--> Nostra Logistics TMS ผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นกว่า 150% ชูจุดเด่นช่วยลดต้นทุนขนส่ง | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

Nostra Logistics TMS ผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นกว่า 150% ชูจุดเด่นช่วยลดต้นทุนขนส่ง

นอสตร้า โลจิสติกส์ ผู้พัฒนาโซลูชันและแพลตฟอร์มด้านการบริหารจัดการงานขนส่งและโลจิสติกส์ และระบบบริหารจัดการขนส่งอัตโนมัติ หรือ NOSTRA LOGISTICS TMS เผยผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์และซัพพลายเชนวางใจเลือกใช้ NOSTRA LOGISTICS TMS เพิ่มขึ้นกว่า 150% เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่ผ่านมา หลังพบ 3 เพนพ้อยท์ในเรื่องกระบวนการทำงานภายในของลูกค้ากลุ่มขนส่งโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ใช้ระบบต่างกันไม่เชื่อมโยงกัน ไม่สามารถเชื่อมโยงระบบจากบริษัทคู่ค้าต่างบริษัท และต้นทุนการขนส่งที่เป็นต้นทุนหลักยังไม่มีระบบช่วยบริหารจัดการ ย้ำ NOSTRA LOGISTICS TMS สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการรถขนส่งสินค้า และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้ถึง 15% เล็งขยายการบริการไปยังประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก เพื่อการบริหารจัดการงานขนส่งให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาธุรกิจสู่ภูมิภาคอาเซียน ตั้งเป้าขยายฐานลูกค้าเพิ่ม 100% ภายใน 2 ปี

นางวรินทร สีสุขดี ผู้อำนวยการส่วนผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ บริษัท จีไอเอส จำกัด เปิดเผยว่า กว่า 10 ปีของการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาพัฒนาใช้ในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ในรูปแบบ e-Logistics ในประเทศไทย เพื่อการบริหารจัดการงานให้มีประสิทธิภาพ สะดวก ประหยัดค่าใช้จ่าย ตลอดจนลดความผิดพลาดจากการทำงานด้วยคน แต่ปัจจุบันยังพบปัญหาซึ่งเป็นเพนพ้อยท์สำคัญจากความต้องการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานขนส่งและโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นโอกาสและความท้าทายในการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ประกอบการด้วยการพัฒนา NOSTRA LOGISTICS แพลตฟอร์มสำหรับการบริหารงานขนส่งและโลจิสติกส์แบบครบวงจร ที่ให้บริการระบบต่าง ๆ รองรับการทำงานขนส่งจบในที่เดียว โดย NOSTRA LOGISTICS จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลงานขนส่ง และเชื่อมโยงการทำงานทุกระบบเข้าด้วยกัน

“จากประสบการณ์ในการพัฒนาโซลูชันและแพลตฟอร์มด้านการบริหารจัดการงานขนส่งและโลจิสติกส์ พบ 3 เพนพ้อยท์หลักของผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คือ 1.กระบวนการทำงานภายในบริษัทที่ใช้ระบบต่างกันไม่เชื่อมโยงกัน ไม่สามารถทำงานเชื่อมต่อร่วมกันได้ ข้อมูลไม่เชื่อมโยง หรือได้ข้อมูลไม่ตรงกันในแต่ละระบบ ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลตลอดทุกกิจกรรมได้ 2.ไม่สามารถเชื่อมโยงระบบจากบริษัทคู่ค้าต่างบริษัท เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงาน ผู้ประกอบการนิยมการเอาท์ซอร์สด้านโลจิสติกส์ และต้องการข้อมูลภาพรวมงานขนส่งทั้งหมด แต่เอาท์ซอร์สใช้ระบบสารสนเทศต่างกัน ทำให้ผู้ประกอบการเข้าถึงข้อมูลไม่สะดวก ต้องอาศัยการว่าจ้างผู้ชำนาญการที่มีประสบการณ์มาดูแลแต่ละระบบ และ 3.ต้นทุนการขนส่งที่เป็นต้นทุนหลักยังไม่มีระบบช่วยบริหารจัดการ ซึ่งเป็นต้นทุนที่มีสัดส่วนสูงที่สุดโดยเฉพาะต้นทุนค่าขนส่งที่มีเงื่อนไขต่าง ๆ มาเกี่ยวข้อง เมื่อต้องวางแผนจัดสรรการใช้รถเพื่อต้นทุนและบริการที่ดีที่สุด ทั้งนี้ การใช้วิธีคิดต้นทุนตามความชำนาญของบุคคลอาจเกิดข้อผิดพลาดที่เป็น Human error ได้ง่าย และการพึ่งพาคนในการทำงาน ทำให้ไม่สะดวกและไม่ยั่งยืนในระยะยาว” นางวรินทร อธิบาย

นางวรินทร กล่าวเสริมว่า จากการศึกษาความต้องการในการบริหารจัดการต้นทุนการขนส่งในระยะเวลาที่ผ่านมา พบต้นทุนการขนส่ง 2 ประเภทใหญ่ คือ ต้นทุนคงที่ (Fixed cost) เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามปริมาณการขนส่ง เช่น ค่าเช่าที่จอดรถ ค่าทะเบียนยานพาหนะ ค่าเสื่อมราคา เงินเดือนประจำ เป็นต้น และ ต้นทุนผันแปร (Variable cost) เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายเปลี่ยนแปลงตามปริมาณการบริการขนส่ง เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถ เป็นต้นทุนที่สูงกว่าร้อยละ 50 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ควบคุมยากและมีรายละเอียดเงื่อนไขมากมาย เช่น อัตราการใช้น้ำมัน ขึ้นอยู่กับการวิ่งระยะใกล้ไกล ช่วงความเร็วในการวิ่งรถ พฤติกรรมการขับรถ และสภาพปัจจัยภายนอก ฯลฯ ธุรกิจขนส่งจำเป็นต้องบริหารและวางแผนในส่วนนี้เพื่อลดต้นทุนให้ได้มากที่สุดและเพิ่มกำไรในการวิ่งรถในแต่ละเที่ยว แต่การวางแผนต้นทุนขนส่งเป็นงานที่ต้องใช้เวลาและความชำนาญ ด้วยเหตุนี้ ผู้ประกอบการธุรกิจจึงต้องการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อความรวดเร็วและทันต่อการทำงานในการแข่งขันในปัจจุบัน 

จากเพนพ้อยท์ดังกล่าว เป็นที่มาของการพัฒนาระบบ NOSTRA LOGISTICS TMS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการรถขนส่งสินค้า ให้ผู้ประกอบการได้รับข้อมูลสำหรับการตัดสินใจที่ดีที่สุด และสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้ถึง 15% เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ธุรกิจ โดยมีจุดเด่น 3 ประการคือ 1. ฟังก์ชันครอบคลุมทุกกระบวนการจัดส่ง ตั้งแต่การจัดการใบส่งสินค้า การเลือกเส้นทางที่ประหยัดที่สุด การใช้รถอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดตารางเดินรถ การจัดสินค้าขึ้นรถแต่ละคัน การจัดการด้านบัญชีและการเงิน และการจัดการด้านการซ่อมบำรุง ตลอดจนการเชื่อมต่อกับระบบติดตามยานพาหนะ NOSTRA LOGISTICS Tracking หรือ ระบบ NOSTRA LOGISTICS Telematics, MDVR และ All in One เพื่อตรวจสอบและป้องกันความปลอดภัยในการขับขี่พร้อมตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถ 2. สามารถทำงานบนสมาร์ทโฟนด้วย NOSTRA LOGISTICS Mobile Application ที่มีโมดูลสนับสนุนการทำงานในกิจกรรมการขนส่งต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ได้แก่ Electronic Proof of Delivery (ePOD) ระบบติดตามงานขนส่ง, Cash Van & COD ระบบจัดการการขายบนหน่วยรถเคลื่อนที่, Maintenance Management System (MMS) ระบบจัดการงานซ่อมบำรุง และ My Queues (Smart Gate) ระบบจัดการคิวงานในพื้นที่รับ-ส่งสินค้า และ 3. มี NOSTRA LOGISTICS Connector สำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลจากระบบติดตามการขนส่งจากบริษัทรับจ้างขนส่งอื่น ๆ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ประมวลผลที่ NOSTRA LOGISTICS แพลตฟอร์มเดียวได้สะดวก รวดเร็ว พร้อมแดชบอร์ดที่เข้าใจง่าย

NOSTRA LOGISTICS นับเป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ที่ใช้เทคโนโลยีตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล จึงสามารถใช้งานได้ทั่วโลก โดยล่าสุด บริษัทฯ ได้เตรียมพัฒนาระบบให้รองรับการขยายการบริการไปยังประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วโลก เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสามารถใช้ระบบเพื่อบริหารจัดการงานขนส่งให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาธุรกิจสู่ภูมิภาคอาเซียน ตั้งเป้าขยายฐานลูกค้าเพิ่ม 100% ภายใน 2 ปี ย้ำหัวใจหลักของการบริหารจัดการธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์และซัพพลายเชนคือ “การบริหารต้นทุนให้ต่ำ ควบคู่กับการทำงานที่รวดเร็ว และมีข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจอย่างแม่นยำ” นางวรินทร์ กล่าวทิ้งท้าย

ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจขนส่งที่สนใจ สามารถติดต่อฝ่ายขายของบริษัทหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อโลจิสติกส์ ได้ที่ www.nostralogistics.com หรือ โทร. 02-116-4478

COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,283,Audio Visual,193,automotive,299,beauty,3,Business,237,CSR,27,Economic,8,Electronics,84,Entertainment,145,EV,109,FinTech,123,Food,103,Gallery,2,Health & Beauty,90,Home Appliance,130,InsurTech,11,Interview,4,IT & DeepTech,767,Lifestyle,266,Marketing,161,Mobile Device,1168,Motorbike,33,PR News,317,PropTech,53,Real Estate,290,Review,109,Sports,3,Telecom,209,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: Nostra Logistics TMS ผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นกว่า 150% ชูจุดเด่นช่วยลดต้นทุนขนส่ง
Nostra Logistics TMS ผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นกว่า 150% ชูจุดเด่นช่วยลดต้นทุนขนส่ง
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgf10dzBfh48Tbm0KfsTz4CYyeFzyKik8xAc6-tz5FwcHlDYa3OoadMc7sRnrLB_8EbgRgHKVBfVoQelx4VlYkwaxAchDOFf3v-btfzktJcA9wAQGgM6haX7OzG7e9KVyERnYUWbA0t10EnokNa6aDNDEtN6a066QL-PKODywq8dIU1a36nEDR_XP2J-A/s16000/Logistics%20Management.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgf10dzBfh48Tbm0KfsTz4CYyeFzyKik8xAc6-tz5FwcHlDYa3OoadMc7sRnrLB_8EbgRgHKVBfVoQelx4VlYkwaxAchDOFf3v-btfzktJcA9wAQGgM6haX7OzG7e9KVyERnYUWbA0t10EnokNa6aDNDEtN6a066QL-PKODywq8dIU1a36nEDR_XP2J-A/s72-c/Logistics%20Management.jpg
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2022/10/nostra-logistics-tms-150.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2022/10/nostra-logistics-tms-150.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy