--> Seagate ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2565 | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

Seagate ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2565

  • ­รายได้รวม อยู่ที่ 3.12 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • ­กำไรจากการดำเนินงานที่คำนวณตามหลักการบัญชีมาตรฐานจากคณะกรรมการการบัญชีการเงิน (GAAP Operation margin) คิดเป็น 18.6% : กำไรจากการดำเนินงานที่ไม่ได้คำนวณตามหลักมาตราฐานการบัญชี (Non-GAAP operation margin) คิดเป็น 19.9%
  • ­กำไรสุทธิต่อหุ้นปรับลดที่คำนวณตามหลักการบัญชีมาตรฐานจากคณะกรรมการการบัญชีการเงิน (GAAP diluted EPS) อยู่ที่ 2.23 ดอลลาร์สหรัฐ : กำไรสุทธิต่อหุ้นปรับลดที่ไม่ได้คำนวณตามหลักมาตราฐานการบัญชี (Non-GAAP diluted EPS) อยู่ที่ 2.41 ดอลลาร์สหรัฐ
  • ­กระแสเงินสดจากการดำเนินงานอยู่ที่ 521 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และกระแสเงินสดอิสระ อยู่ที่ 426 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • ­คืนเงินจำนวน 622 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้ผู้ถือหุ้นผ่านทางเงินปันผลและซื้อหุ้นสามัญคืน จำนวน 5.1 ล้านหุ้น
  • ­กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของปีปฏิทินอยู่ที่ 1.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และกระแสเงินสดอิสระของปีปฏิทิน อยู่ที่ 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ซีเกท เทคโนโลยี โฮลดิ้งส์ รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปี 2564 ถือเป็นปีที่โดดเด่นอีกปีหนึ่งของซีเกท เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เรามีรายได้เพิ่มมากขึ้น 18% และยิ่งไปกว่านั้น กระแสเงินสดก็มีการเติบโตขึ้น 39% ซึ่งทำให้เราสามารถจ่ายผลตอบแทนต่อเงินลงทุนได้ในระยะยาว นายเดฟ มอสลีย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของซีเกทกล่าว


รอบปีดำเนินงานนี้ จะถูกต่อยอดจากการดำเนินงานอันแข็งแกร่งในช่วงเดือนธันวาคมที่เราสามารถสร้างรายรับได้สูงที่สุดในรอบ 6 ปี ซึ่งมาจากจำนวนความต้องการสินค้าคุณภาพสูงของเราเพื่อธุรกิจระบบฐานข้อมูลบนคลาวด์  ซีเกทยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองสภาวะธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุกวัน และหากไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญระดับมหภาคเพิ่มเติม ซีเกทหวังว่าผลประกอบการในปี 2564 และปีต่อๆ ไปจะเป็นไปในทิศทางบวก เนื่องจากมีแนวโน้มอุปสงค์ที่เป็นบวก ซึ่งจะช่วยให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงในแผนการเงินระยะยาวด้วยอัตรา 3 ถึง 6 เปอร์เซ็นต์ต่อปีซีเกทมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน อยู่ที่ 521 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีกระแสเงินสดอิสระ อยู่ที่ 426 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง   ไตรมาส ที่ 2 ของรอบดำเนินการปี 2565  อีกทั้งยังสามารถรักษางบดุลให้แข็งแกร่ง โดยระหว่างไตรมาสที่ 2 บริษัทจ่ายเงินปันผลในรูปแบบเงินสด เป็นเงิน 151 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และซื้อหุ้นสามัญคืน จำนวน 5.1 ล้านหุ้น คิดเป็นเงิน 471 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด อยู่ที่ 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ  โดยเมื่อสิ้นสุดไตรมาสนี้มีการออกหุ้นสามัญจำนวน 219 ล้านหุ้น สามารถเข้าไปดูเอกสารทางการเงินของบริษัทได้ที่ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของซีเกท ที่ investors.seagate.com 


คณะกรรมการบริษัทได้เปิดเผยจำนวนเงินปันผลประจำไตรมาส อยู่ที่ 0.70 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น ซึ่งจะจ่ายในวันที่ 6 เมษายน 2565 ให้กับผู้ถือหุ้นที่ครอบครองหุ้นภายในวันที่ 22 มีนาคม 2565  โดยการจ่ายเงินปันผลในอนาคตเป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการซึ่งขึ้นอยู่กับผลประกอบการของซีเกท โดยพิจารณาจากการดำเนินงาน เงินสดคงเหลือ กระแสเงินสด ความต้องการเงินลงทุน และปัจจัยอื่น ที่เกี่ยวข้อง


แนวโน้มธุรกิจในไตรมาสที่ 3 ของรอบดำเนินการปี 2565 มาจากการสันนิษฐานและการคาดการณ์ โดยผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากนี้ซึ่งเป็นผลมาจากหลายปัจจัย ดังที่ได้ชี้แจงในบันทึกข้อควรระวังเกี่ยวกับแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า ซีเกทได้ให้ข้อมูลการคาดการณ์ผลประกอบการของไตรมาสที่ 3 ของรอบดำเนินการปี 2565 ดังนี้:

  • รายได้ 2.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีผลบวกหรือลบ อยู่ที่ 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • กำไรต่อหุ้นปรับลดที่ไม่ได้คำนวณตามหลักมาตราฐานการบัญชี (non-GAAP diluted EPS) อยู่ที่ 2 ดอลลาร์สหรัฐ โดยมีผลบวกหรือลบ อยู่ที่ 0.20 ดอลลาร์สหรัฐ

การคาดการณ์กำไรต่อหุ้นปรับลดที่ไม่ได้คำนวณตามหลักมาตราฐานการบัญชี ไม่รวมถึงค่าตัดจำหน่ายคิดจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน อยู่ที่ 0.02 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น และประมาณการจ่ายค่าชดเชยโดยใช้หุ้น อยู่ที่ 0.17 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น 


ซีเกทยังไม่ได้สรุปกำไรต่อหุ้นปรับลดที่ไม่ได้คำนวณตามหลักมาตราฐานการบัญชี สำหรับไตรมาสที่ 3 ของรอบดำเนินการปี 2565 เปรียบเทียบกับการคำนวณตามหลักการบัญชีมาตรฐานจากคณะกรรมการการบัญชีการเงิน เนื่องจากมีหลายรายการที่อาจส่งผลกระทบต่อการคำนวนนี้ ซึ่งเป็นปัจจัยที่เหนือการควบคุม และ/หรือไม่สามารถคาดการณ์ได้ อันรวมไปถึง อัตราค่าเสื่อมที่เพิ่มขึ้น การด้อยค่าของสินทรัพย์ และค่าอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการลดค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้าง การสูญค่า และค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหรือไถ่ถอนหนี้ หรือซื้อหนี้กลับคืน  กำไร ขาดทุน หรือการด้อยค่าจากการลงทุน การปรับภาษีรายได้ และค่าใช้จ่ายอื่น หรือผลประโยชน์ที่ได้รับ แต่ไม่ได้จำกัดแค่เพียงเท่านี้ ทั้งหมดนี้อาจเกิดขึ้น และยังมีข้อมูลไม่ครบถ้วนเพื่อให้นำไปคำนวนผลประกอบการในอนาคต ดังนั้นผลสรุปของการคาดการณ์กำไรต่อหุ้นปรับลดที่ไม่ได้คำนวณตามหลักมาตราฐานการบัญชี สำหรับไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 ให้สอดคล้องกับการคำนวณตามหลักการบัญชีมาตรฐานจากคณะกรรมการการบัญชีการเงิน จึงไม่สามารถทำได้โดยปราศจากข้อมูลที่ไม่สมเหตุสมผล 

COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,278,Audio Visual,193,automotive,297,beauty,3,Business,236,CSR,27,Economic,7,Electronics,83,Entertainment,144,EV,106,FinTech,123,Food,98,Gallery,2,Health & Beauty,90,Home Appliance,129,InsurTech,11,Interview,4,IT & DeepTech,757,Lifestyle,266,Marketing,157,Mobile Device,1128,Motorbike,33,PR News,303,PropTech,53,Real Estate,286,Review,107,Sports,3,Telecom,206,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: Seagate ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2565
Seagate ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2565
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiA-ypzIqjxnlYO1wbGwMT-X33WGBeA_iHmLMzUXlhrkIks6ooQJ4VeRfPfiUf93hv00y46bqWx51PLyKoQBcD6PqSGtv0HIB34CwUNI7e-p_FTN-dO0AKEg26moIqhBKXR9V52ZwakINx6IyC3xrIJJxJOs5hj6LpAkaIGAIy-zPxUo-SNQNECGpsxWw=s16000
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiA-ypzIqjxnlYO1wbGwMT-X33WGBeA_iHmLMzUXlhrkIks6ooQJ4VeRfPfiUf93hv00y46bqWx51PLyKoQBcD6PqSGtv0HIB34CwUNI7e-p_FTN-dO0AKEg26moIqhBKXR9V52ZwakINx6IyC3xrIJJxJOs5hj6LpAkaIGAIy-zPxUo-SNQNECGpsxWw=s72-c
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2022/02/seagate-2022-quarter2-report.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2022/02/seagate-2022-quarter2-report.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy