--> FTI Expo 2022 ยกทัพนวัตกรรมอุตสาหกรรมไทย ภายใต้แนวคิด BCG Economy Model | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

FTI Expo 2022 ยกทัพนวัตกรรมอุตสาหกรรมไทย ภายใต้แนวคิด BCG Economy Model

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงความพร้อมเปิดประเทศ kick-off ที่เชียงใหม่ 

โดยการจัด FTI EXPO 2022 : มหกรรมแสดงสินค้าและนวัตกรรมอุตสาหกรรมไทย ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจบีซีจี (BCG Economy Model)  เตรียมขนทัพนวัตกรรมใหญ่ทุกภาคส่วน กระตุ้นเศรษฐกิจ ระดมองค์กรชั้นนำของประเทศ ภาครัฐ ภาคเอกชนและสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ ครอบคุลม 11 คลัสเตอร์อุตสาหกรรม 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ และผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ภาคเหนือ รวมกว่า 400 ราย ร่วมจัดแสดงสินค้า การประชุมสัมมนา การเจรจาธุรกิจ พร้อมนำเสนอความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆ หวังเปิดประสบการณ์ใหม่ให้แก่ SMEs/ผู้เข้าชมงาน ขยายช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ไทย สร้างโอกาสทางการค้าและเกิดเงินทุนหมุนเวียนภายในงานไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่  มั่นใจเรียกความเชื่อมั่นภาคเศรษฐกิจและภาคประชาชน ให้ประเทศขับเคลื่อนไปได้อย่างเข้มแข็ง 

ประเดิมภารกิจแรก FTI EXPO 2022 เปิดเทรนด์นวัตกรรม  โดย นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ในปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมไทยต้องเจอกับความท้าทายหลายระดับทั้งปัญหาโควิด–19 ราคาน้ำมันดีเซลที่ลอยตัว ภาวะเงินเฟ้อ การดิสรัปชั่นด้านความรู้ การมาของเทคโนโลยีใหม่ รวมไปถึงหนี้สินครัวเรือนที่สูงขึ้นและกำลังซื้อที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด  สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมไทยอย่างมาก และนับเป็นความท้าทายอย่างยิ่งในการพาอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวผ่านวิกฤตไปได้  

และจากปัญหาความเปราะบางของโครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ผ่านมาที่ต้องพึ่งพาการท่องเที่ยวจากต่างประเทศและการส่งออกของภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก ปัญหาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แต่ในขณะเดียวกัน เรายังมีภาคการผลิตที่ถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคส่งออกซึ่งเติบโตได้ดีในช่วงที่ผ่านมา เห็นได้จาก GDP ของไทยในปี 2564 ปรับตัวดีขึ้นจากติดลบ 6.1 ในปี 2563 เป็นบวก 1.6 ในปี 2564 และคาดว่าในปี 2565 จะเติบโตถึง 5-10% จากปีที่ผ่านมาที่การส่งออกทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ อย่างไรก็ตามยังมีความท้าทายเกี่ยวกับโครงสร้างของอุตสาหกรรมไทยที่ถูกขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมกลุ่มเดิมๆ กระจุกตัวเพียงไม่กี่กลุ่ม ขาดความยั่งยืนและไม่เกิดมูลค่าเพิ่มสุทธิที่แท้จริงให้แก่ประเทศ  ดังนั้น จึงจำเป็นต้อง “ปฏิรูป” โครงสร้างอุตสาหกรรมในประเทศไทยให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น เกิดความยั่งยืนมากขึ้นและเป็นแนวทางการเติบโตที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการได้รับผลประโยชน์ (inclusive growth) เป็นประโยชน์กับระบบเศรษฐกิจของไทยอย่างแท้จริง ซึ่งนอกจากจะเน้นการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ตามแนวทาง New S Curve แล้ว ยังต้องเน้นการปฏิรูปเกษตรอุตสาหกรรมตามความต้องการของตลาดด้วยแนวคิดของ Smart Agricultural Industry (SAI) ด้วย ทั้งหมดนี้คือที่มาของแนวคิด “Strengthen Thai Industry for Stronger Thailand : การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมเพื่อประเทศไทยที่แข็งแกร่งกว่าเดิม”  ดังนั้น สภาอุตสาหกรรมฯ ต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน หรือ ONE F.T.I.  มีเป้าหมายร่วมกันที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วย One Vision, One Goal and One Team 

งาน FTI Expo 2022 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Shaping the Future Industry for Stronger Thailand I ฉากทัศน์ใหม่อุตสาหกรรมไทยสู่อนาคต เพื่อประเทศไทยที่แข็งแกร่งกว่าเดิม นับเป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญของภาคอุตสาหกรรมไทยและองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคการศึกษา ทั้งด้านเทคโนโลยี อุตสาหกรรม การค้าและการท่องเที่ยว เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลาย และภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว มุ่งเน้นการแสดงศักยภาพ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตในยุคปกติใหม่ (New Normal) รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนทั่วโลก เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนของภาคธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแสดงศักยภาพและยกระดับความก้าวหน้าของภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายในระดับประเทศภายใต้แนวคิด BCG Economy Model ซึ่งจะเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต  รวมทั้งเพื่อสร้างโอกาสในการขยายช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ไทย การค้าการลงทุนให้เชื่อมโยงสู่ระดับสากลอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคเพื่อให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ และสร้างความเชื่อมั่นให้ทุกภาคส่วนของประเทศให้สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจต่อไปได้แบบ Next Normal โดยคาดว่าจะสร้างโอกาสทางการค้าและเกิดเงินทุนหมุนเวียนภายในงานไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท 


ภายในงานนี้จะชูแนวคิด BCG Economy Model หรือ Bio-Circular-Green Economy ที่ถือเป็นวาระแห่งชาติ และเป็นนโยบายสำคัญของการดำเนินการของภาคอุตสาหกรรมเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและยั่งยืนในระยะยาว  การนำ BCG Economy Model เข้ามาขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ เป็นสิ่งที่ประเทศไทยเราทำได้และมีความได้เปรียบ โดยเฉพาะด้าน Bio Economy หรือเศรษฐกิจชีวภาพเนื่องจากไทยมีทรัพยากร มีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นจุดที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้  โดยสภาอุตสาหกรรมฯ ได้ร่วมผลักดันและดำเนินงานตามนโยบาย BCG ของประเทศ ภายใต้ 3 กลยุทธ์ คือ 1) การพัฒนาโมเดล BCG และการขยายผล 2) การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ และ 3) การพัฒนามาตรฐานและการสนับสนุนด้านนโยบาย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติ (Bio-Circular-Green Economy) ไปพร้อมกัน โดยมีเป้าหมายขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้เติบโต เกิดธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรให้น้อยลง และลดมลพิษและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เกิดเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย

  • เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) : เนื่องจากไทยมีทรัพยากร และมีความหลากหลายทางชีวภาพ จึงเป็นจุดที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ โดย ส.อ.ท. ได้สร้าง Smart Agriculture Industry (SAI) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ผ่านภาคอุตสาหกรรม 45 อุตสาหกรรม 11 คลัสเตอร์อุตสาหกรรม เช่น การนำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารจากพืช (Plant-Based) เป็นต้น
  • เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) : จะเป็นการนำเกษตรธรรมชาติมาใช้อย่างสมบูรณ์ และไม่ให้เกิดของเสีย หรือลดขยะให้เป็นศูนย์ (Zero-Waste) เช่น Recycle Road การนำพลาสติกมาผสมกับยางเพื่อนำมาปูถนน หรือการใช้เม็ดพลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้มาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ ในอนาคตไทยมีแผนลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของภาคอุตสาหกรรมไทยให้ไปสู่ Net Zero ตามข้อตกลงที่ไทยได้ให้คำมั่นไว้กับประชาคมโลก 
  • เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) : การทำโครงการอุตสาหกรรมเมืองน่าอยู่ (Eco Factory) เพื่อให้ชุมชนกับอุตสาหกรรมอยู่รวมกันได้ ซึ่งทั้งหมดนี้จะนำมาจัดแสดงสินค้าครอบคลุม 11 คลัสเตอร์อุตสาหกรรม อาทิ กลุ่มยานยนต์จะมีการจัดแสดงรถยนต์ไฟฟ้า (Zero Emission Vehicle : ZEV) และสร้างประสบการณ์การขับขี่รถยนต์ไฟฟ้า Test Drive ภายในงาน

งาน FTI Expo 2022 ประกอบด้วย 6 กิจกรรมหลัก ๆ ได้แก่ FTI FUTURE FORUM รวมสุดยอดผู้นำองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนระดับประเทศเพื่อแสดงนโยบายและวิสัยทัศน์ของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต, EXHIBITION & RETAIL มากมายด้วยเทคโนโลยีล้ำหน้าของเหล่าพันธมิตรและสินค้าอุตสาหกรรมไทย, Business Matching & Networking พบปะคู่ค้าคนสำคัญเพื่อต่อยอดธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกัน, INNOVATION & TECHNOLOGY SHOWCASE ตื่นตากับนวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมล้ำสมัยที่เข้ามาช่วยให้ธุรกิจไปไกลกว่าเดิม, BCG ECONOMY MODEL SHOWCASE นำเสนอแนวคิดเพื่อสิ่งแวดล้อมที่จะเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโลกของเรา, พบนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตจากผู้ประกอบการภาคเหนือ Northern FOOD Valley & สินค้าที่ผลิตในประเทศไทยโดยได้รับการรับรอง Made in Thailand จากสภาอุตสาหกรรมฯ 

FTI Expo 2022 ประตูด่านแรกสู่การเปิดจังหวัดเชียงใหม่

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า “หลังสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย  การส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่ มีความพร้อมเป็นประตูการค้าการลงทุนสู่สากล ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการให้เติบโตอย่างยั่งยืน การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และอัตลักษณ์ของล้านนาในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจอุตสาหกรรมในพื้นที่ ถือเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องร่วมผนึกกำลังกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมอย่างเต็มที่ทั้งด้านการท่องเที่ยวและด้านการจัดกิจกรรมงานต่างๆ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่สะดวกสบายและปลอดภัย  

งาน FTI Expo 2022 หรือมหกรรมแสดงสินค้าและนวัตกรรมอุตสาหกรรมไทย ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคมนี้ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่  นับเป็นงานที่ยิ่งใหญ่และเป็นที่รอคอยสำหรับชาวเชียงใหม่ เป็นงานปฐมฤกษ์เปิดเมืองทั้งจังหวัดเชียงใหม่ โดยตลอด 5 วันของการจัดงาน ผมเชื่อมั่นว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเชียงใหม่และภาคเหนือได้มาก จากการใช้จ่ายของนักธุรกิจและผู้เข้าร่วมงานทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ และเพื่อเป็นแรงหนุนเสริมให้งานมีความยิ่งใหญ่มากขึ้น ทางกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน จึงร่วมจัดงาน Lanna Expo 2022 โดยนำเอาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มาจัดแสดงควบคู่ไปพร้อมกับงาน FTI Expo 2022”   

“โควิด – 19 ทำให้จังหวัดเชียงใหม่ต้องหยุดการจัดกิจกรรมไปหลายอย่าง งาน FTI Expo 2022 จึงเป็นงานแรกที่จะกระตุ้นให้เชียงใหม่กลับมาคึกคัก และเป็นการตอกย้ำให้เห็นว่า เชียงใหม่พร้อมแล้วสำหรับการจัดงานสัมมนาและกิจกรรมต่างๆ คนเชียงใหม่พร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกท่าน  และที่สำคัญกว่านั้น FTI EXPO 2022 ได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันที่ 29 มิถุนายน นี้” นายประจญ กล่าว

FTI Expo 2022 พร้อมขานรับนโยบายรัฐบาลด้านเศรษฐกิจบีซีจี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทยทั้งระบบ พบกับความยิ่งใหญ่ สมการรอคอย ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565 หรือชมผ่าน Online : www.ftiexpo.com หรือ Facebook: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,280,Audio Visual,193,automotive,297,beauty,3,Business,236,CSR,27,Economic,7,Electronics,83,Entertainment,144,EV,108,FinTech,123,Food,102,Gallery,2,Health & Beauty,90,Home Appliance,130,InsurTech,11,Interview,4,IT & DeepTech,759,Lifestyle,266,Marketing,161,Mobile Device,1143,Motorbike,33,PR News,309,PropTech,53,Real Estate,286,Review,108,Sports,3,Telecom,206,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: FTI Expo 2022 ยกทัพนวัตกรรมอุตสาหกรรมไทย ภายใต้แนวคิด BCG Economy Model
FTI Expo 2022 ยกทัพนวัตกรรมอุตสาหกรรมไทย ภายใต้แนวคิด BCG Economy Model
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-OxVl-F6jpb4S678DzJDbPB_YjprlQJUn4mM4v7rZDWIfAtdjlEgyvpLM-N-MXEYufarRvP47yIVMIJiZXzo5LyRNKz5Qw0fvC82pGpYJ-W7XC11BE-gqbj48jSsj7oT9Rr_x1kMyOVw-WZQoM8M2n3mxZbwN0Kh4zh6qa4cTzXGEbBzd3DD7o2YzuA/s16000/17340.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-OxVl-F6jpb4S678DzJDbPB_YjprlQJUn4mM4v7rZDWIfAtdjlEgyvpLM-N-MXEYufarRvP47yIVMIJiZXzo5LyRNKz5Qw0fvC82pGpYJ-W7XC11BE-gqbj48jSsj7oT9Rr_x1kMyOVw-WZQoM8M2n3mxZbwN0Kh4zh6qa4cTzXGEbBzd3DD7o2YzuA/s72-c/17340.jpg
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2022/06/fti-expo-2022-bcg-economy-model.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2022/06/fti-expo-2022-bcg-economy-model.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy