--> NIA จัดอบรม PPCIL รุ่นที่ 5 สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ผลักดันนวัตกรรมระดับประเทศ | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

NIA จัดอบรม PPCIL รุ่นที่ 5 สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ผลักดันนวัตกรรมระดับประเทศ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) จัดการอบรม PPCIL รุ่นที่ 5 เพื่อพัฒนาและสร้างศักยภาพของกลุ่มผู้บริหารระดับกลางที่จะเติบโตไปเป็นผู้นำระดับสูง สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ หรือ ‘The Next Change Maker’ พร้อมนำเสนอต้นแบบข้อเสนอนวัตกรรมเชิงนโยบาย พร้อมนำไปปรับใช้เพื่อขับเคลื่อนประเทศต่อไปหลักสูตร PPCIL (Public and Private Chief Innovation Leadership) สร้างขึ้นเพื่อพัฒนาและสร้างศักยภาพของกลุ่มผู้บริหารระดับกลางที่จะเติบโตไปเป็นผู้นำระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ความมั่นคง การเมือง และสื่อมวลชน เพื่อวางรากฐานการคิดนวัตกรรมนโยบาย และส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่าย รวมถึงสร้างการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดในอนาคต นำไปสู่การขับเคลื่อนและผลักดันนวัตกรรมระดับประเทศ โดยปีนี้หลักสูตร PPCIL ได้จัดเป็นรุ่นที่ 5 โดยมีผู้นำการเปลี่ยนแปลงสำเร็จหลักสูตรฯ จำนวน 84 ราย จาก 5 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคความมั่นคง ภาคสื่อสารมวลชน และสมาคมวิชาชีพองค์กรอิสระ

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กล่าวว่า “หลักสูตร PPCIL มีเป้าหมายที่จะสร้าง The Next Change Maker ที่สามารถสร้างนวัตกรรมนโยบาย โดยอาศัยแนวทางการคาดการณ์และการคิดเชิงอนาคต (Foresight) ร่วมกับหลักการออกแบบนโยบาย (Policy Design) ที่ต้องเข้าใจบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้สร้างแนวปฏิบัติของความร่วมมือรูปแบบใหม่ (Collaborative) สร้างผลลัพธ์ใหม่ โดยผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ทักษะสำคัญคือ “การคิดเชิงนวัตกรรม” คือความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่สามารถแก้ปัญหาได้จริง สามารถนำไปต่อยอดได้

โดยตลอด 11 สัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้เข้าอบรมทั้ง 84 รายได้รับการพัฒนาศักยภาพด้วยเครื่องมือและเนื้อหาที่เข้มข้น ซึ่งในวันสุดท้ายของหลักสูตร ผู้เข้าอบรมได้นำเสนอ ข้อเสนอนวัตกรรมเชิงนโยบาย ทั้งหมด 5 ข้อเสนอ ที่ครอบคลุม 4 ประเด็น ได้แก่ (1) นวัตกรรมกำลังคน (2) นวัตกรรมสังคม (3) นวัตกรรมด้านสาธารณสุข และ (4) นวัตกรรมเศรษฐกิจ ซึ่ง 5 ต้นแบบข้อเสนอนวัตกรรมเชิงนโยบาย ที่แต่ละทีมระดมความสมองและสร้างสรรค์ขึ้นมา สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ภายใต้กระทรวงอว. จะร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ นอกกระทรวง นำกลไกเหล่านี้ไปขับเคลื่อนต่อไป”

5 ข้อเสนอนวัตกรรมเชิงนโยบายที่พร้อมขับเคลื่อนประเทศ

  • กลุ่ม Chang’e (ฉางเอ๋อ) "NCDs FreeVer" สุขภาพปัง เป๋าตังตุง ประเทศไทยมุ่ง ปลอด NCDs

นวัตกรรมเชิงนโยบายที่ให้ประเทศไทยปลอดจากโรคไม่ติดต่อที่ป้องกันได้ ลดอัตราการป่วยโรค NCDs คนวัยทำงานแข็งแรง ผู้สูงอายุดูแลตัวเองได้ ลดภาระการใช้จ่ายงบสาธารณสุขและมี Big Data ด้านสาธารณสุขสำหรับอนาคต ด้วยการบูรณาการจากทุกภาคส่วนร่วมผลักดันนโยบาย พร้อมสร้างเสาหลัก 3 สำคัญคือ Health Literacy, Behavior Change และ Motivation and Incentive

  • กลุ่ม Voyage "TIDE: เพื่อนคู่คิด มิตรสร้างเมือง" สร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิต กระจายเศรษฐกิจทั่วไทย

นวัตกรรมเชิงนโยบายที่มุ่งแก้ปัญหาความเจริญ งาน เงินและโอกาสที่กระจุกตัวเฉพาะเมืองใหญ่ เพื่อปลดล็อค 3 ปัญหาการพัฒนาเมือง ได้แก่ ระบบราชการที่เป็น SILO, การรวมอำนาจและงบประมาณที่ส่วนกลาง และการขาดกลไกการพัฒนาเมืองและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  • กลุ่ม Apollo  "SMEs โต๊โตตตต" โตความรู้, โตรายได้, โตยั่งยืน

นวัตกรรมนโยบาย ที่ให้ SMEs ไทยเข้าถึงการสนับสนุนและความรู้เพื่อการเติบโตของธุรกิจ เพื่อเพิ่ม SMEs ในระบบ และเพิ่มการเติบโต GDP ของ SMEs  

  • กลุ่ม Viking "Teens ไม่เตะฝุ่น" เป็นคนที่ใช่ เรียนแบบที่ชอบ จบไปไม่ตกงาน 

นโยบายพัฒนาการศึกษา สำหรับแก้ปัญหาการตกงานของนักศึกษาปริญญาตรีจบใหม่ของประเทศไทย ด้วยการผลิตคนแบบ Demand Driven, การเรียนแบบยืดหยุ่น และขยายโอกาสในการจ้างงาน เพื่อลดช่องว่างระหว่างงานที่มีและทักษะเด็กจบใหม่ 

  • กลุ่ม Millennium Falcon "Unlocking town เพื่อชาวหมุนเมือง"  ปลดล็อคเมือง เพิ่มโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ สู่เมืองที่เท่าเทียม

นวัตกรรมนโยบายที่ใช้ประโยชน์สูงสุดจากที่ดินที่ว่างเปล่าในกรุงเทพฯ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนจนในเมือง ที่มีบทบาทสำคัญในการทำให้เมืองเจริญเติบโต ได้แก่ วินมอเตอร์ไซค์ ไรเดอร์ พ่อค้าหาบเร่ สตรีทฟูดส์และคนงานก่อสร้าง ที่เรียกว่า “คนหมุนเมือง” ด้วยการปลดล็อคข้อจำกัดต่างๆ เพื่อให้พวกเขามีที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ยังกล่าวต่อว่า “จากการดำเนินการอบรม PPCIL ตั้งแต่รุ่น 1 จนถึงวันนี้คือรุ่นที่ 5 ทำให้เห็นว่าการอบรมมีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ เชื่อว่าข้อเสนอนวัตกรรมเชิงนโยบายทั้ง 5 ข้อ ที่ผู้เรียนได้ร่วมกันสร้างขึ้นมานั้นสามารถนำไปขยายผลและใช้ได้จริง โดยที่องค์กรต่างๆ สามารถนำไปใช้ไม่ต้องเสียเวลาศึกษาข้อมูล เพราะบุคลากรหรือคนที่เป็นกำลังสำคัญภายใต้ PPCIL ได้ทำสิ่งเหล่านี้แล้ว และสำหรับปัญหาที่เป็นความท้าทาย ถึงแม้ว่าในวันนี้เรายังแก้ไขไม่ได้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนรุ่นต่อๆ ไปจะไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรู้ว่าปัญหาคืออะไร จะแก้ไขได้มากน้อยเพียงได้ก็เป็นการพัฒนาของแต่ละรุ่นที่จะดำเนินต่อไป”

ด้านตัวแทนผู้เรียนหลักสูตร PPCIL รุ่น 5  นายไพชยนต์ นุชนารถ ผู้จัดการแผนก Talent Development บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด กล่าวถึงหลักสูตรที่เรียนว่า เป็นหลักสูตรที่ดี มีความหลากหลายของกลุ่มผู้เรียน มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายภาคส่วน และรุ่นพี่ๆ ที่เข้ามาแชร์มุมมองร่วมกัน ทำให้เข้าใจบริบทของการพัฒนาจากต้นน้ำถึงปลายน้ำอย่างแท้จริง และหลังจากที่เรียนจบแล้ว ความรู้ที่ได้ทั้งทฤษฎีและหลักการความคิดที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่ Root Cause โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเพื่อสร้างคุณค่าที่แท้จริง คือสิ่งที่ท้าทายและอยากนำไปปฏิบัติจริง

ดร.อรพรรณ แสงสว่าง ผู้จัดการอาวุโส ศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า หลักสูตรนี้ช่วยเปิดมุมมองที่แตกต่างไปจากจุดที่เรารู้จักในสายงานที่รับผิดชอบ  เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราตระหนักถึงปัญหาของประเทศ และภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งเล็กๆ ที่ร่วมขับเคลื่อนการแก้ปัญหาของประเทศ  ซึ่งหลังจากนี้จะนำความรู้ที่ได้ไปเป็นกรอบความคิดในการสร้างการเปลี่ยนแปลง แก้ปัญหาต่างๆ ในองค์กร คำนึงถึงปัจจัยที่จะทำให้นโยบายประสบความสำเร็จ เช่น การรับฟัง และการสร้างความมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 

และ นายก่อศักดิ์ โตวรรธกวณิชย์ ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจใหม่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สามารถเอาความรู้และทักษะที่ได้จากการอบรมไปต่อยอดและปรับใช้กับการบริหารจัดการในองค์กรได้ เริ่มตั้งแต่การดูสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร การวิเคราะห์คนที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อใช้ในการจัดทำกลยุทธ์และแนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมของทีมงาน เพื่อประสานความต้องการ และผลประโยชน์ให้กับทั้งองค์กร ส่วนงานและสมาชิกของทีมทุกคน ซึ่งแตกต่างจากแต่ก่อนที่มุ่งเน้นแต่ผลผลิต ผลลัพธ์ในเชิงธุรกิจขององค์กรอย่างเดียวเป็นหลัก

สำหรับการอบรม PPCIL รุ่นที่ 6 จะจัดขึ้นในปี 2567 โดยจะเปิดรับสมัครเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็ปไซต์ www.nia.or.th หรือ https://www.facebook.com/NIAAcademyTH

COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,284,Audio Visual,193,automotive,299,beauty,3,Business,237,CSR,27,Economic,8,Electronics,85,Entertainment,145,EV,110,FinTech,124,Food,103,Gallery,2,Health & Beauty,90,Home Appliance,130,InsurTech,11,Interview,4,IT & DeepTech,768,Lifestyle,266,Marketing,163,Mobile Device,1171,Motorbike,33,PR News,319,PropTech,53,Real Estate,292,Review,109,Sports,3,Telecom,210,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: NIA จัดอบรม PPCIL รุ่นที่ 5 สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ผลักดันนวัตกรรมระดับประเทศ
NIA จัดอบรม PPCIL รุ่นที่ 5 สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ผลักดันนวัตกรรมระดับประเทศ
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjs-TGAN69vmHpIMCZFakkxDqVcAFikE2PQoaDiiDjhyNJJkwUJQq6YsU3oe6r41Yxo8c7W1H_GE1zVOylbdiHw345kRn03FVBUP5XnK8Qywu5f2jEuForiEa_BKnU44M9tQp7yZ0A0-2zfN525fqFkeZzfGr63SwtMy9Hpp6qZ15wsnALhPA6wzgZKQxc/s16000/264620_0.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjs-TGAN69vmHpIMCZFakkxDqVcAFikE2PQoaDiiDjhyNJJkwUJQq6YsU3oe6r41Yxo8c7W1H_GE1zVOylbdiHw345kRn03FVBUP5XnK8Qywu5f2jEuForiEa_BKnU44M9tQp7yZ0A0-2zfN525fqFkeZzfGr63SwtMy9Hpp6qZ15wsnALhPA6wzgZKQxc/s72-c/264620_0.jpg
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2023/09/nia-ppcil-5.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2023/09/nia-ppcil-5.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy