--> NIA จับมือพันธมิตรสร้างเครือข่ายนวัตกรรมประเทศไทย รวมพลังพลิกฟื้นประเทศด้วยนวัตกรรมไทย | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

NIA จับมือพันธมิตรสร้างเครือข่ายนวัตกรรมประเทศไทย รวมพลังพลิกฟื้นประเทศด้วยนวัตกรรมไทย

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เดินหน้าต่อยอดแพลตฟอร์ม นวัตกรรมประเทศไทย ระดมความร่วมมือหน่วยงานชั้นนำของประเทศจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานรัฐ บริษัทเอกชน สถาบันการศึกษา และสมาคมธุรกิจ มาร่วมกันสร้าง เครือข่ายนวัตกรรมประเทศไทย เพื่อก่อให้เกิดพลังที่ยิ่งใหญ่ในการ พลิกฟื้นประเทศ...ด้วยนวัตกรรมไทย โดยร่วมกันเป็นผู้แทนในการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยด้านนวัตกรรม เพื่อให้เกิดการรับรู้ ความตื่นตัว และความภาคภูมิใจในนวัตกรรมฝีมือคนไทย พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความชำนาญระหว่างกัน ล่าสุดมีเครือข่าย 73 องค์กร ที่ตอบรับและพร้อมจะขับเคลื่อนนวัตกรรมประเทศไทยให้ก้าวไปสู่เป้าหมายสูงสุด นั่นคือการก้าวสู่อันดับ 1 ใน 30 ของประเทศที่มีความสามารถด้านนวัตกรรมของโลก ภายในปี 2573 และนำประเทศไทยก้าวเป็นประเทศแห่งนวัตกรรม 

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของประเทศไทยมีวิสัยทัศน์ที่จะขับเคลื่อนประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความรู้และความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม รวมถึงการพัฒนากำลังคนที่เหมาะสม การกำหนดทิศทางและนโยบายการพัฒนาด้านนวัตกรรมที่ชัดเจน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และยืดหยุ่นในการปฏิบัติ โดยหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติได้ระบุวาระการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation-driven Economy) ซึ่งสอดคล้องกับบทบาทหลักของ อว. ในการสนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านการบ่มเพาะและพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการนวัตกรรม การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมที่เอื้อต่อการสร้างและแปลงนวัตกรรมสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม ซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่ในส่วนกลาง แต่ยังขยายโอกาสการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปยังภูมิภาค นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนงานด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ที่ครอบคลุมทั้งการสร้างธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม และการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมเชิงสังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย 


“สำหรับแพลตฟอร์ม นวัตกรรมประเทศไทย ที่ NIA ได้ริเริ่มขึ้นนี้ เป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการพลิกฟื้นประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤต และเปรียบเสมือนเครื่องมือในการ สร้างมุมมองใหม่ของประเทศไทยที่แตกต่างไปจากเดิม เพื่อให้เห็นว่าประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งนำนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม และกิจกรรมการสร้าง เครือข่ายนวัตกรรมประเทศไทย ในครั้งนี้ ถือเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะทำให้การกำหนดนโยบาย การดำเนินงาน และการสื่อสารด้านนวัตกรรมไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็น ชาติแห่งนวัตกรรม (Innovation Nation)” ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก กล่าว 

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กล่าวว่า “จากวิกฤตปัญหาที่ประเทศไทยกำลังเผชิญ ไม่ว่าจะเป็น กับดักรายได้ปานกลาง ต้นทุนการผลิตสูง การแข่งขันทางธุรกิจในรูปแบบใหม่ที่ห่วงโซ่อุปทานของโลกกำลังเปลี่ยนไป ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม ทั้งการเข้าถึงบริการของรัฐ การเข้าถึงด้านดิจิทัล ด้านการศึกษา และ ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น PM 2.5 ปัญหาน้ำแล้ง น้ำเค็ม น้ำท่วม ฯลฯ ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะต้องเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ซึ่ง NIA เชื่อว่า “นวัตกรรม” จะเป็นทางออกในการพลิกฟื้นประเทศจากวิกฤต จึงต่อยอดแพลตฟอร์ม นวัตกรรมประเทศไทย ภายใต้แนวคิด พลิกฟื้นประเทศ…ด้วยนวัตกรรมไทย โดยมุ่งเน้นให้คนไทยเห็นความสำคัญในการร่วมกัน “พลิกธุรกิจให้รอด” จากการนำนวัตกรรมมาพลิกโมเดลธุรกิจ “พลิกชีวิตให้สุข” จากการนำนวัตกรรมมาพลิกแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคม และ “พลิกสิ่งแวดล้อมให้ดี” จากการนำนวัตกรรมมาพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อม”

แพลตฟอร์ม นวัตกรรมประเทศไทย มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น “ชาติแห่งนวัตกรรม” โดยวางกรอบการดำเนินงานใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) จุดยืนนวัตกรรมประเทศไทย ที่มีเป้าหมายให้ประเทศไทยอยู่ใน 30 อันดับแรกของดัชนีนวัตกรรมโลก ภายในปี 2573 เพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของประเทศด้านนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับระดับโลก 2) ดีเอ็นเอนวัตกรรมประเทศไทย ที่มุ่งสร้างให้เกิดอัตลักษณ์ไทยรังสรรค์คุณค่าใหม่เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นใน 7 ด้าน และ 3) เครือข่ายนวัตกรรมประเทศไทย ด้วยการสร้างให้เกิดพันธมิตรนวัตกรรมไทยสู่ตลาดโลกผ่านความร่วมมือระหว่างหน่วยงานชั้นนำของประเทศทั้งหน่วยงานรัฐ บริษัทเอกชน สถาบันการศึกษา และสมาคมธุรกิจ และ 4) แดชบอร์ดนวัตกรรมประเทศไทย โดยมีเป้าหมายให้เกิดข้อมูลนวัตกรรมประเทศไทย ที่มีการรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลนวัตกรรมของประเทศที่มีความหลากหลายจากทุกภาคส่วน

การเปิดตัว “เครือข่ายนวัตกรรมประเทศไทย” ในวันนี้ มีเป้าหมายในการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยด้านนวัตกรรม และทำให้คนไทยและชาวต่างชาติรับรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมฝีมือคนไทยที่เป็น นวัตกรรมเพื่อการใช้ชีวิตที่ประณีต โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานรัฐ บริษัทเอกชน สถาบันการศึกษา และสมาคมธุรกิจ ซึ่งขณะนี้มีองค์กร 73 แห่ง ที่ตอบรับเข้าร่วมเป็นเครือข่าย ซึ่งจะร่วมมือกันใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) เป็นผู้แทนประเทศในการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยด้านนวัตกรรม ผ่านกิจกรรมความร่วมมือกันในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การลงนาม ความร่วมมือ การจัดสัมมนานวัตกรรม การจัดแสดงผลงานนวัตกรรม 2) สร้างการรับรู้และความตื่นตัวด้านนวัตกรรมขึ้นในประเทศไทย ผ่านการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างให้เกิดความตื่นตัวและสนใจนำนวัตกรรมฝีมือคนไทยมาใช้หรือต่อยอดให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และ 3) แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความชำนาญระหว่างกัน ผ่านความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ด้านนวัตกรรมทั้งแนวกว้างและแนวลึกระหว่างหน่วยงานในเครือข่ายนวัตกรรมประเทศไทย

ผู้สนใจดูนวัตกรรมไทยที่น่าภาคภูมิใจได้ที่ www.innovationthailand.org หรือ FB : Innovation.THA และสามารถดูข้อมูลความรู้ การให้บริการนวัตกรรมจากหน่วยงานต่าง ๆ ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ เพื่อผลักดันให้เกิดการสร้างและใช้ประโยชน์นวัตกรรมอย่างแพร่หลาย ได้ที่ https://data.nia.or.th


เครือข่ายนวัตกรรมประเทศไทย 73 องค์กร

หน่วยงานรัฐ 24 องค์กร แบ่งเป็น

กลุ่ม 1 หน่วยงานเชื่อมโยงองค์ความรู้ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

  จำนวน 15 องค์กร ได้แก่

1. กรมวิทยาศาสตร์บริการ

2. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

3. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

4. สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ

5. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

6. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

7. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

8. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

9. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

10. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

11. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

12. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

13. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

14. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) 

15. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

กลุ่ม 2 หน่วยงานเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จำนวน 3 องค์กร ได้แก่

1. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

2. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 

3. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 

กลุ่ม 3 หน่วยงานเชื่อมโยงแหล่งทุนภาครัฐ จำนวน 5 องค์กร ได้แก่

1. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

2. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

3. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

4. ธนาคารออมสิน

5. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

กลุ่ม 4 หน่วยงานเชื่อมโยงฐานข้อมูล จำนวน 1 องค์กร ได้แก่

1. สถาบันอาหาร 

บริษัทเอกชน 18 องค์กร แบ่งเป็น 

กลุ่ม 1 บริษัทขนาดใหญ่ SET Top 100 จำนวน 12 องค์กร ได้แก่

1. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

2. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

3. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

4. บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด

5. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

6. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

7. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

8. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

9. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

10. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

11. บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

12. บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กลุ่ม 2 บริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม จำนวน 4 องค์กร ได้แก่

1. บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด

2. ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

3. บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน)

4. บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

กลุ่ม 3 บริษัทสื่อสารเทคโนโลยี จำนวน 1 องค์กร ได้แก่

1. บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด 

กลุ่ม 4 บริษัทข้ามชาติ จำนวน 1 องค์กร ได้แก่

1. บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

สถาบันการศึกษา 20 องค์กร แบ่งเป็น 

กลุ่ม 1 เครือข่ายสถาบันการศึกษา จำนวน 3 องค์กร ได้แก่

1. ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.)

2. ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.)

3. สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) 

กลุ่ม 2 มหาวิทยาลัยส่วนกลาง จำนวน 9 องค์กร ได้แก่

1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

3. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

5. มหาวิทยาลัยศิลปากร

6. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

7. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

8. สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

9. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

กลุ่ม 3 มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค จำนวน 8 องค์กร ได้แก่

1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. มหาวิทยาลัยบูรพา

3. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

5. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

6. สถาบันวิทยสิริเมธี 

7. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

8. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สมาคมธุรกิจ 11 องค์กร แบ่งเป็น 

กลุ่ม 1 สมาคมการค้า จำนวน 8 องค์กร ได้แก่ 

1. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2. หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

3. สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

4. สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม 

5. สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

6. สมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทย

7. สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย

8. สมาคมฟินเทคประเทศไทย

กลุ่ม 2 สมาคมส่งเสริมนวัตกรรม จำนวน 3 องค์กร ได้แก่

1. สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

2. สมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย  

3. สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย

COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,274,Audio Visual,193,automotive,290,beauty,3,Business,232,CSR,26,Economic,7,Electronics,82,Entertainment,144,EV,102,FinTech,122,Food,97,Gallery,2,Health & Beauty,88,Home Appliance,129,InsurTech,10,Interview,4,IT & DeepTech,756,Lifestyle,261,Marketing,151,Mobile Device,1106,Motorbike,33,PR News,293,PropTech,53,Real Estate,281,Review,107,Sports,3,Telecom,206,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: NIA จับมือพันธมิตรสร้างเครือข่ายนวัตกรรมประเทศไทย รวมพลังพลิกฟื้นประเทศด้วยนวัตกรรมไทย
NIA จับมือพันธมิตรสร้างเครือข่ายนวัตกรรมประเทศไทย รวมพลังพลิกฟื้นประเทศด้วยนวัตกรรมไทย
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtU5m_NDFMitVpxGYnOMXJ9YjyyZpzJSPi_5GBuiu3AiWjwbimLiLzXVskCQgAnFrGV7Xhn-p-qoNxa8OiRhqDymV99b-2BfVEoAdFGAUcC8oaPJhW5f7sawbuoiQ-fm24CTFFNyTFa7uK/s16000/Screen+Shot+2564-09-06+at+11.26.07.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtU5m_NDFMitVpxGYnOMXJ9YjyyZpzJSPi_5GBuiu3AiWjwbimLiLzXVskCQgAnFrGV7Xhn-p-qoNxa8OiRhqDymV99b-2BfVEoAdFGAUcC8oaPJhW5f7sawbuoiQ-fm24CTFFNyTFa7uK/s72-c/Screen+Shot+2564-09-06+at+11.26.07.png
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2021/09/NIA-Innovation-Thailand-Alliance-Launch.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2021/09/NIA-Innovation-Thailand-Alliance-Launch.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy