--> “แผนที่” ยุคดิจิทัล เครื่องมือแห่งอนาคต กุญแจพัฒนาโลกด้วยเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

“แผนที่” ยุคดิจิทัล เครื่องมือแห่งอนาคต กุญแจพัฒนาโลกด้วยเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หรือเทคโนโลยีจีไอเอส (GIS) มีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และได้มีการนำมาใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการบูรณาการขับเคลื่อนข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และสร้างมุมมองในมิติต่าง ๆ ให้สามารถสนับสนุนการตัดสินใจและนำไปสู่การกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากงาน TUC2022 งานสัมมนาเชิงวิชาการระบบภูมิสารสนเทศที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย” ภายใต้ธีม “GIS- Mapping Common Ground” ที่จัดไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ทำให้เห็นความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านแผนที่ที่เป็นเครื่องมือสำคัญ ซึ่งความหมายของ “GIS - Mapping Common Ground” นั้นคือ “การใช้แผนที่เพื่อเป็นกลยุทธ์ เป็นวิธีการและเป็นการสื่อสารที่จะสร้างความเข้าใจต่าง ๆ ร่วมกันสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถทำงาน แก้ไขปัญหา โดยมีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน และนำไปสู่ผลสำเร็จของงานได้” นางสาวธนพร ฐิติสวัสดิ์  ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวภายในงาน

ทำไมต้อง “แผนที่”

แผนที่เปรียบเสมือนเป็นสื่อหรือเป็นภาษาพื้นฐานที่สามารถจะเล่าเรื่องราวต่าง ๆ สามารถนำมาใช้ในการช่วยแก้ไขปัญหา รวมถึงทำให้เข้าใจบริบทภาพรวมต่าง ๆ ได้มากขึ้น และแผนที่ไม่ได้บอกเพียงแค่ว่าสิ่งที่เราสนใจคืออะไร แต่ยังบอกได้อีกด้วยว่าสิ่งนั้นสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นอะไรได้อีกในอนาคต ทำให้เรามีไอเดียต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย  ปัจจุบันเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับแผนที่อย่าง GIS ก้าวหน้าไปรวดเร็วมาก และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ดังนั้นเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยี GIS ที่เราเชื่อว่ามีความสำคัญสำหรับทุกองค์กร Esri จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์ ArcGIS ให้ทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และใช้เทคโนโลยีที่มีความสามารถหลากหลาย เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้ใช้งานเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทคโนโลยี GIS เป็นมากกว่า “แผนที่”

GIS เป็นเทคโนโลยีที่จะเข้ามาปฏิวัติการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเดิม ๆ ที่มีความซับซ้อน เต็มไปด้วย ข้อมูล ตัวเลข หรือตาราง ที่นำไปใช้งานยากให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งผลลัพธ์จะถูกนำเสนอออกมาในรูปแบบ “รูปภาพ” หรือ “แผนที่” เพื่อแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งการใช้เทคโนโลยี GIS นั้นไม่ใช่เพียงการระบุตำแหน่ง และ Visualization เท่านั้น แต่ยังสามารถทำ Analysis เพื่อใช้ในการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมากขึ้น ซึ่งเทคโนโลยี GIS ที่ช่วยเพิ่มคุณค่าในการสร้างมิติมุมมองที่แตกต่างและยกระดับการวิเคราะห์สู่ Location intelligence ที่เป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจ คาดการณ์ในอนาคตได้ ช่วยให้องค์กรสามารถแก้ปัญหาได้รอบด้าน เข้าใจทุกแง่มุมของสิ่งที่เกิดขึ้น และมองเห็นภาพรวมได้อย่างชัดเจน นำไปสู่การบริหารจัดการธุรกิจให้ครอบคลุมมิติ

เทคโนโลยี GIS สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกทำเลที่ตั้งของสาขาที่มีโอกาสเติบโตทางธุรกิจสูงสุด หรือจะเป็นการใช้ GIS ในการสนับสนุนการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ได้แก่ Smart City ภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมไปถึงด้านสาธารณสุข เกษตรกรรม สิ่งแวดล้อม และธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยี GIS ถูกพัฒนาให้ทำงานร่วมกับนวัตกรรมต่าง ๆ ของโลก เพื่อเพิ่มความสามารถและยกระดับการทำงานให้ก้าวไปอีกขั้น ไม่ว่าจะเป็น Digital Twins, Big Data, IoT, GeoAI, Deep Learning, Data Science และ Machine Learning เป็นต้น

การทำงานของ GIS เพื่ออนาคต

ความสำคัญในการสร้างภาพอนาคตผ่านเทคโนโลยี จำเป็นต้องเริ่มจากการนำข้อมูลรอบตัวมาวิเคราะห์เพื่อทำความเข้าใจอนาคตอย่างเป็นระบบและครบทุกมิติ เช่น สังคม การเปลี่ยนแปลงด้านสภาวะอากาศและสิ่งแวดล้อม การมีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่สามารถวัดผลได้อย่างแม่นยำ เพื่อจะนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาสาเหตุและวิธีป้องกัน ทำให้เราเข้าใจอนาคตได้ชัดขึ้น โดยเทคโนโลยี GIS ช่วยทำให้เข้าใจการเปลี่ยน แปลงเชิงพื้นที่มากยิ่งขึ้น ซึ่งไม่ได้นำข้อมูลมาทำเพียงแค่เป็นแบบจำลองเท่านั้น แต่ยังต้องมีการตีความต่อว่าสิ่งที่ออกมานั้นจะส่งผลต่อวิถีชีวิตหรือต่อระบบอื่น ๆ อย่างไร เพื่อช่วยรับมือและป้องกันความเสียหายก่อนจะเกิดขึ้น ยกตัวอย่างเช่นการหา Hot Spot จุดพื้นที่เสี่ยงที่อาจเกิดจากการสร้างสถาปัตยกรรม เพื่อดูข้อมูลว่าส่งผลกระทบด้านใดและมากแค่ไหน และสามารถนำข้อมูลที่ได้จาก GIS มาเตรียมปฏิบัติการแก้ไขได้ทันท่วงที เป็นการนำ Data มารับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นให้กลับสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิมได้อย่างรวดเร็ว “เทคโนโลยี GIS นับเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบ ทำให้เมืองมีความเป็น Resilience หรือมีความสามารถในการฟื้นคืนสู่ปกติได้อย่างรวดเร็ว หากต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดในอนาคต” ดร.การดี  เลียวไพโรจน์ ผู้อำนวยการบริหารศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา FutureTales Lab by MQDC กล่าวภายในงาน TUC 2022

ทั้งนี้ แนวโน้มเทรนด์จากนี้พบว่าเทคโนโลยี GIS จะกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่ทุกองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนจะต้องใช้เป็นหนึ่งในเครื่องมือในการดำเนินกิจการเพื่อก้าวสู่ความได้เปรียบในการแข่งขัน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำเทคโนโลยีพร้อมนวัตกรรมล้ำสมัยนี้ พัฒนาและดูแลโลกของเราให้ยั่งยืนต่อไป 

ค้นพบศักยภาพของเทคโนโลยี GIS เพิ่มเติมได้ที่ www.esrith.com

COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,280,Audio Visual,193,automotive,297,beauty,3,Business,236,CSR,27,Economic,7,Electronics,83,Entertainment,144,EV,108,FinTech,123,Food,102,Gallery,2,Health & Beauty,90,Home Appliance,130,InsurTech,11,Interview,4,IT & DeepTech,759,Lifestyle,266,Marketing,161,Mobile Device,1143,Motorbike,33,PR News,309,PropTech,53,Real Estate,286,Review,108,Sports,3,Telecom,206,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: “แผนที่” ยุคดิจิทัล เครื่องมือแห่งอนาคต กุญแจพัฒนาโลกด้วยเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน
“แผนที่” ยุคดิจิทัล เครื่องมือแห่งอนาคต กุญแจพัฒนาโลกด้วยเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8RonWUmUuWq0LVQedRkMFgyiIFrNgfzNvfNoj0x_lp_ik1TARwxNdb-D_S77M5n5xyZBILa05WBW0VqNrW6wlw4AR3GEVpcO3Fg_kEk5D66m13FX-u5uQlN56hPGtqyvy5sU4t4KwDPoC9Ol2y5rEMpOarqEiQL5M7-XV0mvDBypqtyh8zScMz1HD-w/s16000/Special-Article-TUC2022_5.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8RonWUmUuWq0LVQedRkMFgyiIFrNgfzNvfNoj0x_lp_ik1TARwxNdb-D_S77M5n5xyZBILa05WBW0VqNrW6wlw4AR3GEVpcO3Fg_kEk5D66m13FX-u5uQlN56hPGtqyvy5sU4t4KwDPoC9Ol2y5rEMpOarqEiQL5M7-XV0mvDBypqtyh8zScMz1HD-w/s72-c/Special-Article-TUC2022_5.png
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2022/09/esri-article.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2022/09/esri-article.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy