--> กองทุนพัฒนาไฟฟ้า จาก กกพ. สานต่อโครงการคนบันดาลไฟ ภายใต้แนวคิด “ใครไม่ Change Climate Change” | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า จาก กกพ. สานต่อโครงการคนบันดาลไฟ ภายใต้แนวคิด “ใครไม่ Change Climate Change”

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สานต่อโครงการคนบันดาลไฟ ภายใต้แนวคิด “ใครไม่ Change Climate Change”  เพื่อขยายฐานความรู้ สร้างความเข้าใจการเปลี่ยนผ่านพลังงานดั้งเดิมสู่การใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน (Energy Transition) ตามกรอบนโยบายพลังงาน 4D1E รวมถึงสื่อสารบทบาท ภารกิจของ กกพ. ไปพร้อมกับการกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมแก้ไขวิกฤตและลดผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ “คนบันดาลไฟ : ใครไม่ Change Climate Change” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชนทั่วไป กลุ่มภาคธุรกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และ SME’s รวมถึงกลุ่มเด็กและเยาวชน ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานดั้งเดิมไปสู่พลังงานสะอาด (Energy Transition) โดยเน้นการเชื่อมโยงนโยบายพลังงาน 4D1E พลังงานหมุนเวียน อาทิ Biogas Biomass Solar Power Waste to Energy ตลอดจนเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานใหม่ อาทิ ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System : ESS) รวมถึงยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) ผ่านรูปแบบการสื่อสารที่น่าสนใจ จะส่งผลให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ กระตุ้นให้เกิดการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น รวมถึงสื่อสารถึงบทบาท ภารกิจของ กกพ. ที่มุ่งหวังให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมมือแก้ไขวิกฤตและลดผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ไปด้วยกัน ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน  กล่าวว่า “การเปิดโครงการ “คนบันดาลไฟ : ใครไม่ Change Climate Change กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เป็นการสานต่อโครงการคนบันดาลไฟจาก 2 ปี ที่ สำนักงาน กกพ. เคยจัดมาแล้ว ทั้งนี้ เพื่อขยายฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งได้แก่ พลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานจากขยะ เป็นต้น ที่ปัจจุบันถูกเรียกว่า ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด เนื่องจากเป็นพลังงานที่ไม่ได้เกิดจากการเผาไหม้ จึงช่วยลดก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ อีกทั้ง เพื่อเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานที่ภาครัฐมีความมุ่งหวังว่า หากเกิดการใช้อย่างแพร่หลายในกลุ่มประชาชนจะช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ(Climate Change) ได้ 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงาน กกพ. ตระหนักดีว่าข้อมูลเนื้อหาเรื่องพลังงานเหล่านี้เป็นเรื่องยาก  จึงกำหนดให้มีการสื่อสารเรื่องพลังงานไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง โครงการคนบันดาลไฟ : ใครไม่ Change Climate Change ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงาน กกพ. จะสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายในปี 2566 นี้ โดยมอบหมายให้ บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด เป็นผู้ดำเนินโครงการฯ โดยมุ่งเน้นการสื่อสารรูปแบบ Multi-Way ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย ผ่านกลยุทธ์การสื่อสาร “3E” คือ  Easy (เข้าใจง่าย) Edutainment (ผสมผสานข้อมูลและความรู้) Extensive (ปลุกจิตสำนึกให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและแพร่หลายสู่สังคมอย่างยั่งยืน)  โดยมุ่งเน้นการสื่อสารเป้าหมายหลักตามบทบาท และภารกิจของ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในเรื่องการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานดั้งเดิมไปสู่การใช้พลังงานสะอาด (Energy Transition) เพื่อลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 

ตามนโยบาย 4D1E รวมถึงการสนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน ESS และ EV ด้วยการสร้างการรับรู้ผ่านรายการโทรทัศน์ “คนบันดาลไฟ The Reality”  รูปแบบ “เรียลลิตี้” (Reality) ที่น่าติดตาม โดยได้รับเกียรติจากจากบุคคลที่มีชื่อเสียงจากแวดวงต่างๆ อาทิ การเมือง ธุรกิจ SME’s นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์ อินฟูลเอนเซอร์  มารับภารกิจการเรียนรู้การใช้พลังงานสะอาด ซึ่งอาจจะนำไปสู่วิถีชีวิตแบบเดิมของพวกเขาให้เปลี่ยนไป โดยจะเผยแพร่ทุกวันเสาร์ ทาง Amarin TV ช่อง 34HD เวลา 14.20-14.50 น. 

สำหรับ Influencer และแขกวีไอพีที่ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ด้านการประหยัดพลังงานและโลกโลกร้อนในงานแถลงข่าว“คนบันดาลไฟ : ใครไม่ Change Climate Change” ครั้งนี้ได้แก่ เจ๊จง - จงใจ กิจแสวง เจ้าของร้านหมูทอดเงินล้านชื่อดัง แคน - อติรุจ กิตติพัฒนะ ดีเจกรีนเวฟคนเก่ง คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ วีระศักดิ์โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภากรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของวุฒิสภาและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

และคุณต่อ - ภัทราพร สังข์พวงทอง : Producer กิจกรรม กบจูเนียร์ ใครไม่ Change Climate Change ซึ่งแต่และท่านต่างก็มาแชร์และเชิญชวนประชาชนให้หันมาใส่ใจต่อการประหยัดพลังงานและมีวิธีและแนวทางการตระหนักถึงการประหยัดพลังงาน รักษ์โลก ตั้งแต่เรื่องใกล้ตัวภายในบ้าน จนถึงชุมชนและความสำนึกหวงแหนต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่เพื่ออนาคตของลูกหลานภาคหน้าจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นต่อๆไปและพร้อมจะเป็นตัวอย่างและเป็นตัวกลางในการสื่อสารให้ความรู้ด้านใช้พลังงานสะอาด การประหยัดน้ำไฟ ทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าเพื่อเป็นกระบอกเสียงและให้ความรู้สู่ประชาชนทั่วไปให้ตระหนักถึงปัญหาและการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกเราไม่ได้มีปัญหาวิกฤติพลังงานอีกต่อไป

นอกจากนี้ สร้างการรับรู้ผ่าน Advertising Short Film ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ Energy Transition and Climate Change  จำนวน 4 เรื่อง 4 อารมณ์ ได้แก่ Comedy & Music (สนุกสนานและเพลิดเพลิน)  Drama (สะเทือนใจ) Feel Good (น่ารัก/สร้างแรงบันดาลใจ) และ Horror (สยองขวัญ) ให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้อย่างกว้างขวางมากขึ้น และเตรียมพบการกลับมาอีกครั้งของ “กบจูเนียร์” กิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (ตอนต้น-ตอนปลาย) และอาชีวศึกษา (ปวช.) ในหัวข้อ “ใครไม่ Change Climate Change” เพื่อกระตุ้นและสร้างความตระหนักรู้เรื่องพลังงานไฟฟ้าผ่านกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ ชิงเงินรางวัลทุนการศึกษารวมทั้งสิ้นกว่า 700,000 บาท”

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition) ไปสู่การใช้พลังงานสะอาด และติดตาม

ข่าวสารต่าง ๆ ของโครงการฯ ได้ที่ Facebook Fanpage : คนบันดาลไฟ https://www.facebook.com/khonbandarnfai // Website คนบันดาลไฟ : www.khonbandarnfai.org และ YouTube คนบันดาลไฟ : https://www.youtube.com/@khonbandarnfai 

หมายเหตุ :  4D1E คือ 

1. Digitalization - การเร่งยกระดับโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าให้เป็นระบบอัจฉริยะ หรือ Smart Grid ด้วยการปรับโครงสร้างพื้นฐาน ขยายแรงดันสายส่งไฟฟ้าจาก 115 เควี เป็น 500 เควี หรือ 800 เควี เพื่อให้สามารถรองรับการไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานทดแทนและเข้าถึงพื้นที่ชุมชนนได้ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System) เพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบไฟฟ้าทั้งในชุมชนและโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่

2. Decarbonization - เป็นการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ชีวภาพ ชีวมวล และการให้ภาคพลังงานดูดซับสินค้าเกษตรส่วนเกิน เพื่อยกระดับราคาผ่านการผลิตและการใช้ไบโอดีเซล B7 B10 และ B20

3. Decentralization – เป็นการสนับสนุนการส่งผ่านกระแสไฟฟ้าผ่านระบบสายส่งและนอกระบบสายส่ง ให้เกิดการซื้อขายระหว่างกัน การสนับสนุนให้จัดตั้งโรงไฟฟ้าระดับชุมชน การสำรวจและจัดทำแผนที่เครือข่ายพลังงานทั่วประเทศ การสร้างความสมดุลของพื้นที่ไฟฟ้าในทุกภูมิภาค

4. De-regulation - เป็นการเปิดพื้นที่เฉพาะให้สามารถพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมด้านพลังงานได้โดยผ่อนปรนกฎระเบียบที่เป็นอุกสรรคให้ (Sandbox) การส่งเสริมให้เกิด Start up ด้านพลังงาน การแก้ไขกฎเกณฑ์ให้นำเงินจากกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานมาใช้ในการสนับสนุนธุรกิจพลังงานชุมชน การลอดล็อคพลังงานที่ผลิตจากภาคประชาชนให้เข้าสู่ระบบสายส่งหรือ Grid ได้ 

5. Electrification – เป็นการขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าและส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า

COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,274,Audio Visual,193,automotive,290,beauty,3,Business,231,CSR,26,Economic,7,Electronics,82,Entertainment,144,EV,101,FinTech,122,Food,97,Gallery,2,Health & Beauty,88,Home Appliance,129,InsurTech,10,Interview,4,IT & DeepTech,754,Lifestyle,261,Marketing,151,Mobile Device,1104,Motorbike,33,PR News,291,PropTech,53,Real Estate,281,Review,107,Sports,3,Telecom,206,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: กองทุนพัฒนาไฟฟ้า จาก กกพ. สานต่อโครงการคนบันดาลไฟ ภายใต้แนวคิด “ใครไม่ Change Climate Change”
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า จาก กกพ. สานต่อโครงการคนบันดาลไฟ ภายใต้แนวคิด “ใครไม่ Change Climate Change”
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgje1IVBHrNNnedYv2rvGuGWH8DI0PosfQ-mErxYzZ61jGqWdhCmlO0Wn8pncTokJu2a0yqczApVF6r-LcfjDgfSFG7veHab07i4er3TXIlhpiyE5P_sbxhjwG1IB1S_qET-b7YSNUq-d3IgDWZWXqAuGjYfj2Kd938svs81Oz_t9r8n4Drc7rhayMVgw/s16000/970369.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgje1IVBHrNNnedYv2rvGuGWH8DI0PosfQ-mErxYzZ61jGqWdhCmlO0Wn8pncTokJu2a0yqczApVF6r-LcfjDgfSFG7veHab07i4er3TXIlhpiyE5P_sbxhjwG1IB1S_qET-b7YSNUq-d3IgDWZWXqAuGjYfj2Kd938svs81Oz_t9r8n4Drc7rhayMVgw/s72-c/970369.jpg
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2023/06/change-climate-change.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2023/06/change-climate-change.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy