--> HP ตั้งเป้าเสริมทักษะเยาวชนอาเซียนนับหมื่นคนในปีนี้ | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

HP ตั้งเป้าเสริมทักษะเยาวชนอาเซียนนับหมื่นคนในปีนี้เยาวชนภายใต้โครงการนี้จะได้รับการเพิ่มเสริมทักษะใน Tech Hubs 20 แห่ง ซึ่งให้ผลการเรียนรู้เชิงบวกและความสำเร็จต่างๆ ตามรายงาน HP 2019 Sustainable Impact Report ประจำปี 2562

ประเด็นเด่น

• เอชพีตั้งเป้าเปิดศูนย์การเรียนรู้ Tech Hubs จำนวน 20 แห่ง ภายในปลายปี 2563 สำหรับอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีและความเป็นผู้ประกอบการให้แก่เยาวชน 10,000 คนในชุมชนด้อยโอกาสในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

• ในปี 2562 มีนักศึกษาและผู้ใหญ่ จำนวน 1.3 ล้านคนในเอเชียแปซิฟิคได้รับประโยชน์จากโครงการการศึกษาของเอชพี ผ่านโครงการ HP LIFE, World on Wheels และหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์ต่างๆ

• เอชพี ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจที่เน้นการนำวัตถุดิบกลับมาใช้ไหม่ในเอเชียผ่าน Project STOP, Straw Pallet และ Tidy Tech Kiwi

• เอชพี ทั่วโลก มุ่งมั่นกำจัดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งได้ร้อยละ 75 ภายในปี 2568 เมื่อเทียบกับปี 2561[1]

• ความมุ่งมั่นในการใช้นโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนช่วยให้เอชพีทำยอดขาย[2]ทั่วโลกกว่า 1.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2562 หรือเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 69 ปีต่อปี


เอชพี อิงค์ ประกาศแผนเดินหน้าเปิดศูนย์เรียนรู้ Tech Hubs 20 แห่งในชุมชนด้อยโอกาสทั่วภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายในปี 2563 โดยสามารถฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีและการเป็นผู้ประกอบการสำหรับเยาวชนอายุ 13 ปีขึ้นไป จำนวน 10,000 คน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของ เอชพีที่ต้องการยกระดับการเรียนรู้ที่ดีขึ้นให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 100 ล้านคนภายในปี 2568 ดังที่ระบุไว้ในในรายงาน 2019 Sustainable Impact Report

ศูนย์การเรียนรู้ HP Tech Hubs จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ 15 ถึง 20 เครื่อง รองรับการเรียนการสอนในห้องเรียนและทางออนไลน์ สร้างเสริมทักษะทางด้านเทคนิคและทักษะด้านสังคมที่จำเป็นสำหรับเยาวชน รวมทั้งการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office และระบบที่เกี่ยวข้อง การสื่อสารทางธุรกิจ การสร้างกรอบความคิดเชิงรุกเพื่อความสำเร็จ และการเริ่มสร้างธุรกิจขนาดเล็ก โดยมีผู้เชี่ยวชาญมาสอนหรือเรียนผ่านทางออนไลน์ หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการนั้นดัดแปลงจาก HP LIFE ซึ่งเป็นโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของ HP Foundation ที่นำเสนอหลักสูตรเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ การตลาดและการพัฒนาธุรกิจ โดยผู้เข้าอบรมจะได้รัประกาศนียบัตรเมื่อจบหลักสูตร“การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ๆ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน และสถานการณ์ของโควิด 19 ในขณะนี้ ทำให้เราต้องหันมากำหนดวิถีการใช้ชีวิต การทำงานและการเชื่อมต่อสื่อสารกับผู้อื่นใหม่ เอชพี มีบทบาทสำคัญ และความรับผิดชอบเพื่อเตรียมความพร้อมของเยาวชนให้เผชิญกับวิถีชีวิตแบบใหม่ เพื่อช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จในอนาคตของการทำงาน เราต้องเสริมสร้างความมั่นใจ เพิ่มทักษะและเปิดโอกาสให้เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตาม” อึ้ง เทียน ชง กรรมการผู้จัดการ เอชพี เอเชีย กล่าว

“โครงการ HP Tech Hubs จะเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเยาวชนในชุมชนด้อยโอกาส เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและการลงมือปฏิบัติจริง ที่จะสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์ที่ก้าวไกล สร้างความคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเตรียมให้พวกเขาก้าวสู่อนาคตอย่างแข็งแกร่ง”

ขณะนี้ เอชพี ได้สร้างศูนย์เรียนรู้ Tech Hubs จำนวน 6 แห่ง ในเมืองลอมบอกและกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย และกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และภายในสิ้นปีนี้ จะสร้างศูนย์เพิ่มเติมที่เหลือ ในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย เวียดนาม และฟิลิปปินส์

สร้างการเรียนรู้ที่ดีขึ้นเพื่ออนาคต

HP Tech Hubs เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสนับสนุนด้านการศึกษาของ เอชพี ริเริ่มขึ้นในเอเชียแปซิฟิก โดยเมื่อสิ้นปี 2562 ที่ผ่านมา ได้สร้างประโยชน์ให้กับนักเรียนและผู้ใหญ่จำนวนมากกว่า 1.3 ล้านคน ผ่านโครงการต่างๆ ประกอบด้วย

• HP LIFE: เปิดตัวในปี 2559 มีผู้สนใจจากทั่วโลกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมมากกว่า 214,000 คน เฉพาะในเอเชียแปซิฟิก มีผู้สนใจกว่า 20,600 คนจาก 28 ประเทศ ที่ได้ลงเรียนในหลักสูตร HP LIFE นี้

• World on Wheels (WOW): จัดตั้งในปี 2560 เป็นรถโมบายความรู้เคลื่อนที่ ประกอบด้วย 43 หน่วยการเรียนรู้ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและขับเคลื่อนด้วยระบบโซล่าแสงอาทิตย์ จนในขณะนี้ มีประชากรในชนบทของอินเดีย มากกว่า 3.5 ล้านคน ในกว่า 1,400 หมู่บ้าน ได้เข้าถึงเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้จากรถเคลื่อนที่นี้

• Little Makers Challenge: โครงการนี้ถูกออกแบบสำหรับครูและผู้ปกครองโดยเฉพาะ เพื่อสอนเด็กอายุ 5 ถึง 12 ปี เพื่อเรียนรู้ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และสนุกสนานผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ โครงการนี้เริ่มต้นในประเทศมาเลเซีย โดยมีผู้สนใจสมัครกว่า 18,600 คน ร่วมทำกิจกรรมนับรวมกันมากกว่า 90,000 ชั่วโมง ครอบคลุมการเรียนรู้ด้านศิลปะ ภูมิศาสตร์ ชีววิทยาและดาราศาสตร์

• HP-NTU Digital Manufacturing Lab: ก่อตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือกับ Nanyang Technological University (NTU) และ National Research Foundation Singapore โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและอุสาหกรรมดิจิทัล เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาได้เปิดตัวโครงการพัฒนาทักษะที่มุ่งช่วยเหลือฝึกฝน และเพิ่มพูนความสามารถในอุตสาหกรรมดิจิทัลของสิงคโปร์

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบคาร์บอนต่ำ

เพื่อเร่งการปฎิรูปงานขององค์กรเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบคาร์บอนต่ำ เอชพี ตั้งเป้าหมายระดับโลกในการจำกัดการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวให้ได้ร้อยละ 75 ภายในปี 2568 ในแต่ละปี จะมีการผลิต พลาสติกมากกว่าสามร้อยล้านตัน โดยครึ่งหนึ่งเป็นการใช้ครั้งเดียวทิ้ง และมีร้อยละ 91 ที่ไม่ได้ถูกนำมารีไซเคิล นอกจากนี้ ภายใต้สถานการณ์ โควิด 19 ในขณะนี้ ยังก่อให้เกิดความต้องการบรรจุภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นสัดส่วนสูงของขยะที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพของผู้คนและโลก

เอชพี มุ่งมั่นการดำเนินธุรกิจที่เน้นการนำวัตถุดิบหมุนเวียนกลับมาใช้ให้คุ้มค่า โดยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้มุ่งการลดขยะพลาสติก เพิ่มการใช้วัสดุรีไซเคิลและการฟื้นฟูและปกป้องป่า

• Project STOP: HP เข้าร่วม Project STOP ซึ่งเป็นโครงการร่วมมือระหว่างเอกชน รัฐบาล และชุมชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อสร้างระบบการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดขยะพลาสติกในมหาสมุทรประเทศอินโดนีเซีย นอกจากนี้ ในจังหวัด Muncar, East Java มีการจัดตั้ง Project STOP เพื่อเป็นศูนย์รวบรวม บริหาร จัดการกับขยะ ที่เก็บจากประชาชนในชุมชนกว่า 60,000 คน โครงการนี้ยังสามารถสร้างงานให้คนในชุมชนกว่า 100 คน และคาดว่าในอีก 3 ปีข้างหน้า จะสามารถขยายเครือข่ายได้มากกว่า 450,000 คน ใน 55 หมู่บ้าน ของจังหวัด Muncar, Pasuruan และ Jembrana

Tidy Tech Kiwi: เอชพี ช่วยแก้ไขปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศนิวซีแลนด์ โดยจัดตั้งโครงการ Tidy Tech Kiwi ขึ้นในปี 2562 ซึ่งประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนขยะอิเล็กทรอนิกส์กว่า 8,000 กิโลกรัม มาช่วยระดมเงินจำนวน 11,000 เหรียญสหรัฐ ให้กับโรงเรียน 7 แห่ง

• Straw Pallet Program: เอชพี ยังคงเดินหน้าใช้วัสดุรีไซเคิลมาผลิตพาเลตสำหรับการขนส่งผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท HP โดยในปี 2562 มีพาเลตจำนวน 52,000 ชิ้นในประเทศจีน ถูกผลิตขึ้นจากฟางซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติกว่า 2,450 ตัน โดยทั่วไป ฟางเหล่านี้ จะถูกเผาทิ้ง กลายเป็นขยะทางเกษตรกรรม นับตั้งแต่ปี 2560 มีจำนวนพาเลตมากกว่า 164,900 ชิ้น ซึ่งผลิตจากฟางกว่า 7,400 ตัน

HP Sustainable Forest Collaborative: กระดาษที่ผลิตขึ้นภายใต้แบรนด์เอชพี ได้รับการยอมรับว่าเป็นกระดาษที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่า และในปลายปี 2563 นี้บริษัทฯ จะบรรลุ 100% ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ว่าจะไม่ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุที่มาจากการตัดไม้ทำลายป่าโดยสมบูรณ์ ขณะนี้ เอชพี ร่วมมือกับ WWF ในโครงการ HP Sustainable Forest Collaborative สำหรับในประเทศจีน โครงการนี้มุ่งเน้นการเพิ่มพื้นที่การจัดการผืนป่าอย่างยั่งยืน เพื่อปรับปรุงและเพิ่มความหลากหลายของพันธุ์ไม้ธรรมชาติ องค์กรพันธมิตรใหม่ที่เข้าร่วมทำงานในโครงการ ประกอบด้วยมูลนิธิ Arbor Day, Chenming Paper, Domtar และ New Leaf

การบริหารความหลากหลายและความแตกต่าง

เอชพี เชื่อมั่นและยอมรับในความหลากหลายและความแตกต่างของวัฒนธรรมของทรัพยากรองค์กร และมุ่งต่อสู้กับความไม่เท่าเทียมกันทางเชื้อชาติทุกรูปแบบ ผู้บริหารของเอชพี มีความหลากหลายมากที่สุดของกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีในสหรัฐอเมริกา โดยมีพนักงานหญิง ร้อยละ 38 และเป็นคนกลุ่มน้อยร้อยละ 54 เมื่อต้นปีที่ผ่านมา เอชพีได้ย้ำถึงคำมั่นสัญญาขององค์กรใน CEO Action for Diversity and Inclusion เพื่อส่งเสริมและยอมรับความหลากหลายและความแตกต่างทางวัฒนธรรมในที่ทำงาน และในปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา เอชพี ทั่วโลก มีการจ้างงานพนักงานหญิงคิดเป็นร้อยละ 40.2 และคิดเป็นร้อยละ 44 ในภูมิภาคเอเชีย

โครงการพัฒนาทรัพยากรของเอชพี ที่ส่งเสริมความเป็นผู้นำของผู้หญิงและมอบโอกาสความเท่าเทียม ทั้งเปิดโอกาสในการพัฒนาของพนักงานทุกคนในเอเชีย รวมถึง:

• โครงการ HOPE ในประเทศจีน: ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับผู้พิการ ปัจจุบันมีสมาชิกในทีม 28 คนที่ทำงานในออฟฟิศของเอชพีที่ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ และต้าเหลียน

• โครงการ Disha ในประเทศอินเดีย: มีโปรแกรม 6 เดือนเพื่อฝึกความเป็นผู้นำสำหรับพนักงานผู้หญิง โดยระหว่างปี 2560 ถึง 2562 มีผู้สำเร็จโครงการ 119 คน และในจำนวนนี้ร้อยละ 40 ได้รับการเลื่อนขั้นหรือปรับตำแหน่งใหม่

• การฝึกความเป็นผู้นำของผู้หญิงและโครงการ HOPE ในประเทศญี่ปุ่น: เอชพี ได้มีการฝึกอบรมความเป็นผู้นำสำหรับพนักงานหญิงทั้งภายในบริษัทฯ และเครือข่ายเอชพี รวมถึงการให้โอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับผู้พิการภายใต้โครงการ HOPE

เอชพี ได้ร่วมมือกับ Girl Rising ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรระดับโลกที่อุทิศตนเพื่อขจัดความยากจนโดยให้การศึกษาแก่สตรีและเด็กผู้หญิง เปิดตัว My Story: The 2020 Storytelling Challenge โครงการจะสร้างแรงบันดาลใจจากตัวอย่างชีวิตของผู้นำเยาวชน ที่ต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน ความยุติธรรมทางเชื้อชาติ ความเท่าเทียมของเพศหญิงในด้านการศึกษา

ลิ้งค์ที่มีความเกี่ยวข้อง:

Sustainable Impact report (link to downloadable PDF)
Sustainable Impact Executive Summary
Sustainable Impact Asia-Pacific Website
Sustainable Impact Video (English)
Sustainable Impact Infographic (English)

[1] คำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ของบรรจุภัณฑ์พลาสติกหลัก (โดยน้ำหนัก) ลดลงต่อหน่วยที่จัดส่ง ไม่รวมส่วนประกอบของบรรจุภัณฑ์ทุติยภูมิและตติยภูมิ รวมถึงระบบส่วนบุคคลของ HP และบรรจุภัณฑ์ฮาร์ดแวร์เครื่องพิมพ์ ไม่รวมบรรจุภัณฑ์สำหรับสิ่งต่อไปนี้: ฮาร์ดแวร์กราฟิกโซลูชัน Business (GSB) นอกเหนือจากเครื่องพิมพ์ PageWide XL และ DesignJet ฮาร์ดแวร์การพิมพ์ 3 มิติ วัสดุการพิมพ์ ผลิตภัณฑ์ตกแต่งใหม่; และอุปกรณ์เสริมเช่นตัวเลือกบุคคลที่สามดร็อปอินบ็อกซ์และตัวเลือกหลังการขาย

[2] ทั่วโลกเอชพีมุ่งมั่นที่จะกำจัดบรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียว 75 เปอร์เซ็นต์ภายในปี พ.ศ. 2568 ตามรายงานของธนาคารโลกว่า What a Waste 2.0 การสร้างขยะทั่วโลกจะทำให้การเติบโตของประชากรเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าระหว่างปี 2563 และ 2104 ส่วนของขยะที่ผลิตได้ทั้งหมดและอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของโลกและผู้คนของเรา (เพิ่มความคืบหน้าของเฮติ)

COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,280,Audio Visual,193,automotive,297,beauty,3,Business,236,CSR,27,Economic,7,Electronics,83,Entertainment,144,EV,106,FinTech,123,Food,98,Gallery,2,Health & Beauty,90,Home Appliance,129,InsurTech,11,Interview,4,IT & DeepTech,759,Lifestyle,266,Marketing,158,Mobile Device,1135,Motorbike,33,PR News,303,PropTech,53,Real Estate,286,Review,108,Sports,3,Telecom,206,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: HP ตั้งเป้าเสริมทักษะเยาวชนอาเซียนนับหมื่นคนในปีนี้
HP ตั้งเป้าเสริมทักษะเยาวชนอาเซียนนับหมื่นคนในปีนี้
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZ01nmAvdseQcJHjyIYukEBDrNnYlrPr81wLrVWKvwjr0e3EZVzkSKP0ERSShYDVVFr0_QoXIm4Gg7RjN8y5cHzrjAKVEbXkqY-BBG734mo6vbbGKeuXFOY1XMa2Cs9IQC2hq758phXRI/s1600/Infographics+Sustainable+Impact_HP+Inc.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZ01nmAvdseQcJHjyIYukEBDrNnYlrPr81wLrVWKvwjr0e3EZVzkSKP0ERSShYDVVFr0_QoXIm4Gg7RjN8y5cHzrjAKVEbXkqY-BBG734mo6vbbGKeuXFOY1XMa2Cs9IQC2hq758phXRI/s72-c/Infographics+Sustainable+Impact_HP+Inc.jpg
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2020/06/hp-sustainable-impact-csr-2020.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2020/06/hp-sustainable-impact-csr-2020.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy