--> insKru พบ Painpoint “สภาวะแวดล้อมทางสังคมในโรงเรียน” ไม่เอื้อพัฒนาครู กระทบถึงนักเรียน | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

insKru พบ Painpoint “สภาวะแวดล้อมทางสังคมในโรงเรียน” ไม่เอื้อพัฒนาครู กระทบถึงนักเรียน

อินสครู (insKru) ธุรกิจเพื่อสังคมด้านการศึกษาในรูปแบบแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่สนับสนุนครูไทย ผ่านการรวบรวมไอเดียเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ปัจจุบันมีมากกว่า 7,000 ไอเดียที่เปิดให้ครู เข้ามาใช้งานได้ฟรี ผ่านแอคเคาท์ ในเว็บไซต์ insKru.com ในปี 2565 ที่ผ่านมา มีผู้ใช้งานรวม 163,000 แอคเคาท์ เพิ่มขึ้น 77% จากปี 2564 ล่าสุดพบ “สภาวะแวดล้อม ทางสังคมในโรงเรียน” เป็นเพนพ้อยท์ ไม่เอื้อต่อการพัฒนาตัวเองของครูไทยซึ่งส่งผลกระทบ โดยตรงต่อนักเรียน ประกาศปี 2566 ขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาสภาวะแวดล้อมทางสังคมในโรงเรียนที่ดีต่อครูและนักเรียน ควบคู่ผลักดัน ครูเป็น “ผู้ริเริ่ม” ไม่ใช่แค่ผู้ให้บริการวิชาการ ผ่านการสร้าง Supportive Relationship ในห้องเรียน พร้อมออกแบบโมเดลทางธุรกิจของ insKru โดยมุ่งเป้าไปที่การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ที่สร้างผลกระทบเชิงบวกให้คอมมูนิตี้ครู คาดว่าช่วยเพิ่มผู้ใช้งาน ไม่ต่ำกว่า 100% ในปี 2566 นี้

นางสาวชลิพา ดุลยากร ผู้ก่อตั้ง insKru ธุรกิจเพื่อสังคมด้านการศึกษา เปิดเผยว่า “จากที่ insKru ได้นำแพลตฟอร์มออนไลน์ www.inskru.com ใช้เป็นเครื่องมือให้ครูทั่วประเทศได้เข้ามาแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ทำงานกับเพื่อนร่วมวิชาชีพ โดยมีกลุ่มเฟสบุ๊ก insKru-ครูปล่อยของ และเพจ insKru -พื้นที่แบ่งปันไอเดียการสอนเป็นพื้นที่ร่วมขับเคลื่อนมาจนก้าวสู่ปีที่ 5 ในปี 2566 นี้ insKru พบว่ากำแพง ที่จะทำให้เราไปไม่ถึงปลายทาง คือ “สภาวะแวดล้อมทางสังคมในโรงเรียน” หรือ School Environment ไม่เอื้อต่อการพัฒนาตัวเองของครู ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการพัฒนาการสอนที่ได้ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ให้กับนักเรียน” 

จากเพนพ้อยท์ดังกล่าวทำให้ insKru มองเห็นเป็นโอกาสในการต่อยอดในการช่วยเหลือและสนับสนุนครู เพื่อการเรียนการสอนที่ดีกับนักเรียน โดยร่วมตั้งเป้าขับเคลื่อนเร่งสร้างผลกระทบ หรือ “Impact” ต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนาสภาวะแวดล้อมทางสังคมในโรงเรียนที่ดีต่อครูและนักเรียน โดยเริ่มจากให้ครูได้รับ ประสบการณ์ในห้องเรียนที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี และส่งเสริมการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม หรือ Social Emotional Learning: SEL ให้กับครู เพื่อให้ครูส่งต่อแนวคิดดี ๆ ให้กับนักเรียนและสร้างความเป็นไปได้ใหม่ ให้กับการศึกษาของประเทศต่อไป

“ในปีนี้ insKru มีเป้าหมายที่จะหาวิธีการลดบรรยากาศที่ทำให้เด็กรู้สึกไม่ปลอดภัยทั้งทางกาย ความคิด และจิตใจ (Toxic Environment) เพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมทางสังคมในโรงเรียนที่ดีขึ้น เริ่มต้นจากการ เปลี่ยนบทบาทครูจาก “ผู้ให้บริการวิชาการ” เป็นผู้สร้างความสัมพันธ์ ที่ให้ความรู้สึกปลอดภัยสบายใจ (Supportive Relationship) ทั้งครูกับครู และครูกับนักเรียน โดยผลักดันให้ครูเป็น ‘ผู้ริเริ่ม’ เปลี่ยนแปลง ห้องเรียนในแบบของตัวเอง เพราะเราอยากเห็นครูทุกคนในประเทศเป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์ หรือ Initiator ไม่ว่าจะเป็นเริ่มจากการเปลี่ยนตัวเอง เปลี่ยนห้องเรียน เปลี่ยนโรงเรียน เปลี่ยนสังคมครู เป็นต้น นอกจากนี้ insKru ยังมีตั้งเป้าในการออกแบบโมเดลใหม่ในการสร้างรายได้ โดยจะโฟกัสที่การสร้าง Impact ให้ดีขึ้นและมากกว่าเดิม ผ่านการสร้างโมเดลให้ภาครัฐและเอกชน ได้เข้ามาร่วมสร้างอิมแพ็กต์ ผ่านคอมมูนิตี้ของ insKru รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกิจกรรมที่จะขยายคอมมูนิตี้ของ InsKru ด้วยเป้าหมายสร้างคอมมูนิตี้ครูในระบบนิเวศน์ของ insKru ให้มีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น 100% ในปี 2566 นี้”

หนึ่งในผลิตภัณฑ์เรือธงของ insKru ในปี 2566 คือ Buddy Kru ซึ่งเป็นระบบแชตบอท (Chat Bot) ในแอปพลิเคชัน LINE ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือช่วยวางแผน ออกแบบ และวัดผลการสอน โดยขณะใช้งาน ครูจะรู้สึกเหมือนมีเพื่อนคุยเรื่องการจัดกิจกรรมการสอน การเตรียมสอน ที่คอยโต้ตอบแบบอัตโนมัติ ใช้งานสะดวก รวดเร็ว ใช้เวลาพิมพ์ข้อความโต้ตอบกันเพียงไม่กี่นาทีในแต่ละสัปดาห์ เพื่อไม่รบกวนเวลา การทำงานของครู ปัจจุบันอยู่ในช่วงทดลองเปิดให้ครู 5,000 คนทั่วประเทศ ใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบให้สามารถตอบโจทย์ปัญหาของครูไทยได้จริง นางสาวชลิพา กล่าว

ปัจจุบัน insKru สามารถรวบรวมไอเดียการสอนจากครูทั่วประเทศได้มากกว่า 7,000 ไอเดีย เปิดให้ครู เข้ามาใช้งานได้ฟรีผ่านแอคเคาท์ ในเว็บไซต์ inskru.com โดยในปี 2565 ที่ผ่านมา มีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น 77% จากปี 2564 ทั้งนี้ มีจำนวนแอคเคาท์ เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจาก 92,000 แอคเคาท์ ในปี 2564 เป็น 163,000 แอคเคาท์ ในปี 2565 ซึ่งจำนวนผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว เกิดจากการจัดกิจกรรมในคอมมูนิตี้ ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น จน insKru ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 2021 Community Accelerator Program และได้รับทุนสนับสนุนในการพัฒนาคอมมูนิตี้ออนไลน์จาก Meta เพื่อนำมาพัฒนาคอมมูนิตี้ครูไทย ในเฟซบุ๊กให้เข้มแข็งและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลต่อเนื่องให้สมาชิกกลุ่ม insKru-ครูปล่อยของ เพิ่มขึ้น 148% จาก 38,000 คนในปี 2564 เป็น 94,000 คนในปี 2565 นอกจากนี้จำนวนผู้ติดตาม เพจ insKru -พื้นที่แบ่งปันไอเดียการสอน เพิ่มขึ้น 23% จาก 200,000 Follower ในปี 2564 เป็น 258,000 Follower ในปี 2565 มีกิจกรรมทั้งออนไลน์และออฟไลน์ที่เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมรวมถึง 42 ครั้ง ตลอดปี 2565 ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับ insKru รวม 1,336 คน ได้ไอเดียการสอนดี ๆ กระจายไปทั่วทุกภูมิภาค ส่งผลดีต่อ การเรียนรู้ของเยาวชนไทยกว่า 3.7 ล้านคน ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด รวมถึงในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ insKru: www.inskru.com

COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,274,Audio Visual,193,automotive,290,beauty,3,Business,232,CSR,26,Economic,7,Electronics,82,Entertainment,144,EV,102,FinTech,122,Food,97,Gallery,2,Health & Beauty,88,Home Appliance,129,InsurTech,10,Interview,4,IT & DeepTech,756,Lifestyle,261,Marketing,151,Mobile Device,1106,Motorbike,33,PR News,293,PropTech,53,Real Estate,281,Review,107,Sports,3,Telecom,206,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: insKru พบ Painpoint “สภาวะแวดล้อมทางสังคมในโรงเรียน” ไม่เอื้อพัฒนาครู กระทบถึงนักเรียน
insKru พบ Painpoint “สภาวะแวดล้อมทางสังคมในโรงเรียน” ไม่เอื้อพัฒนาครู กระทบถึงนักเรียน
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMvMGwSstoE3IsU8V7C25dRKntGkohgtLHigeYOh8H01NcsnBYe0fMv4Ps_cftt8qKYMkpvv0xKYhFA_mwlMDiOdYtbSC0YGPvDeq3jhtpw7sILORsAXE_RYtAvLXL-vZlriDLVLvquiMmXYXZajQ3kvbf5uZqLM2jeCWCSswa1_eCV2dTpdhnI47PgQ/s16000/Ambient%20event%20insKru.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMvMGwSstoE3IsU8V7C25dRKntGkohgtLHigeYOh8H01NcsnBYe0fMv4Ps_cftt8qKYMkpvv0xKYhFA_mwlMDiOdYtbSC0YGPvDeq3jhtpw7sILORsAXE_RYtAvLXL-vZlriDLVLvquiMmXYXZajQ3kvbf5uZqLM2jeCWCSswa1_eCV2dTpdhnI47PgQ/s72-c/Ambient%20event%20insKru.jpg
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2023/01/inskru-painpoint.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2023/01/inskru-painpoint.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy