--> ‘วิลล่า ฟอเรสต์’ โครงการชุมชนเมืองคุณภาพ – ปอดธรรมชาติแห่งแรกของบ้านบึง ชลบุรี ต้นแบบชีวิต วิถี-ดี ตามรอยแนวคิด โคกหนองนา | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

‘วิลล่า ฟอเรสต์’ โครงการชุมชนเมืองคุณภาพ – ปอดธรรมชาติแห่งแรกของบ้านบึง ชลบุรี ต้นแบบชีวิต วิถี-ดี ตามรอยแนวคิด โคกหนองนา


เริ่มต้นด้วยความรักความห่วงใยในวันที่โลกเผชิญความท้าทายกับวิกฤตการณ์ที่กระทบชีวิตการอยู่อาศัยในปัจจุบันนั้น ทำให้ ‘ธีระธัช รัตนกมลพร’ ผู้นำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แห่งบ้านบึง ชลบุรี ได้จุดประกายความคิดสู่การลงมือทำเพื่อตอบแทนสังคมโลก ด้วยการประยุกต์ใช้แนวคิด วิถี-ดี ภายใต้ปรัชญา บ-ว-ร ที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการ ‘รักษ์นิเวศน์ รักษ์สิ่งแวดล้อม’ มาออกแบบนวัตกรรมโครงการที่อยู่อาศัยยุคอนาคตอย่างเต็มรูปแบบด้วยการออกแบบสร้างสรรค์งาน พร้อมการเติมเต็มความสมบูรณ์ของทุกชีวิตในชุมชนเมืองคุณภาพอย่างรอบด้าน ท่ามกลางโลกธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สะท้อนให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันในชุมชนของทุกเพศทุกวัยอย่างไร้ขีดจำกัด ในโครงการ ‘วิลล่า ฟอเรสต์’ บ้านสวนคนเมือง ให้เป็นเมืองปอดธรรมชาติแห่งแรกของบ้านบึง ชลบุรี การเล็งเห็นรูปแบบของการอยู่อาศัยในอนาคตนั้นต้องมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสังคมเมืองที่สามารถตอบรับความต้องการตามไลฟ์สไตล์และวิถีที่เปลี่ยนไป จากความวุ่นวายและวิกฤตต่างๆ สู่การหวนคืนสู่ธรรมชาติที่เน้นความเรียบง่ายและความร่มเย็นสงบสุขใจของบรรยากาศชุมชนในอดีตที่หล่อหลอมด้วยความรักและการเอื้ออาทรที่ดีต่อกัน


และนี่คือที่มาของโครงการสร้างชุมชนเมืองคุณภาพท่ามกลางโลกธรรมชาติ ตามแนวคิดวิถี-ดี ภายใต้ปรัชญา ‘บ-ว-ร’ (บ้าน วัด โรงเรียน) และ ‘โคกหนองนา’ หรือเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นแนวทางการทำเกษตรอินทรีย์และสร้างชีวิตที่ยั่งยืนมาประยุกต์ให้เข้ากับวิถีชีวิตของคนไทยในการใช้ชีวิตกับธรรมชาติให้อยู่อย่างยั่งยืน แล้วนำวิวัฒนาการในโลกยุคปัจจุบันมาผสมผสานเพื่อการออกแบบระหว่างชีวิตคนเมืองและธรรมชาติ ด้วยนำเอาหลักการดำเนินชีวิตที่พึ่งพาสิ่งแวดล้อมและธาตุธรรมชาติอย่างครบด้าน ‘ดิน น้ำ ลม ไฟ’ มาประยุกต์ให้เกิดความสมดุลห่งธรรมชาติของการใช้ชีวิตในแต่ละวันที่สร้างประโยชน์และอำนวยความสะดวกต่อการใช้ชีวิตในประจำวันกับธรรมชาติอย่างกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกัน 

ธีระธัช รัตนกมลพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพนพลัสแอสเสท จำกัด เจ้าของโครงการ ‘ Villa Forest-บ้านสวนคนเมือง’ กล่าวว่า สิ่งเหล่านี้คือแนวคิดชีวิตอยู่ดีมีสุขที่น้อมนำสืบสานศาสตร์พระราชา รัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นแนวทางในการจัดการการบริหารทรัพยากร ทั้ง ดิน น้ำ ลม ไฟ รวมถึงพืชพันธุ์ต่างๆ ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั่นก็คือ ‘โคก-หนอง-นา’ แล้วยังแฝงปรัชญาหลักคิดในการจัดสรรชีวิต เพื่อให้เกิดความสมดุล และความสุขที่ถ่องแท้ได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย นี่คือ ‘บ-ว –ร’ ที่รวมพลังจากทุกภาคส่วน หมายถึง บ้าน-วัด-โรงเรียน ‘บ้าน’ ที่ออกแบบตามดีไซน์ ยังมี ‘วัด’ ที่มาของการพัฒนาจิตใจ และ ‘โรงเรียน’ ที่เป็นการเรียนรู้รอบด้านควบคู่คุณธรรมนั่นเอง 

“จึงเป็นที่มาของโครงการ ‘วิลล่า ฟอเรสต์’ ซึ่งผมเริ่มต้นจากคำว่า ‘ป่า’ เพราะวันนี้ผมจะปลูกป่ากลางเมือง สร้างปอดธรรมชาติกลางชุมชน ทำชุมชนรักษ์นิเวศน์ เลยเริ่มต้นด้วยต้นไม้ และไปเรียนรู้จากผู้รู้จริง ไปศึกษากับอาจารย์ยักษ์-นิวัฒน์ ศัลยกำธร หนึ่งในบุคคลสำคัญที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พร้อมเรียนรู้กับพระอาจารย์สังคม ธนปัญโญ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่อง ‘โคก หนอง นา’ ท่านหนึ่งของประเทศไทย โดยทั้งสองท่านได้เป็นแรงบันดาลใจให้ผมที่กำลังจะสร้างป่าในเมืองที่พักอาศัยอย่างยั่งยืน 

 ...เป็น ‘โคกหนองนา ภาคคนเมือง’ เป็นศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มีกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ หลายอย่าง และพร้อมจัดค่ายกิจกรรมประยุกต์ให้ทันสมัย ในการเรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชา หลักการปลูกต้นไม้ ซึ่งตอบรับกับวิถีช่วงโควิดพอดีว่าอยู่บ้านแล้วต้องมีแหล่งอาหารในบ้าน ซึ่งสามารถปลูกต้นไม้พวกพืชผักสวนครัวที่ปลอดสารเคมีกินเองในบ้านได้ โดยใช้หลักของในหลวง ร.9 ในการทำเกษตรแนวใหม่ ที่ยึดหลักของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลัก” 


พระอาจารย์สังคม ธนปัญโญ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมมาบเอื้องเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง จ.ชลบุรี ให้ความรู้ในเรื่องของ ‘โคก หนอง นา’ ว่า มาจาก ‘เกษตรทฤษฎีใหม่’ ของพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพียงแต่ใช้คำใหม่ที่ชื่อว่า ‘โคก หนอง นา’ เพราะชาวบ้านจะเข้าใจง่ายกว่า ซึ่งเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน 

“ตามแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านทรงให้หลักไว้ว่า ‘ปลูกไม้ 3 อย่าง ให้ประโยชน์ 4 อย่าง‘ ก็คือ ไม้ใช้สอย ใช้ในครัวเรือน ไม้กินได้ เป็นอาหารและยาสมุนไพร ไม้เศรษฐกิจ สร้างรายได้ และช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำ ที่จะสร้างระบบนิเวศน์ที่สมดุลกับพื้นที่อีกด้วย ดังนั้นต้องปลูกป่าให้พอกิน พอใช้ พออยู่ สุดท้ายก็จะได้รับ ความร่มเย็น ฉะนั้นโลกนี้จะขาดป่าไม่ได้ เพราะป่าหรือต้นไม้จะให้ออกซิเจน และแวดล้อมด้วยอากาศที่บริสุทธิ์ ดังนั้นแนวคิดไอเดียของคุณโจ้ (ธีระธัช รัตนกมลพร) ในการหวนกลับไปสู่ธรรมชาติ โดยสร้างชุมชน ‘วิลล่า ฟอเรสต์’ แล้วสร้างอินโนเวชั่นและนวัตกรรมที่อิมแพ็คต่อโลก วิลล่า ฟอเรสต์ จึงไม่ใช่ทำเพื่อธุรกิจเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากยังทำให้เกื้อกูลต่อโลกสู่ความร่มเย็น เป็นการพัฒนาโลกอย่างยั่งยืน” 

และนี่คือการพัฒนาแบบองค์รวมของพระองค์ท่านที่เรียกว่า ‘บ-ว-ร’ ที่ตอบโจทย์ของโลก ‘โคกหนองนา’ ได้เป็นอย่างดี 

“ผมนำแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผสมผสานกับโคกหนองนา เอามาใช้ในการออกแบบโครงการที่อยู่อาศัยเพื่ออนาคต เป็นที่อยู่อาศัยที่เราจะสร้างพื้นที่สีเขียว เป็นปอดแห่งใหม่ของเมือง โดยมีหลักก็คือ นำปรัชญาทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง หรือเกษตรทฤษฎีใหม่ หรือโคกหนองนามาประยุกต์ใช้ผสมผสานกับความเป็นคนเมือง ทำให้เกิดความลงตัวในความสมดุล นำธรรมชาติ ก็คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ กลับมาทำประโยชน์ในการออกแบบ เพื่อให้บ้านมากกว่าคำว่า ‘บ้าน’ และเราสรรสร้างสถานที่ฝึกจิตใจภายในโครงการ ที่เราเรียกว่า ‘ว’ ก็คือเราจำลองวัดมาอยู่ในวิลล่า ฟอเรสต์ สุดท้ายแล้วเราจับมือในการสร้างโรงเรียนที่เป็นแนวคิด โดยการฝึกเด็กให้มีความรู้ทางโลก ก็คือ Globalization ที่ดี รวมไปถึงเราไม่ทิ้งความเป็น Localization ในความเป็นพื้นถิ่นของคนไทย เป็นแนวคิดโรงเรียนในวิถีพุทธ วิถีไทย เป็นโรงเรียนนานาชาติผสมผสาน ทำให้ชุมชนเราเป็นชุมชนที่น่าอยู่ที่มีครบในองค์ประกอบนี้ 

...และผมหวังว่าโครงการ ‘วิลล่า ฟอเรสต์’ จะเป็นต้นแบบที่จะสร้างการหมุนเวียนของระบบนิเวศน์ สิ่งแวดล้อม ที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับที่พักอาศัยด้วยคุณภาพที่เกื้อกูลต่อโลกของเรา ผมเชื่อว่าหลักการที่ยึดมั่นในคุณค่านี้ที่จะสร้างแรงขับเคลื่อนสิ่งดีๆ ให้กับสังคมและโลกของเราพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือสิ่งที่ทำให้ผมมีความสุขมีพลังในการที่จะสร้างอะไรให้กับโลกใบนี้ และเพื่อจุดประกายส่งแรงบันดาลใจนี้ให้กับคนรุ่นต่อๆ ไปในชีวิตวิถี-ดี ผมจึงมุ่งมั่นและขับเคลื่อนแรงบันดาลใจนี้ให้ ‘วิลล่า ฟอเรสต์’ พร้อมที่จะสร้างโลกสวยไปพร้อมๆ กันด้วยสองมือของทุกๆ คนในชุมชนแห่งนี้ เพื่อความสมดุลของชีวิต ความเรียบง่าย และร่มเย็น” ธีระธัช รัตนกมลพร ผู้บริหาร โครงการวิลล่า ฟอเรสต์ กล่าวปิดท้าย

ขอเชิญทุกท่านมาเยี่ยมชมและสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ท่ามกลางโลกธรรมชาติในโครงการชุมชนเมืองคุณภาพ ศูนย์รวมพลังบวกจากธรรมชาติร่มรื่นสู่โลกร่มเย็น ณ ‘วิลล่า ฟอเรสต์’ บ้านสวนคนเมือง พบกันวันที่ 5 ธันวาคมนี้ เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ณ บ้านบึง ชลบุรี สนใจร่วมงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 085 399 4030

COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,274,Audio Visual,193,automotive,290,beauty,3,Business,231,CSR,26,Economic,7,Electronics,82,Entertainment,144,EV,102,FinTech,122,Food,97,Gallery,2,Health & Beauty,88,Home Appliance,129,InsurTech,10,Interview,4,IT & DeepTech,754,Lifestyle,261,Marketing,151,Mobile Device,1104,Motorbike,33,PR News,291,PropTech,53,Real Estate,281,Review,107,Sports,3,Telecom,206,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: ‘วิลล่า ฟอเรสต์’ โครงการชุมชนเมืองคุณภาพ – ปอดธรรมชาติแห่งแรกของบ้านบึง ชลบุรี ต้นแบบชีวิต วิถี-ดี ตามรอยแนวคิด โคกหนองนา
‘วิลล่า ฟอเรสต์’ โครงการชุมชนเมืองคุณภาพ – ปอดธรรมชาติแห่งแรกของบ้านบึง ชลบุรี ต้นแบบชีวิต วิถี-ดี ตามรอยแนวคิด โคกหนองนา
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgLSGVGWAP1ulQnpW6ADDO05ysARWmZlpKlPo6IochMIJhfwbq0tjw-VCR11L_p2IUGxmEswM1zTjJx1G72euvEWHNWYC6dH8b07-NRZe_IZ58oq_MMXCubGwq9h0600Ti5wEixmB-W2z-wq1qdRrH0D1ky4zLN4fr07RzDGZYryLHpRjhBIke9ErxFBQ=s16000
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgLSGVGWAP1ulQnpW6ADDO05ysARWmZlpKlPo6IochMIJhfwbq0tjw-VCR11L_p2IUGxmEswM1zTjJx1G72euvEWHNWYC6dH8b07-NRZe_IZ58oq_MMXCubGwq9h0600Ti5wEixmB-W2z-wq1qdRrH0D1ky4zLN4fr07RzDGZYryLHpRjhBIke9ErxFBQ=s72-c
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2021/12/Villa-Forest-Chonburi.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2021/12/Villa-Forest-Chonburi.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy