--> Hi-Kool ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดหลักสูตรอบรมยกระดับช่างติดตั้งฟิล์มกรองแสง | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

Hi-Kool ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดหลักสูตรอบรมยกระดับช่างติดตั้งฟิล์มกรองแสง

ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสง "ไฮคูล" ผู้นำตลาดฟิล์มกรองแสงรถยนต์   เล็งเห็นหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจยุครับนโยบายเปิดประเทศ  โดยการบริการหลังการขายในส่วนของงานช่างติดตั้งฟิล์มกรองแสง ที่ต้องมีฝีมือ น่าเชื่อถือ อีกทั้งตลาดแรงงานขาดแคลนช่างเฉพาะทาง   บวกกับวิกฤติโควิด-19 ทำให้คนว่างงานจำนวนมาก บริษัทจึงขอเข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม หรือ CSR โดยได้รับร่วมมือจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัด "โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน หลักสูตรการติดตั้งฟิล์มกรองแสงรถยนต์" เพื่อฝึกอบรมยกระดับมาตรฐานการบริการช่างติดตั้งฟิล์มกรองแสง ให้มีคุณภาพฝีมือการบริการที่สูงขึ้น ช่วยสร้างอาชีพใหม่ให้กับคนว่างงานเพื่อรองรับตลาดแรงงานที่ยังต้องการช่างด้านนี้อีกมากในอนาคต ผ่านองค์ความรู้ของบริษัทที่มีโนฮาว์จากประเทศ สหรัฐอเมริกา สั่งสมมาอย่างยาวนานกว่า 36 ปี 

คุณชลฑิชา วณิชชากรพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป บริษัท ลีวณิชย์ จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสง "ไฮคูล" ฟิล์มกรองแสงที่ลูกค้าเลือกใช้เป็นอันดับหนึ่งทั่วประเทศ  เปิดเผยว่า 

“จากความก้าวล้ำของระบบเทคโนโลยีทำให้ชีวิตของผู้คนบนโลกนี้สามารถติดต่อเชื่อมโยงเข้าถึงการซื้อ-การขาย ผลิตภัณฑ์ฟิล์มกรองแสงได้หมดทุกแบรนด์ ทุกรุ่น ดังนั้นสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจให้สามารถแข่งขันและครองใจผู้บริโภคในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทต่อไปในอนาคต คือ เรื่องบริการหลังจากขายในส่วนของงานช่างติดตั้งฟิล์มกรองแสง ที่ต้องมีฝีมือเฉพาะทางที่ได้มาตรฐานระดับสูง มีคุณภาพ เชื่อถือได้ในการบริการติดตั้งฟิล์มกรองแสงให้กับลูกค้าอย่างดี ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์การตลาดที่บริษัทต้องทำควบคู่กันไปทั้งในเรื่องของการออกผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ และ การบริการหลังการขายในส่วนของงานช่างติดตั้งฟิล์มกรองแสง" 

ดังนั้นในปี 2565 บริษัทจึงมีนโยบายเรื่องการบริการงานติดตั้งฟิล์มกรองแสง Hi-Kool Pro Service  ในการจะยกระดับมาตรฐานช่างติดตั้งฟิล์มกรองแสงให้เกิดการบริการที่ดีและมีมาตรฐานที่สูงมากขึ้น เนื่องจากบริษัทมีฟิล์มกรองแสงที่ดีมีคุณภาพแล้วก็ควรทำให้ลูกค้าได้รับการบริการติดตั้งที่ดีมีคุณภาพเพื่อสร้างความพึ่งพอใจให้กับลูกค้าทั้งในเรื่องของคุณภาพสินค้าและการบริการควบคู่กันไป

อย่างไรก็ดี จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา ทำให้หลายคนเผชิญปัญหาตกงาน ว่างงาน จำนวนมาก ประกอบการตลาดแรงงานขาดแคลนช่างติดตั้งฟิล์มกรองแสง มีจำนวนช่างฝีมือไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด เพราะเป็นช่างฝีมือเฉพาะด้านจำเป็นต้องผ่านการเรียนรู้ การฝึกอบรม ที่ถูกต้องถึงจะสามารถรับงานติดตั้งได้ 

ดังนั้นบริษัท "ไฮคลู" องค์กรชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจ ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสง มาอย่างยาวนานกว่า 36 ปี จึงมีความพร้อมอย่างมากในเรื่องของโนว์ฮาว (Know-how) ในความรู้เกี่ยวกับการทำงานด้านการติดตั้งฟิล์มกรองแสงทั้งในงานรถยนต์ และ งานอาคาร ที่ได้รับการสั่งสมองค์ความรู้มาอย่างยาวนานจากประเทศสหรัฐอเมริกา จึงได้ริเริ่มจัดทำโครงการ Smart Service Project ภายใต้ชื่อ"โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน หลักสูตรการติดตั้งฟิล์มกรองแสงรถยนต์" ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือจาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร สังกัด กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยรุ่นแรกได้รับฝึกอบรมไปเมื่อวันที่ 15-19 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา จำนวน 30 คน ระยะเวลาการฝึกอบรม 30 ชั่วโมง ตลอด 5 วันเต็ม

โดยเนื้อหาของการฝึกอบรมในโครงการ ฯ ดังกล่าว จะมีตั้งแต่ความรู้เรื่องฟิล์มกรองแสง,  การเตรียมการติดตั้งฟิล์มกรองแสง, การลอกฟิล์มกรองแสงรถยนต์, การทำความสะอาดฟิล์มกรองแสง ฯลฯ นับเป็นหลักสูตรที่บริษัทได้มีการเรียบเรียงออกมาเป็นแบบเนื้อหาที่ลงรายละเอียดทุกขั้นตอนกระทั่งเทคนิคใหม่ ๆ ของการติดตั้งฟิล์มกรองแสง อาทิ เทคนิคการเป่าแห้ง แทน การใช้น้ำติดตั้งฟิล์มกรองแสง ทั้งหมดนี้ป็นองค์ความรู้ที่บริษัทต้องการถ่ายทอดลงไปเพื่อช่วยส่งมอบโอกาสดี ๆ ให้กับผู้คนที่สนใจอยากเข้ามาประกอบวิชาชีพด้านนี้ และ เป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานการทำงานของช่างติดตั้งฟิล์มกรองแสงให้มีคุณภาพฝีมือการบริการที่ดีและสูงขึ้นด้วย 

เพราะที่ผ่านมา ผู้ที่สนใจอยากมาเป็นช่างติดตั้งฟิล์มกรองแสง ไม่สามารถหาแหล่งแห่งการเรียนรู้ในเรื่องนี้ได้ถ้าเทียบกับช่างฝีมือแรงงานอื่น ๆ เช่น ช่างซ่อมรถยนต์ ช่างตัดผม ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ จึงนับว่าเป็นโอกาสดีที่บริษัทได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ คือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพราะบริษัทต้องการเข้าไปมีส่วนช่วยพัฒนาสังคม CSR (Corporate Social Responsibility) ในฐานะที่ “ไฮคูล” เป็นองค์กรเอกชนมีความชำนาญและมีความสามารถในการพัฒนาบุคลกรผ่านการเพิ่มการฝึกอบรมทักษะพัฒนาฝีมือช่างติดตั้งฟิล์มกรองแสงทั้งในหมวดงานรถยนต์ และงานอาคาร เพื่อสร้างช่างติดตั้งให้มีฝีมือ พร้อมปฏิบัติได้จริง ไปสู่ร้านตัวแทนจำหน่ายในอนาคต โดยมีมาตรฐานควบคุมคุณภาพงานติดตั้งสมกับความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านฟิล์มกรองแสงมากกว่า 36 ปี 

นอกจากนี้ยังสามารถมีส่วนช่วยให้ผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ได้มีโอกาสตั้งตนชีวิตใหม่ผ่านการมีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองต่อเดือนไม่ต่ำกว่าหลัก 10,000-20,000 บาท ขึ้นไป หรือ ถ้าจะรับทำเป็นแบบรายวันก็มีรายได้เฉลี่ย 1,000 บาท ต่อการติดตั้งฟิล์มกรองแสงรถยนต์ต่อคันครั้งละ 2-3 ชั่วโมงขึ้นไป เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้  และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงภาวการณ์ขาดแคลนแรงงานในส่วนของช่างติดตั้งฟิล์มกรองแสง 

COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,274,Audio Visual,193,automotive,290,beauty,3,Business,231,CSR,26,Economic,7,Electronics,82,Entertainment,144,EV,102,FinTech,122,Food,97,Gallery,2,Health & Beauty,88,Home Appliance,129,InsurTech,10,Interview,4,IT & DeepTech,754,Lifestyle,261,Marketing,151,Mobile Device,1104,Motorbike,33,PR News,291,PropTech,53,Real Estate,281,Review,107,Sports,3,Telecom,206,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: Hi-Kool ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดหลักสูตรอบรมยกระดับช่างติดตั้งฟิล์มกรองแสง
Hi-Kool ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดหลักสูตรอบรมยกระดับช่างติดตั้งฟิล์มกรองแสง
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCHb5rzWnyBnhbZDXT25IksRq7iApDOfvFPvEQ-rKZpvn53c81NpbTDb4_9dI7KlndiN5y3mFog6O98hXdrRkkBuMAdL35oc1jBP-FHzqXWv9cSAzUA1uZYA5bwQo3ug1g_diumcoEshwR3SdJgFdo_e75cqld6Au6n0lD_LJ0AnFRslPoJUPi6UTzcg/s16000/35568.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCHb5rzWnyBnhbZDXT25IksRq7iApDOfvFPvEQ-rKZpvn53c81NpbTDb4_9dI7KlndiN5y3mFog6O98hXdrRkkBuMAdL35oc1jBP-FHzqXWv9cSAzUA1uZYA5bwQo3ug1g_diumcoEshwR3SdJgFdo_e75cqld6Au6n0lD_LJ0AnFRslPoJUPi6UTzcg/s72-c/35568.jpg
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2022/07/hi-kool-uv-film-technician-upskill.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2022/07/hi-kool-uv-film-technician-upskill.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy