--> สถาบัน Tech For Good เผยไทยพร้อมรับเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม ดึงรัฐและเอกชนแนะแนวทาง สร้างความมั่นคงให้อนาคตดิจิทัลไทย | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

สถาบัน Tech For Good เผยไทยพร้อมรับเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม ดึงรัฐและเอกชนแนะแนวทาง สร้างความมั่นคงให้อนาคตดิจิทัลไทย


สถาบัน Tech For Good (หรือ TFGI) องค์กรอิสระไม่แสวงหากำไรเพื่อวิจัยนโยบายสาธารณะซึ่งก่อตั้งขึ้นโดย แกร็บ ผู้นำซูเปอร์แอปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้จัดงานประชุมเชิงนโยบายครั้งแรกในประเทศไทย พร้อมจัดการเสวนาในหัวข้อ “สร้างความมั่นคงให้อนาคตทางดิจิทัลของไทย” เพื่อหาแนวทางในการร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างมั่นคงสอดรับกับยุทธศาสตร์ “ประเทศไทย 4.0”

งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสทอเรีย กรุงเทพฯ โดยมีตัวแทนทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนนักวิชาการเข้าร่วมเสวนา อาทิ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ดร. ศักดิ์ เสกขุนทด ที่ปรึกษาและรักษาการรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA), ดร.กฤษฎ์เลิศ สัมพันธารักษ์ ศาสตราจารย์ที่ University of California San Diego (UCSD) และผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย, ดร. หมิง แทน กรรมการบริหาร สถาบัน TFGI และ นายอาเดอรส์ ไบจาล พาร์ทเนอร์และผู้อำนวยการด้านฝ่ายปฏิบัติการดิจิทัล เอเซียตะวันออกเชียงใต้จาก Bain & Company

งานเสวนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร. วิรไท สันติประภพ ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงและสมาชิกคณะที่ปรึกษาของสถาบัน TFGI ขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับทิศทางการนำประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิทัล โดย ดร. วิรไท กล่าวว่า “การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีถือเป็นหนึ่งความท้าทายสำคัญในยุคปัจจุบัน แต่ขณะเดียวกันก็นำมาซึ่งโอกาสต่างๆ มากมาย เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศไทยจะพร้อมขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี หรือเข้าสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคมควรจะต้องเรียนรู้และทำงานร่วมกันเพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งดีๆ ต่อสังคมอย่างที่เรียกว่า Tech For Good ที่สำคัญคือ การนำเทคโนโลยีมาใช้ต้องให้ความสำคัญกับ 3 คุณลักษณะ คือ ต้องทำให้เกิดผลิตภาพที่สูงขึ้น (Productivity) ต้องสร้างประโยชน์ครอบคลุมกับผู้คนในวงกว้างโดยเฉพาะคนตัวเล็กในสังคม (Inclusivity) และสุดท้ายต้องช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคม (Immunity) ด้วย”

“Tech for Good จะเกิดขึ้นได้ต้องคำนึงถึงระบบธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลที่เหมาะสม โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจแพลตฟอร์ม หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องต้องสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการกำกับดูแลธุรกิจแพลตฟอร์มมีหลายมิติ ต้องเกิดการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม ต้องคุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยในการทำธุรกรรมและข้อมูลส่วนบุคคล การเข้ามาของสถาบัน Tech For Good ถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่จะเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันศึกษา วิจัย และนำองค์ความรู้มาต่อยอดเพื่อวางรากฐานรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตที่ต้องอยู่บนฐานของเทคโนโลยี”

ภายในงานยังได้มีการเปิดเผยผลวิจัย “เศรษฐกิจแพลตฟอร์ม: พลังขับเคลื่อนการเติบโตทางดิจิทัลของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ซึ่งได้ทำการสำรวจทัศนคติและพฤติกรรมของทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการไทยที่มีต่อการใช้แพลตฟอร์มแบบ O2O หรือแพลตฟอร์มที่มีการผสมผสานระหว่าง “ออฟไลน์" และ “ออนไลน์” โดยมีประเด็นหลัก ๆ ดังนี้

· ผู้บริโภคให้การยอมรับและใช้บริการแพลตฟอร์ม O2O เพิ่มขึ้น: ผู้บริโภค 8 ใน 10 คนใช้จ่ายบนแพลตฟอร์ม O2O เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 1-2 ปีที่แล้ว และมากถึง 81% เห็นว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้มีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิต เช่น ความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้น การเปรียบเทียบราคาได้อย่างโปร่งใส และการมีตัวเลือกที่หลากหลายกว่าเมื่อเทียบกับประสบการณ์การซื้อสินค้าแบบออฟไลน์

· แพลตฟอร์ม O2O มีส่วนสำคัญในการยกระดับการดำเนินธุรกิจของ MSMEs และโอกาสในการสร้างรายได้: 71% ของผู้ประกอบการรายย่อยระบุว่า ยอดขายจะลดลงอย่างมากหากไม่ได้ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการทำธุรกิจในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในขณะที่ 74% ของพาร์ทเนอร์คนขับแกร็บ มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นหลังจากเริ่มให้บริการโดยใช้แพลตฟอร์ม

· ประเทศไทยมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล แต่ยังคงต้องพัฒนาการเชื่อมต่อกับบริการออฟไลน์: อัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือของไทยอยู่ในระดับค่อนข้างสูงที่ 63% แต่ยอดขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซและฟู้ดเดลิเวอรี่ยังคงคิดเป็นเพียง 7% ของยอดขายสินค้าทั้งหมด ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการใช้งานแพลตฟอร์ม O2O ยังมีโอกาสเติบโตอีกมาก

ด้าน นายวรฉัตร ลักขณาโรจน์ กรรมการบริหาร แกร็บ ประเทศไทย ในฐานะตัวแทนผู้ร่วมก่อตั้งสถาบัน TFGI เสริมว่า “เพื่อปลดล็อกศักยภาพของเศรษฐกิจดิจิทัลไทย ทุกภาคส่วนจําเป็นที่จะต้องร่วมสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่ยั่งยืน เพื่อยกระดับประสบการณ์การใช้งานโดยมอบตัวเลือกที่หลากหลายและความคุ้มค่าให้กับผู้บริโภค รวมทั้งขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างเท่าเทียม สนับสนุนให้เกิดการจ้างงานรูปแบบใหม่ๆ ที่มีความยืดหยุ่น เปิดกว้าง และส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม แกร็บยังคงมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและผู้ประกอบการไทยในทุกมิติ โดยมุ่งหวังที่จะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ผู้คนในทุกๆวัน และพร้อมที่จะร่วมมือกับทั้งรัฐบาลและพันธมิตรในภาคอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อร่วมกันพัฒนาโซลูชั่นที่สามารถสร้างสมดุลความต้องการให้ทุกภาคส่วนและปลดล็อกศักยภาพเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย"

สถาบัน TFGI จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการแสดงออกทางความคิด ซึ่งเปิดให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ทำงานร่วมกันในการพัฒนาการวิจัย ศึกษา และแบ่งปันความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ทั้งในประเทศไทย และในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาบัน Tech For Good และดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้ที่
https://techforgoodinstitute.org/the-platform-economy-southeast-asias-digital-growth-catalyst/

COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,274,Audio Visual,193,automotive,290,beauty,3,Business,231,CSR,26,Economic,7,Electronics,82,Entertainment,144,EV,102,FinTech,122,Food,97,Gallery,2,Health & Beauty,88,Home Appliance,129,InsurTech,10,Interview,4,IT & DeepTech,754,Lifestyle,261,Marketing,151,Mobile Device,1104,Motorbike,33,PR News,291,PropTech,53,Real Estate,281,Review,107,Sports,3,Telecom,206,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: สถาบัน Tech For Good เผยไทยพร้อมรับเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม ดึงรัฐและเอกชนแนะแนวทาง สร้างความมั่นคงให้อนาคตดิจิทัลไทย
สถาบัน Tech For Good เผยไทยพร้อมรับเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม ดึงรัฐและเอกชนแนะแนวทาง สร้างความมั่นคงให้อนาคตดิจิทัลไทย
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEig2sHKMyY3NYMb6TLBUAOet-izK8sQqByKSRmR6HnHI-j-Q70m7FsKjDcE8hh01WAg3EbpRT0JFXX3U1gLlj_oYxdjsuNNRfV56wS5shd109ZYNtVtKWyMCoSRDs7nwq43BlSd2kv7v7-cPt4t2oHePN5IUOt1WhIo31aDcwCb2Bnk4SKhGdnA6887kw=s16000
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEig2sHKMyY3NYMb6TLBUAOet-izK8sQqByKSRmR6HnHI-j-Q70m7FsKjDcE8hh01WAg3EbpRT0JFXX3U1gLlj_oYxdjsuNNRfV56wS5shd109ZYNtVtKWyMCoSRDs7nwq43BlSd2kv7v7-cPt4t2oHePN5IUOt1WhIo31aDcwCb2Bnk4SKhGdnA6887kw=s72-c
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2021/12/tech-for-good.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2021/12/tech-for-good.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy