--> IT One วางรากฐานจัดการข้อมูลให้กับกลุ่ม SCG จัดทำ Data Governance พร้อมผลักดันธุรกิจให้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้เต็มที่ | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

IT One วางรากฐานจัดการข้อมูลให้กับกลุ่ม SCG จัดทำ Data Governance พร้อมผลักดันธุรกิจให้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้เต็มที่

ปัจจุบันธุรกิจต่างขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเป็นหลัก และเกิดการตื่นตัวในเรื่องการนำ “ข้อมูล” มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจสูงสุด โดยแต่ละองค์กรต้องการข้อมูลที่พร้อมนำไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาและต่อยอดทางธุรกิจในหลากหลายมิติ 

แต่หลายองค์กร ข้อมูลอาจยังไม่ได้ถูกนำมาจัดเก็บให้พร้อมสำหรับการนำไปใช้ เนื่องจากยังไม่ได้จัดทำในเรื่องของ Master Data Governance หรือ การกำกับดูแลข้อมูลหลัก ซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่ง ที่จะช่วยส่งเสริมศักยภาพขององค์กรในการนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

กลุ่มบริษัท เอสซีจี เป็นองค์กรระดับประเทศที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของ Master Data Governance ซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลคุณภาพได้อย่างยั่งยืน โดยเลือก ไอทีวัน ผู้ให้บริการด้านไอทีและดิจิทัลโซลูชันครบวงจร มาช่วยวางรากฐานการจัดการข้อมูล รวมถึงการจัดทำ Master Data Governance เพื่อให้กลุ่มบริษัท เอสซีจี นำประโยชน์จากข้อมูลไปใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างเต็มที่

เป้าหมายของ Master Data Governance เริ่มจากข้อมูลที่ดี

การจัดทำ Master Data Governance มีเป้าหมายอยู่ที่การทำให้เกิดข้อมูลที่ดีภายในองค์กร ซึ่งข้อมูลที่ดีจะต้องมีคุณภาพ ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน มีมาตรฐานเดียวกัน และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้

เพื่อเป็นการวางรากฐานการจัดการข้อมูลหลักให้มีมาตรฐานเดียวกันในกลุ่มบริษัท เอสซีจี ทางไอทีวัน จึงได้ช่วยพัฒนาระบบ SAP Master Data Governance (SAP MDG) ให้กับทางเอสซีจี  เพื่อเชื่อมต่อการทำงานในการบริหารจัดการข้อมูลหลักระหว่างกลุ่มธุรกิจต่างๆ ภายในเอสซีจี ซึ่งมีระบบ SAP ERP ของตนเองใช้งานอยู่ เช่น SCG Corporate, SCG Chemicals, SCG Packaging, SCG Cement and Building Materials และ SCG Ceramics เป็นต้น

นางสาวนพนิดา  สุขจิระ เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอทีวัน จำกัด กล่าวว่า “ในระบบจัดการทรัพยากร SAP จะมีโปรแกรมที่เรียกว่า SAP MDG (Master Data Governance) เพื่อนำมาใช้กำกับดูแลคุณภาพของข้อมูลหลักที่จะใช้ในองค์กรให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน เมื่อข้อมูลหลักมีคุณภาพ หน่วยงานต่างๆ หรือบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องภายในเอสซีจี ก็จะได้รับประโยชน์จากการใช้ข้อมูลหลักเหล่านั้นด้วย ซึ่งทางเอสซีจีกำลังมองหาซอฟต์แวร์ใหม่ที่ดีและยืดหยุ่นเข้ามาใช้ในการจัดการบริหารข้อมูลหลักเพื่อทดแทนระบบงานเดิม หรือทำงานแบบ manual บางส่วน และซอฟต์แวร์ใหม่ควรจะสามารถใช้งานได้ต่อไปอีกอย่างน้อย 5-10 ปี จึงเป็นที่มาของความร่วมมือครั้งนี้”

ระบบ SAP MDG ทรานส์ฟอร์มสู่ข้อมูลที่ดีมีคุณภาพ

เมื่อการอัปเดตข้อมูลหลักเกิดขึ้นด้วยวิธีการทำงานแบบ manual อาจส่งผลถึงคุณภาพของข้อมูล โดยเฉพาะความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล ดังนั้น ทางไอทีวันได้แนะนำระบบ SAP MDG ซอฟต์แวร์ใหม่ให้กับกลุ่มบริษัท เอสซีจี ในการทรานส์ฟอร์มสู่ข้อมูลหลักที่ดี เพื่อจัดทำมาตรฐานของข้อมูลให้พร้อมใช้งานต่อไป 

นายกรกช จันทรศุภวงษ์ ผู้จัดการโครงการ บริษัท ไอทีวัน จำกัด กล่าวว่า “ระบบ SAP MDG เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อจัดการข้อมูลหลัก ซึ่งจะมีความสามารถที่โดดเด่นทางด้านคุณภาพข้อมูล (Data Quality) การทำงานที่ลื่นไหล (Workflow) และการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Data Validation) ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของทางกลุ่มบริษัท เอสซีจี ได้แก่ 

  • ซอฟต์แวร์ที่เป็นศูนย์กลางสำหรับจัดเก็บข้อมูลหลัก ที่มีการตรวจสอบว่าข้อมูลถูกต้อง และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลหลักไปยังระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าไว้ด้วยกัน
  • ซอฟต์แวร์ที่สามารถรองรับการขยายการเชื่อมต่อของข้อมูลหลักไปยังระบบงานอื่นๆ เพิ่มเติมได้ในอนาคต
  • ซอฟต์แวร์ที่สามารถรองรับการทำงานในรูปแบบต่างๆ ของผู้ใช้งาน ทั้งบนคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และทำงานนอกสถานที่ได้ 
  • ซอฟต์แวร์ที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหลักได้ เพื่อให้ข้อมูลมีคุณภาพ”

ความสำเร็จของการจัดทำ Data Governance

หลังจากนำระบบ SAP MDG มาใช้ในกลุ่มบริษัทภายใต้ SCG เป็นระยะเวลา 5 เดือน สำหรับบริหารฐานข้อมูลผู้ขายและลูกค้า พบว่าระบบช่วยให้การทำงานตั้งแต่การสร้าง การปรับปรุงข้อมูล การอนุมัติ การยืนยันข้อมูล ตลอดจนการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบงานหลักต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

“ระบบบริหารข้อมูลบน SAP MDG ช่วยให้การทำงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และเพิ่มความสามารถในการให้บริการบริษัทในเครือ SCG ได้มากขึ้น จากเดิมที่การจัดการข้อมูลเพื่อให้บริการธุรกิจบนระบบงานที่แตกต่างกัน ต้องอาศัยบุคลากรเป็นหลักในการนำเข้าและปรับปรุงข้อมูล หลังจากที่นำระบบ SAP MDG มาใช้งาน การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ การบริหารข้อมูลแบบรวมศูนย์ เพื่อกระจายข้อมูลไปยังระบบต่างๆ ของบริษัทในเครือฯ ที่อ้างอิงและใช้งานข้อมูลร่วมกัน สามารถทำได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการในด้านความพร้อมและคุณภาพของข้อมูลที่มีการสำรองข้อมูลและเชื่อมต่อกับกรมสรรพากรเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง” นายปิยะพล วลัยกนก บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (Director - Corporate IT) กล่าว 

หากองค์กรใดกำลังมองหาแนวทางการยกระดับข้อมูลหลักให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อเตรียมข้อมูลให้พร้อมสำหรับรองรับระบบงานและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไอทีวัน มีที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านไอทีและดิจิทัลโซลูชันครบวงจรให้กับองค์กรธุรกิจชั้นนำในหลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งพร้อมช่วยทรานส์ฟอร์มสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization)

COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,282,Audio Visual,193,automotive,299,beauty,3,Business,237,CSR,27,Economic,7,Electronics,83,Entertainment,144,EV,108,FinTech,123,Food,103,Gallery,2,Health & Beauty,90,Home Appliance,130,InsurTech,11,Interview,4,IT & DeepTech,766,Lifestyle,266,Marketing,161,Mobile Device,1152,Motorbike,33,PR News,311,PropTech,53,Real Estate,286,Review,108,Sports,3,Telecom,207,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: IT One วางรากฐานจัดการข้อมูลให้กับกลุ่ม SCG จัดทำ Data Governance พร้อมผลักดันธุรกิจให้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้เต็มที่
IT One วางรากฐานจัดการข้อมูลให้กับกลุ่ม SCG จัดทำ Data Governance พร้อมผลักดันธุรกิจให้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้เต็มที่
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCdJh9QBmqxxuZsOGW0JTFwUOwe33LzYlHFPsfuPdtPv54qLa74s7gyqSke3T8pAhL7D2yWboRLyNEiccY5LXeObxRbWnEpFY_egtXkpeTzSrN4eDJ4wQ_F8q612cT0n2OHP5bLZVdAAj0P6Zh94Lo2SX0eamua9dCWhIzLgluaS4bYutw_8H73lWnBg/s16000/IT%20One_SCG%20cover.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCdJh9QBmqxxuZsOGW0JTFwUOwe33LzYlHFPsfuPdtPv54qLa74s7gyqSke3T8pAhL7D2yWboRLyNEiccY5LXeObxRbWnEpFY_egtXkpeTzSrN4eDJ4wQ_F8q612cT0n2OHP5bLZVdAAj0P6Zh94Lo2SX0eamua9dCWhIzLgluaS4bYutw_8H73lWnBg/s72-c/IT%20One_SCG%20cover.jpg
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2023/02/it-one-scg-data-governance.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2023/02/it-one-scg-data-governance.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy