลักสูตรผู้บริหารยุคดิจิทัล MBA Digital Executives ตอบรับเทรนด์โลก
ม.สยาม ร่วมกับ depa เปิดหลักสูตรผู้บริหารยุคดิจิทัล MBA Digital Executives ตอบรับเทรนด์โลก
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJEHw5WGbvmllRxnMz4fwxcyOQbS9eM13pglUQVllNU6aiQcm09hvRwGKzwZbE1D0ElYxGNZUFwN9cT-ayXQ9w5pxbYd3rP-D_C2NCuzUUVg1MBa-8GivYno2dQaIavnCbRnLCdkrglHo/s1600/SiamU-DEPA-MBA-for-Digital-Executive-May-2019_003.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJEHw5WGbvmllRxnMz4fwxcyOQbS9eM13pglUQVllNU6aiQcm09hvRwGKzwZbE1D0ElYxGNZUFwN9cT-ayXQ9w5pxbYd3rP-D_C2NCuzUUVg1MBa-8GivYno2dQaIavnCbRnLCdkrglHo/s72-c/SiamU-DEPA-MBA-for-Digital-Executive-May-2019_003.jpg
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2019/06/su-depa-mba-digital-executives.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2019/06/su-depa-mba-digital-executives.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy