--> ARiP ร่วมกับ มศว. วิจัยสมรรถนะที่จำเป็นต่อการทำงานให้ทันโลกอนาคต | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

ARiP ร่วมกับ มศว. วิจัยสมรรถนะที่จำเป็นต่อการทำงานให้ทันโลกอนาคต

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)  จับมือสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมมือทางวิชาการจัดทำวิจัยสมรรถนะที่จำเป็นของบุคลากรต่อการทำงานในอนาคตในบริบทที่เหมาะสมกับองค์กรไทย และการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะตามสมรรถนะที่จำเป็น โดยตั้งเป้าหมายให้เป็นมาตรฐานให้กับองค์กรไทยในการใช้ประเมินระดับสมรรถนะของบุคลากรในองค์กรในทุกระดับ จึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน  โดยมี รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมด้วย นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม พร้อมด้วย นายบุญเลิศ นราไท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) และ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริยุภา พูลสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา (มศว.) ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ หอดนตรีและศิลปะการแสดงอโศกมนตรี ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)


นายบุญเลิศ นราไท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า  “โลกขณะนี้การเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมากมายโดยเฉพาะการมาของ Covid-19 นั้นเป็นตัวเร่งให้ทุกธุรกิจต้องปรับตัวให้ธุรกิจเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับทักษะของคนทำงานที่ต้องปรับให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร ซึ่งหากมองผลการศึกษาของ World Economic Forum 2020 ที่ระบุว่า ภายในปี 2025 อาชีพของคนทำงานทั่วโลก 50% จำเป็นต้องเร่ง รีสกิล (Reskill) และอีกกว่า 40% ของคนทำงาน จะต้อง reskilling ตนเอง ทุก ๆ 6 เดือน เพื่อตอบโจทย์การทำงานยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งทำให้บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะต่อการทำงานในอนาคต จึงริเริ่มทำการศึกษาเกี่ยวกับทักษะแห่งอนาคต และได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัย พัฒนาและสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิจัยและพัฒนาระบบประเมินสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในโลกอนาคตแบบครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่การสังเคราะห์สมรรถนะและคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม (expected behaviors) และพัฒนาระบบประเมินสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในโลกอนาคต (Future Competency Assessment System) 

โดยความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างระดับความเชี่ยวชาญของบุคลากรจากผลการประเมินสมรรถนะ ในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ และเรียนรู้บนระบบออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์ม WISIMO ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร โดยมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทุนมนุษย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานต่อไปในอนาคต”

รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรโรฒ กล่าวว่า “ ความท้าทายของมหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันทางวิชาการ คือการใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัย ในการทำความเข้าใจเชิงรุก และรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง โดยการวิจัยเพื่อศึกษาสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการทำงานและนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นฐานในการประเมินสมรรถนะและจัดทำหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้สามารถร่วมกันผลักดันองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้า มหาวิทยาลัย จึงได้ร่วมมือกับ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบระบบการพัฒนาบุคลากร นับเป็นจุดบรรจบที่ลงตัวในการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในองค์กร ซึ่งเป็นที่มาของการลงนามความร่วมมือในวันนี้”

ในความร่วมมือของทั้ง 2 องค์กรนั้นได้ร่วมกันศึกษา วิเคราะห์ สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในโลกอนาคต ที่ทั่วโลกกำลังสนใจ กว่า 50 สมรรถนะที่มีหลากหลายแตกต่างกัน ซึ่งในกระบวนการศึกษาวิจัยแล้วนั้น ได้มีการจำแนกสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในโลกอนาคตในบริบทขององค์กรธุรกิจไทยแบ่งกลุ่มสมรรถนะออกมาเป็น 3 กลุ่มสมรรถนะสำคัญ รวมทั้งสิ้น 10 สมรรถนะหลัก คือ                    

กลุ่มที่ 1 – สมรรถนะเพื่อการทำงานแบบมืออาชีพ (Working Professionally) ประกอบด้วย

1.1 ความสามารถในการจัดการปัญหาบนฐานการคิด (Thinking-based solution)

1.2 ความตั้งใจใฝ่รู้เพื่อการพัฒนางาน (Willingness to Learn)

1.3 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล (Digital literacy)

1.4 ความฉลาดรู้ทางข้อมูล(Information literacy)

กลุ่มที่ 2 – สมรรถนะเพื่อการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Working with Others)

2.1 ความสามารถในการมีอิทธิพลทางความคิด (Influencing and leading to goals)

2.2 ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างชาญฉลาด (Interpersonal savvy)

กลุ่มที่ 3 – สมรรถนะเพื่อการทำงานสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายองค์กร (Working to achieve goals) 

3.1 ความสามารถในการระบุโอกาสที่สร้างคุณค่าให้กับองค์กร (Opportunity Identification for Valuing Ideas)

3.2 ความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ทีไม่แน่นอน (Dealing with ambiguity and risk)

3.3 ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว (Behavioral Flexibility & Adaptability)

3.4 ความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)

พร้อมกันนี้ได้ออกแบบโปรแกรม (ต้นแบบ) การเสริมสร้างคุณลักษณะตามสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในโลกอนาคต ซึ่งได้กรอบเนื้อหาเพื่อการพัฒนาสมรรถนะพื้นฐาน จำนวน 31 วิชา ที่ครอบคลุมทุกทักษะใน 10 สมรรถนะหลักที่จำเป็น เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต สำหรับองค์กรธุรกิจไทยต่อไป

หน่วยงานที่สนใจสามารถร่วมทำแบบประเมินสมรรถนะของพนักงานในองค์กรได้ฟรี ติดต่อ ได้ที่อีเมล iMediaSolution@arip.co.th โทร. 0-2642-3400 ต่อ 2400, 2401

COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,244,Audio Visual,193,automotive,273,beauty,2,Business,187,CSR,24,Economic,7,Electronics,75,Entertainment,131,EV,77,FinTech,116,Food,93,Health & Beauty,85,Home Appliance,118,InsurTech,4,Interview,4,IT & DeepTech,690,Lifestyle,223,Marketing,120,Mobile Device,849,Motorbike,31,PR News,173,PropTech,51,Real Estate,265,Review,101,Sports,3,Telecom,188,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: ARiP ร่วมกับ มศว. วิจัยสมรรถนะที่จำเป็นต่อการทำงานให้ทันโลกอนาคต
ARiP ร่วมกับ มศว. วิจัยสมรรถนะที่จำเป็นต่อการทำงานให้ทันโลกอนาคต
https://1.bp.blogspot.com/-KpE82GWKo_k/X6aJSfMDS_I/AAAAAAACjbE/xBJZ9Hk6O1omK37cxUvogBhRMuh8eFu6ACLcBGAsYHQ/s16000/2.%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%258D%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A8%2B%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2597%2B%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2588%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%2B%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A9%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2597%2B%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B5%2B%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2594%2B%2528%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%2599%2529.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-KpE82GWKo_k/X6aJSfMDS_I/AAAAAAACjbE/xBJZ9Hk6O1omK37cxUvogBhRMuh8eFu6ACLcBGAsYHQ/s72-c/2.%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%258D%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A8%2B%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2597%2B%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2588%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%2B%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A9%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2597%2B%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B5%2B%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2594%2B%2528%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%2599%2529.JPG
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2020/11/arip-swu-mou.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2020/11/arip-swu-mou.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy