--> ททท. จัดงาน The Sound of Illumination กระตุ้นท่องเที่ยว 3 จังหวัดชายแดนใต้ | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

ททท. จัดงาน The Sound of Illumination กระตุ้นท่องเที่ยว 3 จังหวัดชายแดนใต้

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้ากระตุ้นการท่องเที่ยวตลาดในประเทศสอดรับ นโยบายปีท่องเที่ยวไทย 2565 พุ่งเป้า 3 จังหวัดชายแดนใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส จัดงาน “The Sound of Illumination เสียงจากใจ คิดถึงจากแดนใต้” ชวนนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของรัฐบาล ชูจุดเด่น การแสดง Illumination Lighting Show ที่ทันสมัย ผสานกับการแสดงศิลปวัฒนธรรม ดนตรีพื้นบ้านของ ชายแดนใต้ และการออกร้านจ าหน่ายสินค้า อาหารพื้นถิ่น ชมวิถีชุมชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการออก เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เราใช้ “การท่องเที่ยว” เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และใช้ “การท่องเที่ยว” เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการจัดงาน “The Sound of Illumination เสียงจากใจ คิดถึงจากแดนใต้” ถือเป็นการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรร่วมกันในการยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความอยู่ดีมีสุข ความสามัคคีปรองดอง โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนของพี่น้องชาวนราธิวาส และ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมส่งต่อหน่วยงานภาคีในพื้นที่ให้สานต่อสู่ความยั่งยืน ซึ่งพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ถือเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ทั้งในด้านทรัพยากรในพื้นที่ที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวและความหลากหลายทางวัฒนธรรม รัฐบาลให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เป็นเมืองต้นแบบด้านการค้าชายแดน โดยเฉพาะการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นไปตามนโยบายสามเหลี่ยมมั่นคง-มั่งคั่ง-ยั่งยืน

จากที่รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งเอื้อต่อการเดินทางท่องเที่ยว ตลอดจนมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภาครัฐ และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ ททท. ที่บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร ทั้งธุรกิจโรงแรมที่พัก สายการบิน ร้านค้า ร้านอาหาร ส่วนราชการ สมาคม และชมรมด้านการท่องเที่ยว ร่วมดำเนินกิจกรรมด้านการตลาด เพื่อผลักดันการเพิ่มอัตราเฉลี่ยการเข้าพักของโรงแรมทั่วประเทศให้สูงกว่าร้อยละ 55 รวมถึงการเพิ่มอัตราเฉลี่ยการโดยสารเครื่องบินเส้นทางภายในประเทศ ให้สูงกว่าร้อยละ 50 ภายในสิ้นปี 2565 นี้ ซึ่งงาน The Sound of Illumination เสียงจากใจ คิดถึงจากแดนใต้ในครั้งนี้ จะเป็นส่วนช่วยให้เป้าหมายดังกล่าวเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปแบบ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ สร้างบรรยากาศด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมการค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านการออกแบบประสบการณ์การท่องเที่ยว ด้วยแนวคิด “เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม” 

นางสาว ภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ ด้านตลาดในประเทศ ททท. กล่าวว่า ททท. กำหนดจัดงาน “The Sound of Illumination เสียงจากใจ คิดถึงจากแดนใต้” วันที่ 25-26 มิถุนายน 2565 จัดขึ้นที่จังหวัดปัตตานี     ณ บริเวณสวนเจ้าทะเล (ปัตตานีซีเก็ต), จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2565 ณ สวนสาธารณะสิรินธร อ.สุไหงโก-ลก และจังหวัดยะลา ในวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2565 ณ สวนสาธารณะสนามช้างเผือก นำเสนอประสบการณ์สร้างความรู้สึกใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวผ่านประสาทสัมผัส ทั้ง 5 คือ รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส พร้อมมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวเหนือความคาดหมายที่นักท่องเที่ยว จะได้รับตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ของรัฐบาล โดยนำจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวของ พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้มาสร้างสรรค์ในรูปแบบการจัดงานเทศกาลและกิจกรรมสันทนาการ เพื่อสร้าง มูลค่าเพิ่มให้แหล่งท่องเที่ยว กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทั้งส่งเสริมการเพิ่มค่าใช้จ่ายในพื้นที่และวันพำนัก เพื่อก่อให้เกิดสร้างรายได้แก่ชุมชนในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีแนวโน้มดีขึ้น รวมถึงเพื่อให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม มากมาย ทั้งภูเขา ทะเล น้ำตกมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน รวมทั้งมีความ โดดเด่นของอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น อย่างชุมชน วิถีชีวิต ภูมิปัญญา อาหาร และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ประกอบกับการ ผ่อนคลายด้านการคมนาคม ได้แก่ การเปิดด่านชายแดนด่านสุไหงโก-ลก ด่านตากใบ (ท่าเรือ) และด่านบูเก๊ะตา การเปิดเส้นทางเดินรถไฟไปยัง 3 จังหวัดชายแดนใต้ และการเปิดท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา ยิ่งเป็นปัจจัย สนับสนุนให้เกิดการเดินทางเข้าพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มมากขึ้น

งาน “The Sound of Illumination เสียงจากใจ คิดถึงจากแดนใต้” เป็นความร่วมมือแบบบูรณาการ จากทางภาครัฐ เอกชน และชุมชน เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีความ ทันสมัย ให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ภายในงานตื่นตาตื่นใจไปกับ Illumination Lighting Show การแสดงแสง สี เสียง สุดตระการตา พร้อมเพลิดเพลินกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านของชายแดนใต้ อาทิ จังหวัดปัตตานี พบกับวงอานัสและวงพัทลุง จังหวัดนราธิวาส พบกับวง L.กฮ และวงแฮมเมอร์ จังหวัดยะลา พบกับวงกางเกงและวงแทมมะริน ก่อนจะเลือกซื้ออุดหนุนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และอิ่มอร่อย ในโซนอาหารท้องถิ่น หรอยแรง แดนใต้จากร้านอาหารในพื้นที่ อาทิ กะเฉดเว้ยเฮ้ย ทอดมันปลามารยานิง ขนมจีบลอยน้ ามัยมูน ยานี- ยุทธ ข้าวหลาม ปัตตานี ดาเนีย กือโปะ กะเย๊าะไหมไฮโซ บังเลาะไข่ปลาหมึกทอด บ้านขนมมาดา ร้านปอเปี๊ยะ เนื้อวากิว ลาเต๊ะลูกชิ้นปลา เป็นต้น

ทั้งนี้ การจัดงาน “The Sound of Illumination เสียงจากใจ คิดถึงจากแดนใต้” จัดขึ้นภายใต้มาตรการ สาธารณสุขและมาตรฐานปลอดภัยด้านสุขอนามัย โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโค วิด-19 ครบ 2 เข็ม (ครบโดส) และแสดงเอกสารรับรองผลการตรวจ ATK เป็นลบ ไม่เกิน 72 ชั่วโมง นอกจากนี้ยัง มี มาตรการการคัดกรองอุณหภูมิ และ ผู้ ร่ วมงานต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค DMHTT อย่างเคร่งครัด

COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,280,Audio Visual,193,automotive,297,beauty,3,Business,236,CSR,27,Economic,7,Electronics,83,Entertainment,144,EV,108,FinTech,123,Food,102,Gallery,2,Health & Beauty,90,Home Appliance,130,InsurTech,11,Interview,4,IT & DeepTech,759,Lifestyle,266,Marketing,161,Mobile Device,1143,Motorbike,33,PR News,309,PropTech,53,Real Estate,286,Review,108,Sports,3,Telecom,206,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: ททท. จัดงาน The Sound of Illumination กระตุ้นท่องเที่ยว 3 จังหวัดชายแดนใต้
ททท. จัดงาน The Sound of Illumination กระตุ้นท่องเที่ยว 3 จังหวัดชายแดนใต้
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5mQqEnEQRrDZPjrq929Uk7T_unrqfVdYKPBjLintzm18Bmg3foGlFgQe2HUKdccsITximaV0PJh1-sE27tMwmIa7Yh1rcrpS59euoY5taWStn25QSXlyICDyjfE3lS7LCDNPuQBD5Sex7kaPa8kCabUpe7u6Cy8l_6WZZwLBxd8RGTq19e_0YIpTa7Q/s16000/29315.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5mQqEnEQRrDZPjrq929Uk7T_unrqfVdYKPBjLintzm18Bmg3foGlFgQe2HUKdccsITximaV0PJh1-sE27tMwmIa7Yh1rcrpS59euoY5taWStn25QSXlyICDyjfE3lS7LCDNPuQBD5Sex7kaPa8kCabUpe7u6Cy8l_6WZZwLBxd8RGTq19e_0YIpTa7Q/s72-c/29315.jpg
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2022/06/TAT-sound-of-illumination.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2022/06/TAT-sound-of-illumination.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy