--> ARV และ VARUNA รับสมัครร่วมแข่งขัน AI & Robotics Hackathon 2022 ในหัวข้อ Enabling AI for Zero Hunger and Climate Action | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

ARV และ VARUNA รับสมัครร่วมแข่งขัน AI & Robotics Hackathon 2022 ในหัวข้อ Enabling AI for Zero Hunger and Climate Action

บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนา และให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ในเครือ ปตท.สผ. และบริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด (VARUNA) ผู้นำการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคการเกษตรและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ภายใต้เครือ ARV จัดงาน AI & Robotics Hackathon 2022: Open House เปิดตัวการแข่งขัน Hackathon ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ Enabling AI for Zero Hunger and Climate Action การพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงด้าน AgriTech เพื่อแก้ไขปัญหาด้านเกษตรกรรมที่ก่อให้เกิดภาวะการขาดแคลนอาหาร อันเนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และแนวทางการต่อยอดเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน พร้อมต่อยอดการแข่งขันจากระดับประเทศสู่ระดับนานาชาติ เปิดโอกาสให้ผู้สมัครทุกอาชีพ ไม่ว่าจะเป็น นักศึกษา Start-up, Programmer, Innovator หรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ ทั้งชาวไทยและผู้สมัครจากประเทศอื่นๆ ทั่วโลก มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ เพื่อเฟ้นหาสุดยอดทีมที่มีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ และนับเป็นก้าวสำคัญสู่โอกาสที่จะได้ร่วมงานกับ ARV ในอนาคต 

ดร. ธนา สราญเวทย์พันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (ARV) กล่าวว่า “ARV มีความมุ่งมั่นในการเฟ้นหาโซลูชั่นต่าง ๆ ที่จะมาต่อยอดเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อให้ตอบโจทย์บรรลุตามเป้าหมายและนำพาสังคมโลกไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีบทบาทในการสร้างสนามทดลองนวัตกรรมขนาดใหญ่ ผ่านการแข่งขัน AI & Robotics Hackathon ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ที่จะนำมาซึ่งเทคโนโลยีและโซลูชั่นที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้า คู่ค้า และสังคมโลก โดยบริษัทมีความพร้อมในทรัพยากรด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การสนับสนุนเพื่อเร่งพัฒนาบุคลากรผู้มีความสามารถด้านเทคโนโลยี หรือการลงทุนในสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและธุรกิจในอุตสาหกรรมการเกษตร แก้ไขวิกฤตความมั่นคงทางอาหารของโลก ลดความอดอยากหิวโหย (Zero Hunger) ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักที่สำคัญสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และไม่ใช่แค่เพียงการมุ่งหวังผลในประเทศไทย แต่ครอบคลุมไปถึงระดับนานาชาติ”

โดยทาง คุณพณัญญา เจริญสวัสดิ์พงศ์ ผู้บริหารด้านธุรกิจและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด (Varuna) ได้กล่าวถึงแนวโน้มการใช้ AI และ Robotics ในการรับมือกับภาวะการขาดแคลนอาหาร อันเนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปว่า “จากข้อมูลของธนาคารโลกระบุไว้ว่าประมาณ 30% ของประชากรในปัจจุบัน ไม่สามารถเข้าถึงอาหารที่เพียงพอ ยิ่งไปกว่านั้น วิกฤติโควิด-19 ยังส่งผลให้ผู้คนทั่วโลกยากจนขึ้น เกษตรกรต้องการการสนับสนุนด้านปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องเสริมสร้างระบบอาหารของโลกที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น Varuna จึงมีพันธกิจในการนำเทคเทคโนโลยีอัจฉริยะ มาขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคการเกษตรและส่งเสริมระบบนิเวศ โดยได้พัฒนาแพลตฟอร์มเกษตรกรรมอัจฉริยะแบบครบวงจร (End-to-End Smart Farm Management) ที่ใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ที่มี อาทิ Data Analytics, UAV, Remote Sensing และ Machine Learning (ML) ตลอดจนแพลตฟอร์มเพื่อใช้ตรวจวัดปริมาณคาร์บอนเครดิต มาพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืนทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเนื่องจาก ARV และ Varuna ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของทั้ง 2 ปัญหาดังกล่าวซึ่งถือเป็นวาระระดับโลก จึงได้นำมาเป็นแนวคิดหลักของการแข่งขัน AI & Robotics Hackathon 2022 ในปีนี้ ภายใต้หัวข้อ Enabling AI for Zero Hunger and Climate Action เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันได้มีโอกาสได้พัฒนานวัตกรรมด้าน AgriTech ที่จะสามารถรับมือกับความท้าทายจากภาวะขาดแคลนอาหาร จากสภาพภูมิอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมขยายขอบเขตการรับสมัครทีมผู้เข้าแข่งขันจากระดับประเทศสู่ระดับนานาชาติเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีความสามารถด้านเทคโนโลยีจากทั่วโลก มีโอกาสแก้ปัญหาดังกล่าวร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม”

โดยในงาน AI & Robotics Hackathon 2022: Open House ยังมีการเสวนาพิเศษในหัวข้อ Reimagine the Future: How AI-ML Empowering Sustainable Agriculture ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในหลากหลายสาขาชั้นนำทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ได้แก่ Dr. Ravi Khetarpal Executive Secretary สมาคมสถาบันวิจัยการเกษตรแห่งเอเชียแปซิฟิก (APAARI), ผศ.พท.ดร.สรวิศ สุภเวชย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้มาร่วมแสดงความคิดเห็นครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ตั้งแต่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี AI และ ML ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ลดต้นทุน อนุรักษ์น้ำ และลดการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร เพื่อสร้างความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทานอาหาร ความท้าทายต่าง ๆ ทั้งทางเทคนิค ทางสังคม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ต้องได้รับการแก้ไขก่อนที่จะนำข้อมูลในระบบไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนการใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมมาทำแผนที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจำแนกประเภทพืชผลในพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งต้องอาศัยบุคลากรที่ได้รับการฝึกฝนและชุดข้อมูลที่มีความถูกต้องแม่นยำสูง

ปิดท้ายที่การประกาศโจทย์การแข่งขัน “Create a machine learning model to classify crop types in fields using Sentinel-2 satellite images and crop data from Thailand's eastern region” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเฟ้นหาวิธีการจำแนกพืชผลโดยใช้เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลและภาพถ่ายจากดาวเทียม ซึ่งมีศักยภาพในการนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นฟีเจอร์ที่สำคัญของแพลตฟอร์ม Varuna ต่อไป เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมยกระดับอุตสาหกรรมการเกษตรไทยในอนาคต

การแข่งขัน AI & Robotics Hackathon 2022 เปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันจากทั่วโลก ตั้งแต่ 18-31 พฤษภาคม 2565 และกิจกรรมการแข่งขันจะจัดขึ้นในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2565 และ Final pitching ในวันที่ 25 มิถุนายน 2565 ผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล พร้อมโอกาสในการร่วมงานกับ ARV หรือบริษัทภายใต้เครือ ARV

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ https://www.arvhackathon2022.riseaccel.com หรืออีเมล sindy@riseaccel.com

COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,274,Audio Visual,193,automotive,290,beauty,3,Business,231,CSR,26,Economic,7,Electronics,82,Entertainment,144,EV,102,FinTech,122,Food,97,Gallery,2,Health & Beauty,88,Home Appliance,129,InsurTech,10,Interview,4,IT & DeepTech,754,Lifestyle,261,Marketing,151,Mobile Device,1104,Motorbike,33,PR News,291,PropTech,53,Real Estate,281,Review,107,Sports,3,Telecom,206,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: ARV และ VARUNA รับสมัครร่วมแข่งขัน AI & Robotics Hackathon 2022 ในหัวข้อ Enabling AI for Zero Hunger and Climate Action
ARV และ VARUNA รับสมัครร่วมแข่งขัน AI & Robotics Hackathon 2022 ในหัวข้อ Enabling AI for Zero Hunger and Climate Action
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4YoeeQ9UbF-QY969AUd1gDWbpgyMcy8qbF0gFEC_SQl9rRWor-UeKe7yMiLtje_vom3dL5AL_WVf7DxtJy3Rwg0dCUSVrorjZFLuDloL_3d7xNFl6HU0dm7G_ak2mFAwwSKiYgq34eFWTCDAXT4Ka4Vwzhk4f18mS4SMIYh89yFEjTf75dRAbtEsawg/s16000/Group%20Shot.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4YoeeQ9UbF-QY969AUd1gDWbpgyMcy8qbF0gFEC_SQl9rRWor-UeKe7yMiLtje_vom3dL5AL_WVf7DxtJy3Rwg0dCUSVrorjZFLuDloL_3d7xNFl6HU0dm7G_ak2mFAwwSKiYgq34eFWTCDAXT4Ka4Vwzhk4f18mS4SMIYh89yFEjTf75dRAbtEsawg/s72-c/Group%20Shot.jpg
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2022/05/arv-varuna-ai-robotics-hackathon-2022.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2022/05/arv-varuna-ai-robotics-hackathon-2022.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy