--> TMA แนะทุกองคาพยพในงาน TechInno Forum 2020 ตระหนักความสำคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรม | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

TMA แนะทุกองคาพยพในงาน TechInno Forum 2020 ตระหนักความสำคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) โดยกลุ่มบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology Innovation Management Group : TMA-TIMG) และมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเวทีสัมมนาออนไลน์ TechInno Forum 2020 ภายใต้หัวข้อ “Future Living : TechInno For a Better Life”  แบ่งปันความรู้และวิทยาการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทันสมัยช่วยสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรโลกให้ดีขึ้น ตอบสนองสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างยั่งยืน พร้อมเรื่องราวนวัตกรรมที่น่าสนใจจากนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี 2563

• “ฮิตาชิ” พัฒนาสังคมด้วยโรงงานอัจฉริยะ

เพราะเทคโนโลยีที่เหมาะสมคือปัจจัยขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม นายฮายาโตะ ยามากูจิ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ฮิตาชิ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ไม่ว่าจะเป็นองค์กรเล็ก หรือใหญ่มักจะประสบปัญหาคล้าย ๆ กันไม่กี่ด้านคือ ปัญหาในส่วนการวางแผนการผลิต การประกันคุณภาพ การบำรุงรักษาเครื่องจักร และการขับเคลื่อนการผลิตสู่ระบบดิจิทัล  ศูนย์ลูมาดา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Lumada Center Southeast Asia) ซึ่งเป็นศูนย์บริการโซลูชันด้าน IoT จึงสร้างระบบดิจิทัลและสนับสนุนการเชื่อมโยงข้ามภาคส่วนในภาคการผลิต ระบบลอจิสติกส์ และความปลอดภัย เพื่อช่วยพัฒนาโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยีระดับสูง  เป้าหมายของเราไม่ใช่เพียงการพัฒนาโรงงานอัจฉริยะ แต่เป็นการพัฒนาสังคมโดยรวมทั้งหมด บรรดาเทคโนโลยี โซลูชัน และแนวคิดต่าง ๆ สามารถนำไปปรับใช้กับภาคส่วนอื่น ๆ นอกจากภาคการผลิตได้ 

• SCG กับ Smart City และอนาคตที่เทคโนโลยีนวัตกรรมขับเคลื่อนไปพร้อมคน 

นายนิธิ ภัทรโชค President, SCG Cement-Building Materials Business กล่าวว่าเราอาจมองภาพชีวิตอนาคตผ่านเลนส์ของ Smart City Index ที่สถาบันระดับโลกอย่าง IMD ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้สำรวจ  โดยให้ความสำคัญกับ 5 มิติ คือ  Health & Safety เรื่องสุขอนามัย คุณภาพอากาศ  การเข้าถึงบริการทางสาธารณสุข และที่อยู่อาศัย  Mobility ระบบขนส่งมวลชนและสภาพการจราจร  Activities สัดส่วนพื้นที่สีเขียวและกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพักผ่อน  Opportunity โอกาสการเข้าถึงการศึกษาและงาน และความเท่าเทียมของคนกลุ่มน้อย  และ Governance การบริหารจัดการที่มีโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมและการปลอดคอร์รัปชั่น  ซึ่งผลการจัดอันดับกรุงเทพฯ  อยู่ในลำดับที่ 71 จาก 109 เมืองทั่วโลก  

เพื่อตอบโจทย์ให้เกิด Future Living ที่พึงปรารถนา จะต้องพัฒนาสามสิ่งไปพร้อม ๆ กัน คือ เราต้องสร้าง Hardware ให้พร้อมซึ่งคือถนนหนทาง สะพาน รถไฟฟ้า บ้านเรือน โครงข่ายการสื่อสาร  Software โปรแกรม  แอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่เข้ามาจะช่วยให้ชีวิตของคนเราสะดวกสบายขึ้น   ซึ่งสองสิ่งนี้เรียกรวมกันว่าเป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งควรนำมาใช้ให้เต็มศักยภาพ โดยปรับใช้ให้เหมาะกับสภาพบ้านเมืองของเรา รู้ว่าที่นำมาใช้เพื่อแก้จุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งอะไร และสุดท้ายสำคัญมาก คือ Peopleware หรือคน เราได้เตรียมสร้างคนที่มีทักษะสำหรับอนาคตไว้หรือยัง  และได้ปลูกฝังพฤติกรรม จิตสำนึกในการดูแลโลกและสังคมไหม และสุดท้ายทั้งสามองค์ประกอบจะต้องทำงานร่วมกันสู่ Future Living อย่างยั่งยืน  โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุดทั้ง Reduce, Reuse และ Recycle

• นักวิชาการชี้แนวทางพัฒนาเมืองด้วยเทคโนโลยีควบคู่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า  “ในการทำงานด้านนี้มีคำศัพท์หนึ่งเกิดขึ้นคือ Sustainovation ซึ่งเป็นการผนวกกันระหว่างคำว่า Sustainability หรือความยั่งยืน กับคำว่า Innovation หรือนวัตกรรม ซึ่งมี 3 องค์ประกอบคือ หนึ่งต้องใหม่ สองเกิดการใช้งานจริง และสามคือมีประโยชน์จริง ๆ สรุปแล้ว Sustainovation หมายถึง แนวทาง หรือเทคโนโลยีใหม่ที่นำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์อย่างชัดเจนในการดำรงชีวิตประจำวันของผู้คน รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม  สำหรับตัวอย่างของ Sustainovation เช่น ที่โครงการ The Forestias มีการนำขยะพลาสติกจากทะเลมา Upcycling คือเพิ่มมูลค่าเป็นวัสดุที่ใช้ทำขอบถนน กำแพง ทางเดินเท้าต่าง ๆ รวมถึงแปลงขยะพลาสติกจากทะเล เป็นเส้นใยเพื่อทอเป็นพรมตกแต่งเป็นต้น“

• บางจากฯ ก้าวไกลเกินธุรกิจน้ำมัน

นายสุวัฒน์ มีมุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บางจากฯ มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยยึดนวัตกรรมเป็นแรงขับเคลื่อน รวมถึงให้ความสำคัญในเรื่องของพลังงานสีเขียว ทั้งโซลาร์เซลล์ พลังงานลม และพลังงานน้ำ โดย บางจากฯ มองอนาคตมากกว่าธุรกิจน้ำมัน โดยปัจจุบันเริ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรในธุรกิจอาหาร ยาและเคมีภัณฑ์ รวมถึงพัฒนาเป็นคอลลาเจน    ล่าสุด คือ การเปิดตัวธุรกิจสตาร์ทอัป “Winnonie” (วิน No หนี้) โดยนำนวัตกรรมพลังงานสีเขียวรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะเช่าเพื่อลดภาระต้นทุนรถ รวมทั้งลดภาระค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง ซึ่งจากการศึกษาพบว่าการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าการใช้น้ำมันประมาณ 10 เท่า พร้อมการเปลี่ยนแบตเตอรี่แบบถอดเปลี่ยนหมุนเวียนใช้ เป็นรายแรกในประเทศไทย โดยสามารถนำแบตเตอรี่ไปเปลี่ยนได้ที่ตู้สำหรับแลกเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก โดยปัจจุบันนำร่องให้บริการแล้วประมาณ 10 คัน โดยคาดว่าจะเพิ่มเป็น 30 คันภายในสิ้นปี 2563 ก่อนขยายเป็น 200 คันในปี 2564”

• นวัตกรรมจากนักเทคโนโลยีดีเด่นไทย

ภายในงานสัมมนาออนไลน์ยังจัดให้มีช่วง TechShare โดย นักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี 2563 ศ.พญ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ ศาสตราจารย์ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึงผลงานวิจัย “นวัตกรรมชุดทดสอบสำเร็จรูปแบบเร็ว เพื่อวินิจฉัยโรคติดเชื้อปรสิตเขตร้อนอ่านผล ณ จุดทดสอบ ด้วยเทคนิคอิมมิวโนโครมาโตกราฟี” ว่า “ที่มาเกิดขึ้นจากความต้องการของแพทย์ที่ต้องการชุดทดสอบมาใช้ในการวินิจฉัยโรคติดเชื้อ 8 โรค ได้แก่ โรคพยาธิแคปปิลาเรีย โรคพยาธิเส้นด้าย โรคพยาธิตัวจี๊ด โรคพยาธิปอดหนู โรคทริคิโนซิส  โรคพยาธิใบไม้ปอด โรคพยาธิใบไม้ตับวัวควาย และโรคพยาธิใบไม้ตับ ซึ่งยากแก่การระบุโรคเมื่อแรกเป็น  

“ชุดทดสอบแบบรวดเร็วฯ ทั้ง 8 โรค มีส่วนช่วยแก้ปัญหาการมีผู้ติดเชื้อและเสี่ยงต่อการติดเชื้อปรสิตทั่วโลกมากกว่า 1 พันล้านคน โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศภูมิภาคลุ่มน้ำโขงซึ่งมีประชากรรวมประมาณ 326 ล้านคน ซึ่งการระบุโรคได้ตั้งแต่ต้นจะช่วยให้รักษาผู้ป่วยให้หายได้ แทนที่จะเสียชีวิตเมื่อมาระบุโรคได้เมื่ออาการหนักแล้ว”

ดร.อภิชาติ อินทรพาณิชย์ นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) กล่าวถึงงานวิจัยเรื่อง “KidBright : บอร์ดส่งเสริมการเรียนโค้ดดิ้งและสะเต็ม” ว่าสอดคล้องกับการที่ประเทศไทยต้องการขับเคลื่อนสู่ Digital Economy  อุปกรณ์นี้ช่วยให้นักเรียนได้หัดสร้างนวัตกรรม โดยก้าวข้ามความยากของการเขียนโค้ดแบบเดิมที่ต้องจดจำคำสั่งและไวยากรณ์ของภาษาคอมพิวเตอร์ให้แม่นยำก่อนจึงจะสร้างชุดคำสั่งได้ แต่สำหรับบอร์ด  KidBright มีวิธีการสร้างชุดคำสั่ง แบบบล็อก ทำได้ง่ายเพียงลากบล็อกคำสั่งมาเรียงต่อกัน จึงเหมาะสำหรับเด็ก ๆ ที่เริ่มต้นเรียนรู้ เปิดโอกาสให้พวกเขาได้เน้นการคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหาเชิงระบบ  สิ่งประดิษฐ์จาก KidBright ฝีมือนักเรียนมากมาย อาทิ หุ่นยนต์ทำความสะอาด เครื่องแยกโลหะออกจากขยะ รวมถึงกริ่งประตูกับเพลงโปรด ซึ่งเป็นผลงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษา อายุเพียง 10 ขวบ เท่านั้น”

COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,274,Audio Visual,193,automotive,290,beauty,3,Business,231,CSR,26,Economic,7,Electronics,82,Entertainment,144,EV,102,FinTech,122,Food,97,Gallery,2,Health & Beauty,88,Home Appliance,129,InsurTech,10,Interview,4,IT & DeepTech,756,Lifestyle,261,Marketing,151,Mobile Device,1106,Motorbike,33,PR News,292,PropTech,53,Real Estate,281,Review,107,Sports,3,Telecom,206,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: TMA แนะทุกองคาพยพในงาน TechInno Forum 2020 ตระหนักความสำคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรม
TMA แนะทุกองคาพยพในงาน TechInno Forum 2020 ตระหนักความสำคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรม
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXpN2oA6Ii0u4d1Gk_6Oq-eVbObEHBX-_0yNYpv0nfZMM9RGqWwZRajxa6xmQ8gFIIDkmOM18IqdI3Xy38fShfuAmMnR9euNEuDYY6u4kdgmgxCDtPEMkn_FM-HDoXUdW3E8g6m6xb1EA/s16000/201027154323nYmr.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXpN2oA6Ii0u4d1Gk_6Oq-eVbObEHBX-_0yNYpv0nfZMM9RGqWwZRajxa6xmQ8gFIIDkmOM18IqdI3Xy38fShfuAmMnR9euNEuDYY6u4kdgmgxCDtPEMkn_FM-HDoXUdW3E8g6m6xb1EA/s72-c/201027154323nYmr.jpg
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2020/11/tma-techinno-forum-2020.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2020/11/tma-techinno-forum-2020.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy