--> ไทยฮอนด้า ผลักดันโครงการสังคมหัวแข็งปี 7 ร่วมกับ สพฐ. เพื่อครูและเด็กทั่วไทย | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

ไทยฮอนด้า ผลักดันโครงการสังคมหัวแข็งปี 7 ร่วมกับ สพฐ. เพื่อครูและเด็กทั่วไทย

ไทยฮอนด้า ผนึกพลังร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.) และภาคีต่าง ๆ ร่วมปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้คนไทยหันมาสวมใส่หมวกกันน็อกจนเป็นนิสัย เพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนท้องถนนให้กลายเป็นศูนย์ ภายใต้โครงการสังคมหัวแข่งเป็นปีที่ 7 ”ครู สร้าง ได้”

ดร.อารักษ์ พรประภา รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด กล่าวว่า “เด็กไทย นั้นคือ หัวใจสำคัญและจะกลายเป็นกำลังหลักของประเทศในอนาคต ไทยฮอนด้าจึงมุ่งมั่นเอาใจใส่ ปกป้อง และให้การดูแลที่เหมาะสมอย่างรอบด้านและหลากหลาย โดยมุ่งเน้นไปที่ความรู้และความเข้าใจถึงความปลอดภัยในการสวมใส่หมวกกันน็อก ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญเพื่อก้าวไปสู่การมีพฤติกรรมขับขี่ที่ดีและปลอดภัย”

“โดยเล็งเห็นว่าครูและโรงเรียนนั้นคือกลไกสำคัญที่จะช่วยนำแนวคิด พร้อมขับเคลื่อนความรู้ความเข้าใจเหล่านี้ไปสู่เด็ก เยาวชน รวมถึงคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจัดทำโครงการและกิจกรรมรณรงค์ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในแต่ละพื้นที่ เพื่อสร้างวินัยในการสวมใส่หมวกกันน็อก เพื่อนำไปสู่ความปลอดภัยอย่างยั่งยืน โดยผ่านแนวคิดและหลักปฏิบัติ “พร้อม 3 ทำ 10” หมายถึง โรงเรียนมีความพร้อมใน 3 ด้าน และลงมือทำใน 10 สิ่ง  ซึ่งแนวคิดดังกล่าวได้เริ่มต้นใช้ไปในปีการศึกษา 2564  พบว่ากว่า โรงเรียนที่เขาร่วมโครงการตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ให้ความร่วมมือดีมาก มีสถิติการสวมหมวกกันน็อกเพิ่มมากขึ้นทุกปี 

โดยในปี 2563 เพิ่มขึ้น 76.29% (ข้อมูลจาก 43 โรงเรียนใน 4 จังหวัด) แลในปี 2564 เพิ่มขึ้นเป็น 86.84% (ข้อมูลจาก 120 โรงเรียน ใน 4 จังหวัด และโรงเรียนนำร่องที่เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์) ส่งผลให้โครงการสังคมหัวแข็ง ปีที่ 7 นี้ ได้รับความสนใจจากสถานศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศมากถึง 260 โรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงผลสำเร็จที่เราได้ตั้งใจและเป็นแรงผลักดันให้ไทยฮอนด้ามุ่งมั่นขับเคลื่อนให้เกิดพฤติกรรมกรขับขี่ที่ดีและปลอดภัยต่อไปในสังคมไทย”

ด้าน นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “สพฐ. ได้ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยสถานศึกษา ซึ่งนับเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการที่ได้มอบหมายให้ส่วนราชการในสังกัดขับเคลื่อนความปลอดภัยสถานศึกษาในหลายรูปแบบ ซึ่งเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง ที่จะต้องหาแนวทางทำอย่างไรให้สถานศึกษาเป็นมากกว่าสถานที่ให้ความรู้ แต่ยังต้องเป็นสถานที่ที่อยู่แล้วมีความสุขและมีความปลอดภัยด้วย ซึ่งหลังจากที่คุณครูได้เข้าร่วมโครงการสังคมหัวแข็ง และทำความเข้าใจแนวคิด “พร้อม 3 ทำ 10” จนนำไปสู่การต่อยอดโครงการสังคมหัวแข็ง ที่เปิดกว้างให้แต่ละโรงเรียน แก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์ โดยมุ่งแก้ไขปัญหาให้ตรงกับแต่ละพื้นที่ ทั้งการผสานเข้ากับองค์ความรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ และส่งเสริมให้ลูกหลานได้เข้าใจ เห็นถึงความสำคัญในการสวมใส่หมวกกันน็อกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปีนี้เราได้ขยายโอกาสไปสู่โรงเรียนทั่วประเทศมากขึ้น พร้อมทั้งนำจุดแข็งในปีที่ผ่านมา นั่นก็คือการสร้างกลุ่มคุณครูขึ้นมา โดยเชิญคุณครูที่เคยประสบความสำเร็จเข้ามาเป็นผู้ช่วยคอยถ่ายทอดมุมมองอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาโครงการอย่างเป็นรูปธรรม และทำได้จริง วัดผลได้จริง โดยตลอดระยะเวลาของการทำโครงการ สพฐ. และ ไทยฮอนด้า มีการติดตามและประเมินผล อย่างต่อเนื่องเพื่อให้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนกิจกรรมรายปีการศึกษา โดยเริ่มต้นในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป”

โดยในปี 2566 นี้เพื่อเป็นการขยายฐานความรู้ให้คุณครูทั่วประเทศได้ครอบคลุมขึ้น กิจกรรมการอบรมครูในปีนี้ เราจึงจัดกิจกรรมควบคู่ไปพร้อมกัน ทั้ง On Ground และ On line นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.บังอร เสรีรัตน์ ศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นที่ปรึกษาคุณครูตลอดโครงการ  สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/thaihondahelmetproject


ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม

“พร้อม 3 ทำ 10” คือโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมใน 3 ด้านและลงมือทำใน 10 สิ่งเพื่อเป็นโรงเรียนหัวแข็งเหรียญทอง ประจำปีการศึกษา 2565

“พร้อม  3” ประกอบด้วย

1. ผู้นำพร้อม - แต่งตั้งให้มี “ผู้นำ” และ “ทีมงาน” ในการดำเนินโครงการ เช่น ชมรม สมาคมโดยระบุรายละเอียดของผู้นำ เช่น ชื่อชมรม หรือกลุ่มกิจกรรม พร้อมแนบรายชื่อครู-อาจารย์ อย่างน้อย 1 ท่านและนักเรียนผู้รับผิดชอบอย่างน้อย 3 คน

2. ความรู้พร้อม - จัดทำแบบสอบถามผู้ใช้รถจักรยานยนต์ภายในโรงเรียน และทำแบบประเมิน โรงเรียนเพื่อวิเคราะห์ปัญหาหลักของโรงเรียน ใน 6 หัวข้อ ได้แก่

    2.1 นักเรียนภายในโรงเรียนไม่เห็นความสำคัญของการสวมใส่หมวกกันน็อก ใช่หรือไม่
    2.2 โรงเรียนของท่านขาดผู้นำในการดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ในโรงเรียน หรือชุมชน ใช่หรือไม่
    2.3 นักเรียนภายในโรงเรียนของท่านประสพปัญหาขาดทุนทรัพย์ในการจัดซื้อหมวกกันน็อกใช่หรือไม่
    2.4 บุคลากร และนักเรียนภายในโรงเรียนของท่านขาดองค์ความรู้ในการสวมใส่หมวกกันน็อกอย่างถูกวิธีใช่หรือไม่
    2.5 โรงเรียนของท่านขาดที่เก็บหมวกกันน็อก ทำให้หายบ่อยใช่หรือไม่
    2.6 นักเรียนภายในโรงเรียนของท่านมักมีการหลงลืมที่จะสวมใส่หมวกกันน็อกใช่หรือไม่

3. เตรียมพร้อม - นำเสนอแนวคิด หรือร่างกิจกรรมตามข้อกำหนดทั้ง 10 ข้อ ประกอบการ พิจารณา ผ่านการเอกสาร หรือโทรอธิบาย หรือ Online Meeting ตามความเหมาะสม

“ทำ 10” ประกอบด้วย

โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนหัวแข็ง “ครู สร้าง ได้” ปีการศึกษา 2565 จะต้องลงมือทำใน 10 สิ่งเพื่อตามข้อกำหนดดังนี้

1. ออกแบบสื่อและสร้างบรรยากาศในโรงเรียนเพื่อกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม โดยประกอบด้วย 

  • สื่อประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ภายในโรงเรียน หน้าโรงเรียน
  • สื่อที่ส่งถึงส่งถึงผู้ปกครอง  และคนในชุมชน เช่น แผ่นพับ ใบปลิว สติ๊กเกอร์ติดเตือน 
  • สื่อออนไลน์ เช่น Facebook / Line

2.  จัดประกวด หรือแต่งตั้งให้มีคำขวัญรณรงค์การสวมหมวกกันน็อกประจำโรงเรียน

3.  ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อให้ความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัย และสอนการสวมหมวกกันน็อกที่ถูกต้องให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ผ่านศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยจากฮอนด้าในพื้นที่

  • จัดนักเรียนเข้าร่วมฝึกอบรม กับ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยจากฮอนด้า
  • จัดนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบ ทางออนไลน์ ผ่านทาง https://www.hondasafetyapt.com

4.  ออกแบบกิจกรรมพิเศษเพื่อให้มอบรางวัลให้กับผู้ที่สวมใส่หมวกกันน็อกอย่างสม่ำเสมอ และสร้างบทลงโทษที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนที่ไม่สวมหมวกกันน็อกตามข้อกำหนด

5.  จัดให้มีการบันทึกสถิติ ผู้ใส่หมวกกันน็อก ภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดกิจกรรมพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการเข้าเก็บสถิติ

6.  จัดกิจกรรมร่วมกับคนในชุมชนเพื่อรณรงค์ให้เกิดความร่วมมือในวงกว้างในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การสร้าง MOU ร่วมกัน,กิจกรรมรณรงค์ในชุมชน, กิจกรรม Online เป็นต้น

  • เข้าร่วมกิจกรรมกับทางสถานีตำรวจในพื้นที่ หรือ เชิญตำรวจในพื้นที่มามีส่วนร่วมกับทางโรงเรียน 
  • เข้าร่วมกิจกรรม กับทาง อบต หรือ สำนักงานเขต หรือ ชุมชน  
  • จัดกิจกรรม ให้โรงเรียนข้างเคียง หรือโรงเรียนอื่น ๆ มีส่วนร่วมกับกิจกรรม รณรงค์ ของทางโรงเรียน

7.  เชิญชวนนักเรียนให้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมพิเศษ ของสังคมหัวแข็ง ผ่าน Facebook Fan page : สังคมหัวแข็ง หรือกิจกรรมที่จัดสำหรับนักเรียนโดยเฉพาะ

8.  นำองค์ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม (สื่อการสอน Honda) และชมรมสังคมหัวแข็ง ไปให้ความรู้และสามารถบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้หมวกกันน็อกเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน

9.  จัดกิจกรรมในรูปแบบการทำธนาคารหมวกกันน็อกร่วมกับผู้แทนจำหน่ายของ Honda เพื่อสร้างโอกาสในการมีหมวกกันน็อกสวมใส่ในกลุ่มนักเรียนที่ขาดแคลน

10.  จัดกิจกรรมร่วมกับศูนย์จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในพื้นที่ หรือศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า (ถ้ามี)

COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,274,Audio Visual,193,automotive,290,beauty,3,Business,231,CSR,26,Economic,7,Electronics,82,Entertainment,144,EV,102,FinTech,122,Food,97,Gallery,2,Health & Beauty,88,Home Appliance,129,InsurTech,10,Interview,4,IT & DeepTech,754,Lifestyle,261,Marketing,151,Mobile Device,1104,Motorbike,33,PR News,291,PropTech,53,Real Estate,281,Review,107,Sports,3,Telecom,206,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: ไทยฮอนด้า ผลักดันโครงการสังคมหัวแข็งปี 7 ร่วมกับ สพฐ. เพื่อครูและเด็กทั่วไทย
ไทยฮอนด้า ผลักดันโครงการสังคมหัวแข็งปี 7 ร่วมกับ สพฐ. เพื่อครูและเด็กทั่วไทย
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUU_ZoX-TNZgtpIWAsnN6KhnRREmpqrXSeSEa8ba3_Xbby1pgX6DuBFORdvwYly-dN6sWPoBn8lyI29OeKGZa9P7j3h4mvOqjtRYtuj_4KHFu8n4hgs3uotxPMH7wyCAqSE-W5JXBsij_k_IDCXr12JnVWfIEebZ522Txc6HwsQRTqOyO4mmOZKdmVDQ/s16000/IMG_0587.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUU_ZoX-TNZgtpIWAsnN6KhnRREmpqrXSeSEa8ba3_Xbby1pgX6DuBFORdvwYly-dN6sWPoBn8lyI29OeKGZa9P7j3h4mvOqjtRYtuj_4KHFu8n4hgs3uotxPMH7wyCAqSE-W5JXBsij_k_IDCXr12JnVWfIEebZ522Txc6HwsQRTqOyO4mmOZKdmVDQ/s72-c/IMG_0587.jpg
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2023/02/thai-honda-csr-helmet.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2023/02/thai-honda-csr-helmet.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy