--> สกมช. จับมือ Trend Micro เร่งปั้นบุคลากรเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

สกมช. จับมือ Trend Micro เร่งปั้นบุคลากรเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ได้จัดงานแถลงข่าวความร่วมมือกับ บริษัท เทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด ใน “โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรไซเบอร์” มุ่งเน้นผลักดันให้องค์กร หน่วยงานภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป มีความรู้และเข้าใจ พร้อมรับมือกับภัยคุกคามความปลอดภัยไซเบอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อเหตุการณ์ เพื่อนำไปสู่ความปลอดภัยในทุกภาคส่วนของประเทศ ผ่านระบบออนไลน์

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) หรือ National Cyber Security Agency (NCSA) ประกาศความร่วมมือในการได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบความปลอดภัยไซเบอร์ระดับโลก ในการสนับสนุนทางวิชาการ ตาม “โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรไซเบอร์” หนึ่งในวัตถุประสงค์สำคัญในโครงการ Thailand National Cyber Academy ในการสร้างทักษะ ขีดความสามารถ และความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน โดยตั้งเป้าพัฒนาบุคลากร จำนวน  2,250 คน ภายในปี 2565 

พลเอก ดร.ปรัชญา เฉลิมวัฒน์ เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ กล่าวว่า “สกมช. เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนสำคัญทางสารสนเทศ ในการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ สกมช.มุ่งเน้นในเรื่องของการฝึกอบรมความรู้ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับชาติ ภายใต้โครงการ Thailand National Cyber Academy ในการสร้างบุคคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ไปจนถึงระดับผู้ฝึกสอนและผู้บริหารในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่จะสามารถรับมือและเข้าใจกับสถานการณ์เมื่อเกิดการโจมตีทางไซเบอร์ พร้อมทั้งเอาตัวรอดจากการโจมตีที่เกิดขึ้นอย่างถูกวิธี”

“ทั้งนี้ สิ่งที่ สกมช. มองหาก็คือพันธมิตรที่จะเข้ามาสนับสนุนทางด้านวิชาการ ความรู้ด้านต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการอบรมด้วยองค์ความรู้ที่ถูกต้องเป็นสากล รวมถึงความรู้ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นจากการรับมือกับภัยคุกคามใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้ได้เท่าทันต่อสถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในโลกปัจจุบัน นอกจากนี้ยังเป็นฐานความรู้ที่ 

สกมช. สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในส่วนของนโยบายการสร้างบุคลากรและกำหนดทิศทางในเรื่องการดูแลความปลอดภัยไซเบอร์ในประเทศได้อย่างมีประสิทธิผลต่อไป” พลเอก ดร.ปรัชญา อธิบายเพิ่มเติม

ปิยธิดา ตันตระกูล ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท เทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เทรนด์ไมโคร ในฐานะบริษัทผู้นำด้านระบบป้องกันภัยไซเบอร์ระดับโลก และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัท เทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทยมายาวนาน จนเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงบริบทด้านภัยคุกคามที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังมีความเชี่ยวชาญ มีเครื่องมือและบุคลกรที่พร้อมให้การสนับสนุนในเรื่องดังกล่าว ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับเรา โดยเฉพาะ บริษัทฯ จึงเล็งเห็นถึงประโยชน์สูงสุดในการถ่ายทอดความรู้เหล่านั้น เพื่อเป็นการพัฒนาและสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ๆ ตั้งแต่ความรู้ในระดับพื้นฐานที่ถูกต้อง และสามารถพัฒนาไปจนถึงเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในอนาคตต่อไป 

เพราะวันนี้เรากำลังเดินหน้าไปสู่ยุคเศรษฐกิจแบบดิจิทัล หนึ่งในกุญแจที่จะพาเศรษฐกิจไทยไปถึงจุดนั้นได้เราต้องมีความรู้ด้านความปลอดภัยไซเบอร์และสามารถเข้าใจและแก้ไขเบื้องต้นเมื่อเกิดการโจมตีได้”

สำหรับเนื้อหา สามารถแบ่งออกได้ 3 หลักสูตร ต่อไปนี้

1. หลักสูตร Build a Strong Security Awareness Program (สำหรับเจ้าหน้าที่ทั่วไป 3 ชั่วโมง และ สำหรับสร้างผู้ฝึกสอน 2 ชั่วโมง) เป็นหลักสูตรพื้นฐานสำหรับเจ้าหน้าที่ในทุกระดับ 

2. หลักสูตร Next Gen Information Security Leaders (1 ชั่วโมง) เป็นหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในบทบาทของผู้บริหารงานที่เกี่ยวข้องกับไซเบอร์ในยุคปัจจุบัน

3. หลักสูตร Cyber Security Capability Skill Building 5 วัน เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติงานเฉพาะทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มีความเข้าใจผลกระทบของภัยคุกคามไซเบอร์ในองค์กร

กำหนดการในแต่ละหลักสูตร สกมช. และ เทรนด์ไมโคร ได้ทำการกำหนดช่วงเวลาการอบรมไว้ในทุกเดือน      โดยที่จะเริ่มหลักสูตรเบื้องต้นตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป โดยสามารถติดรายละเอียดได้ทาง Facebook  NCSA Thailand และ Thailand National Cyber Academy 

พลเอก ดร. ปรัชญา กล่าวเสริมว่า “การมีเทรนด์ไมโคร เข้ามาเป็นพันธมิตรในการสนับสนุนทางวิชาการ ถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับประเทศไทย ในการพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้กับบุคคลากรทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน รวมถึงการสร้างความรู้ในระดับมาตรฐานสากลรวมถึงได้รับทราบถึงแนวโน้มและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ เพื่อได้เรียนรู้และเข้าใจในความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเองและภายในองค์กร พร้อมทั้งสามารถเตรียมตั้งรับและแก้ไขสถานการณ์อย่างถูกวิธี”

ปิยธิดา อธิบายเสริมว่า “เทรนด์ไมโคร ไม่ใช่เพียงเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทย แต่ในมุมมองของเรานั้นคือหนึ่งในธุรกิจที่มีคนไทยทำงานอยู่ การนำเอาประสบการณ์และความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่มาสนับสนุนทางด้านวิชาการ ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งในการตอบแทน

สังคมคืนสู่สังคม และถือเป็นการสร้างรากฐานทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพราะเมื่อสังคมมีความรู้พื้นฐานที่ดีย่อมจะสามารถต่อยอดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและซับซ้อนได้ง่ายขึ้นในอนาคต และความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นสิ่งที่เรายินดีและภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการที่สำคัญเช่นนี้”

COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,280,Audio Visual,193,automotive,297,beauty,3,Business,236,CSR,27,Economic,7,Electronics,83,Entertainment,144,EV,108,FinTech,123,Food,102,Gallery,2,Health & Beauty,90,Home Appliance,130,InsurTech,11,Interview,4,IT & DeepTech,759,Lifestyle,266,Marketing,161,Mobile Device,1143,Motorbike,33,PR News,309,PropTech,53,Real Estate,286,Review,108,Sports,3,Telecom,206,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: สกมช. จับมือ Trend Micro เร่งปั้นบุคลากรเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
สกมช. จับมือ Trend Micro เร่งปั้นบุคลากรเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhVwv7RyQJQGWV-vnsn1pH24C1ABBaA5Ig7IFdREn5PxTC6H4Y8wyyr_KQg2K1rkv4swhVIWVA5VN6Ylsm2czZlZeVqMRiFRVaawBc8uZIt_PzcfFf402jh_-siHE7Fk26tXGYMlIdMpJwPVIeP-3HYmVw6spZSxRKC1YumXmeCe5fhYPIJkmyNvvNy6A=s16000
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhVwv7RyQJQGWV-vnsn1pH24C1ABBaA5Ig7IFdREn5PxTC6H4Y8wyyr_KQg2K1rkv4swhVIWVA5VN6Ylsm2czZlZeVqMRiFRVaawBc8uZIt_PzcfFf402jh_-siHE7Fk26tXGYMlIdMpJwPVIeP-3HYmVw6spZSxRKC1YumXmeCe5fhYPIJkmyNvvNy6A=s72-c
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2021/10/trend-micro-ncsa-thailand.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2021/10/trend-micro-ncsa-thailand.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy