--> ETDA จับมือ พาร์ทเนอร์บริษัทเทคโนโลยี เปิดตัวกิจกรรม Hackathon: Finding the Best Enabler เฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมจากผู้ให้บริการ สนับสนุน e-Office สู่การยกระดับธุรกิจ SMEs ไทย | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

ETDA จับมือ พาร์ทเนอร์บริษัทเทคโนโลยี เปิดตัวกิจกรรม Hackathon: Finding the Best Enabler เฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมจากผู้ให้บริการ สนับสนุน e-Office สู่การยกระดับธุรกิจ SMEs ไทย


สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) (Electronic Transactions Development Agency) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จับมือ บริษัท เทคซอส มีเดีย จํากัด พร้อมด้วยพาร์ทเนอร์ บริษัทเทคโนโลยี ผนึกกำลังเร่งขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เปิดตัวกิจกรรม “Hackathon: Finding the Best Enabler” เวทีที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการ (Service Provider) ทุกกลุ่มได้นำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม มาร่วมประลอง แข่งขัน เพื่อเฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรม หรือ โซลูชั่น ด้าน e-Office ที่จะเข้ามายกระดับ แก้ปัญหาการทํางานและธุรกิจให้กับเหล่าผู้ประกอบการ SMEs สร้างความพร้อมในการทรานฟอร์มสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมๆ กับสนับสนุน Service Provider ไทย ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง เปิดรับสมัครนวัตกรรมหรือโซลูชั่นร่วมกิจกรรมแล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึง 4 พ.ย.64

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ ทั้งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด รวมถึงวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ไม่เพียงเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตของผู้คน แต่ยังเร่งให้องค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ต้องปรับตัวทรานส์ฟอร์มการทำงานไปสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วย กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่มีบทบาทหลักในการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ภายใต้การดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด อย่าง สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA ที่มีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุน การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัย น่าเชื่อถือ และเกิดความเชื่อมั่นใจ การใช้งาน จึงเดินหน้าผลักดันให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐให้เกิดการเปลี่ยนผ่าน การทำงานอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี e-Office มาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการยกระดับ e-Service และสนับสนุนแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐ ส่งเสริม ให้หน่วยงาน ภายใต้สังกัดกระทรวงเกิดการนำร่องใช้งานระบบ e-Saraban และใช้ e-Signature เกิดการเชื่อมโยง ข้อมูลระหว่างกัน ที่รวมถึงการรับ-ส่งเอกสารผ่านทางออนไลน์ได้อย่างเป็นระบบ รองรับกับสถานการณ์ ปัจจุบันมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการขยายการดำเนินงาน ในการส่งเสริมและสนับสนุนไปยังภาคธุรกิจมากขึ้น โดยเฉพาะการเริ่มกับกลุ่ม SMEs ไทย จึงได้มีการจัดกิจกรรม “Hackathon: Finding the Best Enabler” ภายใต้โครงการ e-Solution: Opportunity Enabler for SMEs จากการผสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ โดย ETDA และภาคเอกชน โดย บริษัท เทคซอส มีเดีย จํากัด และบริษัทเทคโนโลยีเจ้าของโซลูชั่น e-Office  หน่วยงานพาทเนอร์ นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการต่อยอดการขับเคลื่อนงานด้าน e-Office ที่ขยายวงกว้าง ไปยังกลุ่ม SMEs และ สตาร์ทอัพ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่มีปริมาณสัดส่วนสูง เมื่อเทียบกับผู้ประกอบการ ในประเทศทั้งหมด ถือเป็นอีกมิติของการดำเนินงานที่เข้ามาสนับสนุน นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล อย่างเต็มศักยภาพ และเป็นการเสริมสร้างความพร้อมของผู้ประกอบการ SMEs ไทย ท่ามกลางภาวะวิกฤตที่พวกเขายังต้องการ การสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนด้วยกันเอง เพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจของ ผู้ประกอบการ SMEs ด้วยเทคโนโลยี e-Office สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ในอนาคตต่อไป

นายชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า โครงการ “e-Solution: opportunity enabler for SMEs” จัดขึ้นเพื่อมุ่งยกระดับธุรกิจ SMEs ไทยให้พร้อมกับการทำงานในยุคใหม่ ด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัลกับการประยุกต์ใช้กับ e-Office ที่จะเข้ามาปลดล็อกและแก้ปัญหาการทำงานสู่การเพิ่มความแข็งแกร่ง ทางธุรกิจสร้างโอกาสในอนาคต ซึ่งที่ผ่านมา ETDA ร่วมกับ เทคซอส และพาร์ทเนอร์ ได้ดำเนินการโครงการ ผ่านกิจกรรมทางออนไลน์ ในรูปแบบ Virtual Series มาแล้วทั้งหมด 3 ครั้ง ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรม Workshop ให้ความรู้ แชร์ ประสบการณ์ มุมมองที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนธุรกิจด้วย e-Office จากผู้เชี่ยวชาญ และบริษัทผู้ให้บริการ เพื่อปูพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในการนำ e-Office มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน และการดำเนินธุรกิจแก่ SMEs ซึ่งจากการจัดงานทั้ง 3 ครั้ง มีผู้ประกอบการ SMEs ให้ความสนใจ เข้าร่วมงานมากกว่า 300 บริษัท ที่สำคัญจากการสำรวจความคิดเห็นจากบริษัทที่เข้าร่วม พบว่า SMEs ไทย มีความกังวลและกำลังเผชิญกับ pain point ในหลายด้าน เช่น ขาดศูนย์กลางทางข้อมูล ที่จะช่วยสนับสนุน การตัดสินใจในการดำเนินงาน ยังไม่มีการใช้ Digital Workplace ที่นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน หรือทำธุรกิจที่เหมาะสม ที่สำคัญยังขาดเครื่องมือ หรือe-Tool ที่จะเข้ามายกระดับการทำงานและธุรกิจ ไปสู่ระบบดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นด้านระบบซอฟต์แวร์ โซลูชั่น หรือ นวัตกรรม ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ส่วนใหญ่ ให้ความสนใจ และมีความต้องการในการนำเครื่องมือ e-Office ที่เหมาะสมและตอบโจทย์กับการดำเนินงาน ขององค์กร ดังนั้น Hackathon: Finding the Best Enabler ที่จัดขึ้น จะเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัท ที่เป็นผู้ให้บริการ (Service Provider) มาร่วมแข่งขัน พัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเฟ้นหาสุดยอด นวัตกรรม หรือโซลูชั่น ด้าน e-Office ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ SMEs ไทย และเป็นอีกทางเลือกในการช่วยให้ การเปลี่ยนผ่านการดำเนินธุรกิจไปสู่ดิจิทัลได้สำเร็จเร็วยิ่งขึ้น ด้วยโซลูชั่นที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการ นอกจากนี้ ในกิจกรรมนี้ยังผลักดันให้เกิด Use case การใช้งานนวัตกรรม โซลูชั่นใหม่ๆ พร้อมๆ กับการจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างผู้ให้บริการซึ่งเป็นคนไทยและผู้ใช้งาน SMEs  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้เข้าถึงเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น ซึ่ง SMEs ที่เข้าร่วมงานครั้งนี้ ยังจะได้รับสิทธิในการทดลองใช้บริการนวัตกรรม โซลูชั่น ด้าน e-Office ฟรี จากบริษัทผู้ให้บริการที่ เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรม Hackathon และเพื่อให้เกิดการผลักดันการดำเนินงานในระยะยาว Service Provider ที่ชนะการแข่งขัน จะได้มีโอกาสในการเข้าร่วมทดสอบนวัตกรรมหรือโซลูชั่นในสนาม ETDA Sandbox  เพื่อดูความสอดคล้องทั้งในด้านกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง สู่การสร้างความเชื่อมั่นในการนำไป ใช้งานจริงด้วย

น.ส.อรนุช เลิศสุวรรณกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด กล่าวว่า กิจกรรม Hackathon: Finding the Best Enabler ที่ได้รับการสนับสนุนจาก ETDA เป็นหลักแล้ว ยังได้รับความร่วมมือจากพันธมิตร ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย, ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (mai), สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa), สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และ เครือข่ายพันธมิตรภาคเอกชน เช่น อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส หรือ AWS เป็นต้น โดยกิจกรรมดังกล่าวจะเปิดรับสมัครให้บริษัทผู้ให้บริการเข้าร่วมแข่งขันตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคมถึงวันที่ 4 พฤศจิกายนนี้ บริษัทที่สนใจสามารถสมัครร่วมแข่งขันได้ผ่านทาง Link: https://bit.ly/3uF8tN8 จากนั้นทางคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะทำการพิจารณาคัดเลือกบริษัทผู้ให้บริการที่ผ่านเข้ารอบจำนวน 40 ทีม ก่อนคัดเลือกให้เหลือ 10 ทีมสุดท้ายเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โดยจะประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการในวันที่  15 พฤศจิกายน 2564 ก่อนจัดกิจกรรม Workshop ให้คำปรึกษา ร่วมพัฒนาและสร้างนวัตกรรม โซลูชั่น โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น AWS ที่จะมาให้ความรู้ด้านการนำ Cloud Computing มาใช้ในการพัฒนาธุรกิจ เป็นต้น เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ และร่วมกันนำเสนอในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ในวัน Pitching day โดยมีรางวัลมูลค่ากว่า 300,000 บาท พร้อมกับโอกาสในการเข้าร่วม การทดสอบนวัตกรรมกับโครงการ ETDA Sandbox ด้วย

COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,274,Audio Visual,193,automotive,290,beauty,3,Business,231,CSR,26,Economic,7,Electronics,82,Entertainment,144,EV,102,FinTech,122,Food,97,Gallery,2,Health & Beauty,88,Home Appliance,129,InsurTech,10,Interview,4,IT & DeepTech,756,Lifestyle,261,Marketing,151,Mobile Device,1106,Motorbike,33,PR News,292,PropTech,53,Real Estate,281,Review,107,Sports,3,Telecom,206,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: ETDA จับมือ พาร์ทเนอร์บริษัทเทคโนโลยี เปิดตัวกิจกรรม Hackathon: Finding the Best Enabler เฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมจากผู้ให้บริการ สนับสนุน e-Office สู่การยกระดับธุรกิจ SMEs ไทย
ETDA จับมือ พาร์ทเนอร์บริษัทเทคโนโลยี เปิดตัวกิจกรรม Hackathon: Finding the Best Enabler เฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมจากผู้ให้บริการ สนับสนุน e-Office สู่การยกระดับธุรกิจ SMEs ไทย
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiXI3SsZtO-ibOHeLL3n6hocXf3H-PRojtWXu1ZqY9E6S7Ow6TDeWMIB5bhfo53D4tXnnyBwnIpAGXrsb5SBwYBiTzYxvyYox3J6P0HfIIR9cPFlcUkIgpkiPhyDlC3Z4y6SO2FNZf9-m1zey0PRvLxwYCk3QGVS1u1aC5WJLGyWdTkhmhkG47NQYNIJg=s16000
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiXI3SsZtO-ibOHeLL3n6hocXf3H-PRojtWXu1ZqY9E6S7Ow6TDeWMIB5bhfo53D4tXnnyBwnIpAGXrsb5SBwYBiTzYxvyYox3J6P0HfIIR9cPFlcUkIgpkiPhyDlC3Z4y6SO2FNZf9-m1zey0PRvLxwYCk3QGVS1u1aC5WJLGyWdTkhmhkG47NQYNIJg=s72-c
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2021/10/etda-hackathon-finding-best-enabler.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2021/10/etda-hackathon-finding-best-enabler.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy