--> ปี 2566 Land & Houses เตรียมเปิด 16 โครงการใหม่ในแนวราบและอีก 1 คอนโด มูลค่ารวมเฉียด 35,000 ล้านบาท | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

ปี 2566 Land & Houses เตรียมเปิด 16 โครงการใหม่ในแนวราบและอีก 1 คอนโด มูลค่ารวมเฉียด 35,000 ล้านบาท


บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งเป้าหมายแผนการดำเนินงาน ในปี 2566 โดยตั้งเป้าหมายยอดขาย (Booking) 35,000 ล้านบาท และเป้าหมายรับรู้รายได้จากยอดโอนกรรมสิทธิ์ 33,000 ล้านบาท ส่วนรายได้จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 7,150 ล้านบาท


นายวัชริน กสิณฤกษ์ กรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ โครงการบ้านจัดสรร ได้เปิดเผยภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ และการดำเนินงานโดยสรุปของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำหรับปี 2565 รวมทั้งแผนงานของปี 2566 ดังนี้ 


จำนวนหน่วยที่อยู่อาศัยจดทะเบียน (สร้างโดยผู้ประกอบการ) ในกทม.และปริมณฑล 

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (REIC)


จำนวนหน่วยที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ในกทม.และปริมณฑล 

ที่มา: บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด (AREA)


 • ในปี 2565 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านเดี่ยว ซึ่งเป็นสินค้าหลักของบริษัทฯยังคงมีความแข็งแรงต่อเนื่อง หากพิจารณาตัวเลขจำนวนหน่วยบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดที่สร้างโดยผู้ประกอบการ และจดทะเบียนในกทม.และปริมณฑล ในช่วงเดือน ม.ค. - ต.ค. 2565 จะเห็นว่าเติบโตประมาณ 10% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 

 • ในขณะที่ จำนวนหน่วยที่เปิดขายใหม่ของสินค้าประเภทบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดในช่วงเดือน ม.ค. - พ.ย. 2565 มีจำนวน 22,855 หน่วย ซึ่งเติบโตเกือบเท่าตัวจากช่วงเดียวกันของปี 2564 เนื่องจากฐานที่ต่ำ 

 • ในปี 2565 บริษัทฯเปิดโครงการใหม่ 15 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 32,460 ล้านบาท โดยเป็นสินค้าแนวราบทั้งหมด เทียบกับแผนเดิมที่ตั้งไว้ 15 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 29,520 ล้านบาท

 • ปี 2565 บริษัทฯ ได้ใช้เงินลงทุนซื้อที่ดินเพื่อการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อขาย ประมาณ 4,400 ล้านบาท

 • สัดส่วนยอดขายแบ่งตามประเภทสินค้า ในปี 2565 ของบริษัทฯ มีดังนี้ 

ประเภทที่อยู่อาศัย

สัดส่วน

บ้านเดี่ยว

84%

ทาวน์เฮ้าส์

8%

คอนโดมิเนียม

8%รวม

100%

สัดส่วนใน กทม.และปริมณฑล

90%

สัดส่วนต่างจังหวัด

10%

  • ในปี 2565 สินค้าประเภทบ้านแนวราบ ซึ่งได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝดและทาวน์เฮ้าส์ ยังคงเป็นสินค้าหลักที่สร้างยอดขายให้กับบริษัทฯ โดยสัดส่วนการขายของบ้านแนวราบและคอนโดมิเนียม คือ 92%:8%  
  • เมื่อจำแนกตามพื้นที่ กรุงเทพและปริมณฑลยังคงเป็นพื้นที่หลักในการก่อให้เกิดยอดขาย โดยสัดส่วนยอดขายของโครงการในกรุงเทพและปริมณฑลเปรียบเทียบกับยอดขายของโครงการในต่างจังหวัด คือ 90%:10%
  • สัดส่วนระดับราคาของบ้านที่สูงกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป มีสัดส่วนประมาณ 54% ของยอดขาย

 • จำนวนโครงการที่ดำเนินการระหว่างปี 2565 – 2566

ต้น .. ปี

2565

2566*e

จำนวนโครงการ ต้นปี

-       กทมและปริมณฑล

-       ต่างจังหวัด

74

44

30

70

41

29

โครงการเปิดใหม่ระหว่างปี 

-       กทมและปริมณฑล

-       ต่างจังหวัด           

มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)

15

12

3

32,460

17

13

4

34,960

รวมโครงการที่ดำเนินการทั้งหมดในปี

89

87


 • ณ ต้นปี 2565 บริษัทฯ มีจำนวนโครงการที่เปิดดำเนินการทั้งสิ้น 74 โครงการ เป็นโครงการในกรุงเทพและปริมณฑล 44 โครงการ ต่างจังหวัด 30 โครงการ 

 • โครงการที่เปิดใหม่ 15 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 32,460 ล้านบาท
 • รวมโครงการที่ดำเนินการในระหว่างปี 2565 มีจำนวนทั้งหมด 89 โครงการ มีโครงการปิดระหว่างปี 19 โครงการ
 • ดังนั้น ณ สิ้นปี 2565 มีโครงการที่ยกไปดำเนินการต่อในปี 2566 เป็นจำนวน 70 โครงการ รวมมูลค่ากว่า 56,300 ล้านบาท
 • ณ ต้นปี 2566 บริษัทฯ มีจำนวนโครงการที่ดำเนินการทั้งสิ้น 70 โครงการ เป็นโครงการแนวราบ 62 โครงการ มูลค่า 47,983 ล้านบาท และคอนโดมิเนียม 8 โครงการ มูลค่า 8,375 ล้านบาท
 • บริษัทฯ มีแผน ที่จะเปิดโครงการใหม่ 17 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 34,960 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับการเปิดโครงการใหม่ในปี 2565
  • เป็นโครงการในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 13 โครงการ และต่างจังหวัด 4 โครงการ
  • เป็นโครงการแนวราบ 16 โครงการ มูลค่า 28,460 ล้านบาท และคอนโดมิเนียม 1 โครงการ มูลค่า 6,500 ล้านบาท
  • เมื่อแยกตามประเภทสินค้า จะประกอบด้วย (บางโครงการมีสินค้ามากกว่า 1 ประเภท) โครงการบ้านเดี่ยว 15 โครงการ, โครงการบ้านแฝด 1 โครงการ, โครงการทาวน์เฮ้าส์ 1 โครงการ, โครงการคอนโดมิเนียม 1 โครงการ
 • ดังนั้น จำนวนโครงการที่ดำเนินการในปี 2566 มีทั้งหมดประมาณ 87 โครงการ เป็นมูลค่า 91,320 ล้านบาท โดยเป็นสินค้าแนวราบ 78 โครงการ มูลค่า 76,450 ล้านบาท และคอนโดมิเนียม 9 โครงการ มูลค่า 14,870 ล้านบาท
 • ประมาณราคาเฉลี่ยต่อหน่วยขายในปี 2566 เท่ากับ 8.8 ล้านบาท (ปี 2565 ราคาเฉลี่ยต่อหน่วย 8.8 ล้านบาท)
นายโชคชัย วลิตวรางค์กูร กรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ โครงการอาคารชุด เปิดเผยภาพตลาดและข้อมูลสินค้าคอนโดมิเนียมของบริษัทฯ ดังนี้
 • ในช่วงปี 2562 – 2564 ตลาดคอนโดมิเนียมหดตัวลงอย่างต่อเนื่องทั้งในด้าน demand (จำนวนหน่วยที่ขายได้) และ supply (จำนวนหน่วยที่เปิดขายใหม่) อันเป็นผลมาจากมาตรการ LTV ที่บังคับใช้ในช่วงเมษายน 2562 ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ
 • อย่างไรก็ตาม การชะลอการเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมของผู้ประกอบการในช่วงเวลาดังกล่าวถือว่าเป็นผลดีต่อตลาดโดยรวม เนื่องจากเป็นการช่วยระบายสินค้าคงเหลือที่ค้างอยู่ในตลาด โดยจำนวนหน่วยคงเหลือของคอนโดมิเนียมลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 12 ปี ในปี 2563 และลดลงต่อเนื่องในปี 2564
 • ในปี 2565 เมื่อสถานกาณ์ COVID-19 เริ่มคลี่คลายลง รวมถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเริ่มฟื้นตัว ทิศทางของตลาดคอนโดมิเนียมก็ปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ โดยสะท้อนจากจำนวนหน่วยที่ขายได้ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2565 ที่เพิ่มขึ้นถึง 137% เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของปี 2564 (ที่มา: AREA) และจำนวนหน่วยจดทะเบียนในช่วงเดือน ม.ค. - ต.ค. 2565 อยู่ที่ 32,909 หน่วย เติบโตประมาณ 16% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 (ที่มา: REIC)
 • นอกจากนี้ ผู้ประกอบการก็มีความเชื่อมั่นในการเปิดโครงการใหม่ โดยจำนวนหน่วยที่เปิดขายใหม่ในช่วงเดือน ม.ค. - พ.ย. 2565 มีทั้งหมด 52,000 หน่วย เติบโต 128% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564
 • แม้ว่าสภาพเศรษฐกิจจะปรับตัวดีขึ้นจากปี 2564 แต่ตลาดคอนโดมิเนียมก็ยังมีความเปราะบาง และยังไม่กลับสู่สภาวะปกติอย่างแท้จริง บริษัทจึงยังคงระมัดระวังการเปิดโครงการประเภทคอนโดมิเนียม
 • ปี 2565 บริษัทฯ ไม่ได้เปิดโครงการคอนโดมิเนียมโครงการใหม่ เนื่องจากสภาพตลาดและบริษัทฯ ต้องการดำเนินการระบายสินค้าที่มีอยู่ในมือ อย่างไรก็ตาม ยอดขายคอนโดมิเนียมของบริษัทฯ ในปี 2565 เติบโตกว่าเท่าตัวเมื่อเทียบกับปี 2564 เนื่องจากฐานที่ต่ำ ( ปี 2565 = 2,240 ล้านบาท)
 • สำหรับปี 2566 คาดว่าตลาดคอนโดมิเนียมจะฟื้นตัวต่อเนื่องจากปี 2565 โดยจะเป็นการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนทั้งจากเศรษฐกิจภายในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น ซึ่งจะช่วยเสริมสร้าง demand ในประเทศให้แข็งแกร่ง รวมถึง demand จากกลุ่มลูกค้าต่างชาติที่น่าจะทยอยกลับมาตามการเปิดประเทศ และการเดินทางที่เริ่มเข้าสู่สภาวะปกติ
 • ในปี 2566 บริษัทฯ มีแผนเปิดโครงการคอนโดมิเนียมโครงการใหม่จำนวน 1 โครงการ มูลค่า 6,500 ล้านบาท คือโครงการ The Key ศรีนครินทร์ ซึ่งจะเปิดขายในไตรมาสที่ 3 โดยเป็นการเริ่มเปิดโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ นับตั้งแต่ปี 2563
นายวิทย์ ตันติวรวงศ์ กรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุน ได้เปิดเผยฐานะการเงินของบริษัทฯ และการดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า ดังนี้
 • ในปี 2565 บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ มูลค่ารวม 13,700 ล้านบาท อายุ 2-3 ปี โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.61% ต่อปี
 • ณ สิ้นปี 2565 คาดว่าหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ อยู่ที่ประมาณ 51,000 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน 96% ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ย 2.24%
 • สำหรับภาพรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่าปี 2565 เป็นปีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลัง ประกอบกับการกลับมาของนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ปัจจัยดังกล่าวส่งผลดีโดยตรงกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่าของบริษัทฯ ทั้งในส่วนโรงแรม อะพาร์ตเมนต์ และห้างสรรพสินค้าทั้งในประเทศไทย และสหรัฐอเมริกา
 • ในปี 2565 บริษัทฯลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการให้เช่าผ่านบริษัท LHMH และ LH USA จำนวน 3,700 ล้านบาท ประกอบด้วย
  • พัฒนาศูนย์การค้า Terminal 21 Rama 3 350 ล้านบาท
  • พัฒนาธุรกิจโรงแรมและอะพาร์ตเมนต์ 3,350 ล้านบาท
 • ปี 2565 บริษัท LHMH ได้เปิดดำเนินโครงการใหม่ 2 โครงการ ได้แก่ โรงแรม Grande Centre Point Space Pattayaและศูนย์การค้า Terminal 21 Rama 3 ในไตรมาสที่ 3 และ4 ตามลำดับ
 • อย่างไรก็ตาม บริษัทฯยังไม่ได้ขายอะพาร์ตเมนต์ในสหรัฐอเมริกาตามแผนที่ตั้งไว้ เนื่องจากสถานการณ์เงินเฟ้อที่สูงขึ้นอย่างมาก ทำให้ FED ดำเนินนโยบายขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรง จึงส่งผลให้อัตราผลตอบแทนคาดหวังเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก และส่งผลกระทบต่อมายังราคาขาย
 • ในปี 2566 บริษัทฯ ได้เตรียมงบลงทุนไว้ทั้งหมดประมาณ 9,000 ล้านบาท ประกอบด้วย
  • งบสำหรับการซื้อที่ดินเพื่อการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย 6,000 ล้านบาท
  • งบลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อการให้เช่า 3,000 ล้านบาท
 • ปัจจุบัน บริษัท LHMH มีโครงการที่ดำเนินการแล้วและอยู่ระหว่างพัฒนาทั้งหมด 11 โครงการ ด้านบริษัท LH USA มีโครงการที่ดำเนินการอยู่ทั้งหมด 4 โครงการ
 • บริษัทฯ มีแผน ที่จะขายโรงแรมในประเทศไทยเข้ากอง REIT
 • บริษัทฯ มีแผน ที่จะออกหุ้นกู้อีกจำนวน 14,000 ล้านบาท และคาดว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนจะยังคงอยู่ในระดับที่ไม่เกิน 100% 

รายละเอียดโครงการเปิดใหม่ในปี 2566   


โครงการ

ประเภท

ขนาดโครงการ

(ไร่)

จำนวนหลัง

ทั้งหมด

ราคาเฉลี่ยต่อหลังล้านบาท

มูลค่า โครงการ

ล้านบาท

ไตรมาส

ที่เปิดขาย

1. inizio ศรีนครินทร์

บ้านแฝด

27.1

176

5.5

970

Q1

2. ชัยพฤกษ์ 2 ซีรีน เลค

บ้านเดี่ยว

4.1

9

10.4

94


3. ชัยพฤกษ์ 1 ซีรีน เลค

บ้านเดี่ยว

4.1

10

9.8

98


4. มัณฑนา กาญจนาบางบอน 5

บ้านเดี่ยว

97.8

200

17.0

3,400

Q2

5. ชัยพฤกษ์ แจ้งวัฒนะ

บ้านเดี่ยว

74.5

233

11.7

2,730


6. ชัยพฤกษ์ 3 ซีรีน เลค

บ้านเดี่ยว

10.1

20

10.2

203

Q3

7. VIVE กรุงเทพกรีฑา

บ้านเดี่ยว

19.4

49

41.8

2,050


8. VIVE บางนา กม. 13

บ้านเดี่ยว

40.4

95

33.2

3,150


9. The Key ศรีนครินทร์

คอนโด

12.3

805

8.1

6,500


10. ชัยพฤกษ์ พรานนก - สาย 2

บ้านเดี่ยว

25.7

56

19.3

1,080


11. Villaggio 3 ศรีนครินทร์ - บางนา

รวม

66.3

358

5.6

2,010

Q4


บ้านเดี่ยว

51.4

204

7.1

1,450ทาวน์เฮ้าส์

14.9

154

3.6

560


12. ชัยพฤกษ์ รังสิต คลอง 4

บ้านเดี่ยว

99.6

324

11.4

3,700


13. ชัยพฤกษ์ เพชรเกษม 69

บ้านเดี่ยว

94.3

219

12.8

2,800


14. ชัยพฤกษ์ บางนา กม. 13

บ้านเดี่ยว

53.7

170

13.5

2,300


15. พฤกษ์ลดา ปิ่นเกล้า - ศาลายา

บ้านเดี่ยว

36.7

142

7.2

1,025


16. มัณฑนา มอเตอร์เวย์ - พระราม 9

บ้านเดี่ยว

22.6

52

15.4

800


17. มัณฑนา มะลิวัลย์ - ขอนแก่น

บ้านเดี่ยว

66.7

182

11.3

2,050


รวมทั้งหมด


755.4

3,100

11.3

34,960ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าในประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา โดยธุรกิจในประเทศไทย ดำเนินงานภายใต้ชื่อบริษัท แอลเอชมอลล์แอนด์โฮเทล (LHMH) และธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา ดำเนินงานภายใต้ชื่อบริษัท แอลเอชยูเอสเอ (LHUSA) โดยประกอบด้วยโครงการห้างสรรพสินค้า โรงแรม อะพาร์ตเมนต์และพื้นที่สำนักงานให้เช่า รายละเอียดของโครงการทั้งหมดที่แสดงเป็นรายได้ค่าเช่าในงบกำไรขาดทุน ปรากฎดังตารางต่อไปนี้


  โครงการในประเทศไทย                          (ล้านบาท)

ลำดับ

โครงการ

มูลค่า

เจ้าของ

ประเภท

ทำเลที่ตั้ง

ปีที่คาดว่าจะเปิดการพัฒนา
ดำเนินงาน

1

Grande Centre Point Ploenchit

1,500

LHPFII

โรงแรม

กรุงเทพ

ดำเนินงานแล้ว

2

Grande Centre Point Ratchadamri

2,800

LHHOTEL

โรงแรม

กรุงเทพ

ดำเนินงานแล้ว

3

Grande Centre Point Terminal 21

2,000

LHHOTEL

โรงแรม

กรุงเทพ

ดำเนินงานแล้ว

4

Grande Centre Point Sukhumvit 55

2,000

LHHOTEL

โรงแรม

กรุงเทพ

ดำเนินงานแล้ว

5

Terminal 21 Pattaya

3,300

LHMH

ศูนย์การค้า

พัทยา

ดำเนินงานแล้ว

6

Grande Centre Point Pattaya

1,600

LHMH

โรงแรม

พัทยา

ดำเนินงานแล้ว

7

Grande Centre Point Space Pattaya

3,400

LHMH

โรงแรม

พัทยา

ดำเนินงานแล้ว

8

Terminal 21 Rama 3

4,500

LHMH

ศูนย์การค้า

กรุงเทพ

ดำเนินงานแล้ว

9

Grande Centre Point Surawongse

2,300

LHMH

โรงแรม

กรุงเทพ

Q4'66

10

Grande Centre Point Lumpini

4,800

LHMH

Mixed-use

กรุงเทพ

Q4'67

11

Grande Centre Point Ratchadamri 2

4,600

LHMH

โรงแรม

กรุงเทพ

Q4'69


รวมมูลค่าเงินพัฒนาโครงการ

32,800

  
โครงการในสหรัฐอเมริกา                         (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)  

ลำดับ

โครงการ

มูลค่า

ประเภท

ทำเลที่ตั้ง


ปีที่คาดว่าจะเปิดเงินลงทุน
ดำเนินงาน

1

Parc

135

อะพาร์ตเมนต์

Campbell, California


ดำเนินงานแล้ว

2

Yard

127

อะพาร์ตเมนต์

Portland, Oregon


ดำเนินงานแล้ว

3

Revere

119

อะพาร์ตเมนต์

Campbell, California


ดำเนินงานแล้ว

4

SpringHill

31

โรงแรม

Anaheim, California


ดำเนินงานแล้ว


รวมมูลค่าเงินลงทุนในโครงการ

412

COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,283,Audio Visual,193,automotive,299,beauty,3,Business,237,CSR,27,Economic,8,Electronics,84,Entertainment,145,EV,109,FinTech,123,Food,103,Gallery,2,Health & Beauty,90,Home Appliance,130,InsurTech,11,Interview,4,IT & DeepTech,767,Lifestyle,266,Marketing,161,Mobile Device,1168,Motorbike,33,PR News,317,PropTech,53,Real Estate,290,Review,109,Sports,3,Telecom,209,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: ปี 2566 Land & Houses เตรียมเปิด 16 โครงการใหม่ในแนวราบและอีก 1 คอนโด มูลค่ารวมเฉียด 35,000 ล้านบาท
ปี 2566 Land & Houses เตรียมเปิด 16 โครงการใหม่ในแนวราบและอีก 1 คอนโด มูลค่ารวมเฉียด 35,000 ล้านบาท
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-3uBzgUDYzCjgwMz80aZ9o9Nrv9s0GD3VxyoS6WXZ79dCghEc_wEJyNA_pNroIso48uUkHh5eXIe9lLoXzxmmg_8XV7Zg8UK8MWEVePcw9PHevGrkO1lgOocmlM5ghWVxBx06ZFLqQKRGKswbeyR81LyttNRLucpPhp1HECmwFn52DeM750eofTOn5Q/s16000/293128107_10159184652362983_8248539096931691885_n.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-3uBzgUDYzCjgwMz80aZ9o9Nrv9s0GD3VxyoS6WXZ79dCghEc_wEJyNA_pNroIso48uUkHh5eXIe9lLoXzxmmg_8XV7Zg8UK8MWEVePcw9PHevGrkO1lgOocmlM5ghWVxBx06ZFLqQKRGKswbeyR81LyttNRLucpPhp1HECmwFn52DeM750eofTOn5Q/s72-c/293128107_10159184652362983_8248539096931691885_n.jpg
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2023/01/lh-business-direction-2566.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2023/01/lh-business-direction-2566.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy