--> CDG Group เผยความสำเร็จโครงการ Code Their Dreams สู่ปีที่ 6 เดินหน้าส่งต่อองค์ความรู้ไอที ยกระดับความร่วมมือพันธมิตรเต็มรูปแบบ | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

CDG Group เผยความสำเร็จโครงการ Code Their Dreams สู่ปีที่ 6 เดินหน้าส่งต่อองค์ความรู้ไอที ยกระดับความร่วมมือพันธมิตรเต็มรูปแบบ

กลุ่มบริษัทซีดีจี ในฐานะองค์กรที่เชี่ยวชาญด้านการให้บริการด้านโซลูชันเทคโนโลยีในประเทศไทยมาอย่างยาวนานกว่า 55 ปี ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญในการแบ่งปัน ถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีให้แก่เยาวชนและสังคม โดยกลุ่มบริษัทซีดีจี ได้ริเริ่มโครงการ Code Their Dreams ตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบเวิร์กชอป เพื่อให้ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หรือ การโค้ดดิ้ง ให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ในบรรยากาศสนุกสนาน ทั้งรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ ตลอดระยะเวลาโครงการตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน มีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 5,000 คน ครูผู้สอนจำนวน 400 คน และมีโรงเรียนเข้าร่วมแล้วกว่า 500 โรงเรียน
โครงการ Code Their Dreams วาดฝัน เสริมโอกาส จุดประกาย สร้างแรงบันดาลใจเติมความรู้ พัฒนาสู่โอกาสสร้างอนาคต มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ คือ 1. สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการเรียนรู้และพัฒนาทักษะโค้ดดิ้งของเยาวชนและสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนโค้ดดิ้ง 2. ผลักดันบุคลากรทางด้านการศึกษา คณะครูอาจารย์ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องให้สนับสนุนเยาวชนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการโค้ดดิ้งผ่านโปรแกรม Train the Trainer และโรงเรียนต้นแบบ Coding 3. ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโค้ดดิ้งและหลักการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องและกำลังเป็นหัวข้อที่น่าสนใจในสังคม และ 4. ส่งเสริมให้ซีดีจีเป็นศูนย์รวมของความรู้ เครื่องมือ และซอฟต์แวร์ที่จำเป็นเพื่อการฝึกอบรม

โครงการ Code Their Dreams เริ่มต้นด้วยการเข้าไปสอนนักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงกลุ่มบริษัทซีดีจี จากนั้น ขยายผลไปสอนในโรงเรียนที่ห่างไกลครอบคลุมพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทย ทั้งยังถ่ายทอดความรู้ไปยังครู ผู้ปกครอง และบุคคลอื่น ๆ ที่สนใจเข้าไปสอนเด็กเยาวชนหรือนักเรียนในชั้นเรียน ด้วยความหวังว่าเด็กไทยจะตระหนักถึงความสำคัญของโค้ดดิ้งและเทคโนโลยีในมุมมองต่างๆ รวมทั้งมีแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้พัฒนาตนเองและมีศักยภาพ เพื่อจะได้เป็นบุคลากรด้านไอทีเทคโนโลยีที่มีศักยภาพพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของฟันเฟืองสำคัญในตลาดแรงงานต่อไป นอกจากการเข้าไปสอนในโรงเรียนแล้ว โครงการ Code Their Dreams ยังต่อยอดด้วยการเข้าร่วมมือกับพันธมิตรในมิติต่าง ๆ อีกมากมาย

การจับมือกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่โครงการ Code Their Dreams ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดย ได้ลงนาม MOU ร่วมกับคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อร่วมมือทำโครงการ Social Enterprise ให้กับชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ สอนเยาวชนในชุมชนทำเว็บไซต์แนะนำสินค้า OTOP และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในชุมชน เพื่อหารายได้เข้าชุมชน นอกจากนี้ ยังได้ลงนาม MOU ร่วมกับคณะครูศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดทำ Public Training ทั้งในรูปแบบออนไซต์และ Virtual Training ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และโครงการความร่วมมือล่าสุดที่เกิดขึ้น โดยกลุ่มบริษัทซีดีจีร่วมกับสถาบัน 42 Bangkok โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จัดโครงการ “Code Their Dreams by CDG x 42 Bangkok Virtual Hack Event”  Virtual Hack รวมทั้งสิ้น 3 โจทย์ 3 Episodes การแข่งขัน ซึ่งจัดขึ้นสำหรับโปรแกรมเมอร์ เยาวชนรุ่นใหม่ และบุคคลทั่วไป ที่สนใจการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์นวัตกรรมดิจิทัล ท้าประลองในโจทย์การแข่งขันจากบริษัทในกลุ่มซีดีจรวมเงินรางวัลการแข่งขันทั้งสิ้น 200,000 บาท ซึ่งการแข่งขันได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้รับผลตอบรับจากผู้สนใจจำนวนมาก มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 250 คน

ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา โครงการ Code Their Dreams ได้ถ่ายทอดความรู้ด้านโค้ดดิ้งและเทคโนโลยี ผ่านหลากหลายกิจกรรม อาทิ 

1. Code Their Dreams Workshop @Orientation จัดฐานกิจกรรมโค้ดดิ้งในโรงเรียน โดยมีพนักงานใหม่ กลุ่มบริษัทซีดีจีและผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนต่าง ๆ รวม 18 โรงเรียน 

2. Train the Trainer การสอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานให้แก่ครูอาจารย์หรือครูอาสาสมัคร เช่น โปรแกรม Scratch เพื่อให้บุคลากรดังกล่าวได้เตรียมความพร้อมในด้านการสอน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นครู 142 คน จาก 84 โรงเรียน และเป็นนักเรียน 17 คน จาก 1 สถาบัน

3. In House Training การสอนโค้ดดิ้ง โดยใช้โปรแกรม Scratch ให้กับบุตรหลานพนักงานกลุ่มบริษัทซีดีจี

4. Public Training ความร่วมมือระหว่าง CDG Group Code Their Dreams กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา จัดทำคอร์ส หลักสูตรฝึกอบรมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ในปี 2562-2563 จำนวน 35 คอร์ส โดยในปี 2564 ปรับรูปแบบการสอนเป็นการอบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom เปิดรับสมัครผู้สนใจไม่จำกัดอายุ และจำนวน เปิดสอนเดือนละ 1 ครั้ง (เรียนวันเสาร์และอาทิตย์) 

5. โรงเรียนต้นแบบด้านโค้ดดิ้ง โรงเรียนต้นแบบแห่งแรกคือ โรงเรียนวัดราชสิงขร ที่ทางโครงการ ฯ ได้จัดสอน โปรแกรม Scratch ในคาบวิชาคอมพิวเตอร์ ตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ต่อยอดสู่โรงเรียนต้นแบบด้าน Coding จัดอบรมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโคดดิ้ง สร้างองค์ความรู้ให้กับคณะครูและบุคลากรภาคการศึกษาของไทยในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 20 โรงเรียน และนำหลักสูตรเข้าสอนในโรงเรียนจริงแก่นักเรียนจำนวน 1,030 คน ในปี 2565 

ซึ่งโครงการที่เกิดขึ้น ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี โดยผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูผู้เข้าร่วม ถือเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างมากกับนักเรียน ช่วยเพิ่มโอกาสให้เด็กในพื้นที่ต่างจังหวัดห่างไกลเข้าถึงการเรียนวิชาโค้ดดิ้ง เนื้อหาถือเป็นองค์ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนได้จริง  และจากการสอบถามประเมินพบว่า คณะครูที่เข้าร่วมโครงการกว่าร้อยละ 87 สนใจนำหลักสูตรไปสอนต่อเนื่องในชั้นเรียนในปีการศึกษาต่อไป และเด็กนักเรียนสามารถสร้างเกมส์ได้จากเริ่มต้นโดยไม่มีพื้นฐานความรู้เลย

Code their Dreams ยังคงเดินหน้าสานต่อและเน้นย้ำในเป้าหมายในการสร้างแรงบันดาลใจและถ่ายทอดเทคโนโลยีในด้านของโค้ดดิ้งและอื่น ๆ ให้กับเด็กไทย นอกจากนี้ยังถ่ายทอดความรู้ไปยังครูคณะอาจารย์ ผู้ปกครอง และบุคคลอื่น ๆ ที่สนใจ อีกด้วย ในอนาคต กลุ่มบริษัทซีดีจี ยังคงมุ่งมั่นตั้งใจสร้างบุคลากรด้านเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสู่สังคมไทยอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการ Code Their Dreams จะต่อยอดการสอนโค้ดดิ้งในระดับ Advance ขึ้น และจะสอนเทคโนโลยี รวมทั้งโซลูชันต่าง ๆ เพื่อก่อประโยชน์กับผู้เรียนและภาคอุตสาหกรรมต่อไป

ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของโครงการ Code Their Dreams: https://www.codetheirdreams.com

COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,278,Audio Visual,193,automotive,297,beauty,3,Business,236,CSR,27,Economic,7,Electronics,83,Entertainment,144,EV,106,FinTech,123,Food,98,Gallery,2,Health & Beauty,90,Home Appliance,129,InsurTech,11,Interview,4,IT & DeepTech,757,Lifestyle,266,Marketing,157,Mobile Device,1128,Motorbike,33,PR News,303,PropTech,53,Real Estate,285,Review,107,Sports,3,Telecom,206,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: CDG Group เผยความสำเร็จโครงการ Code Their Dreams สู่ปีที่ 6 เดินหน้าส่งต่อองค์ความรู้ไอที ยกระดับความร่วมมือพันธมิตรเต็มรูปแบบ
CDG Group เผยความสำเร็จโครงการ Code Their Dreams สู่ปีที่ 6 เดินหน้าส่งต่อองค์ความรู้ไอที ยกระดับความร่วมมือพันธมิตรเต็มรูปแบบ
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwYtQ1pZDQizagI3HhB0a4rsVqTSs8GoG-ixuvjIKp9OQUBcpKFEDRy5jWfj75ONrN8WtnrRIKGTpm3pnwvPYJM7U2qAQb0vpHhovO1cjiS7OfjOsecWr0lRWCOLBYutRIPM19Krk80gQjMEftRI_RkOohlxmApp1gy8wnBqILU3OILy8b2ERTXQwwcA/s16000/CodeTheirDreams%20(1).jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwYtQ1pZDQizagI3HhB0a4rsVqTSs8GoG-ixuvjIKp9OQUBcpKFEDRy5jWfj75ONrN8WtnrRIKGTpm3pnwvPYJM7U2qAQb0vpHhovO1cjiS7OfjOsecWr0lRWCOLBYutRIPM19Krk80gQjMEftRI_RkOohlxmApp1gy8wnBqILU3OILy8b2ERTXQwwcA/s72-c/CodeTheirDreams%20(1).jpg
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2023/02/cdg-group-code-their-dreams-6.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2023/02/cdg-group-code-their-dreams-6.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy