--> เริ่มแล้ววันนี้ งาน SISTAM 2023 เพื่อความปลอดภัยอัจฉริยะและเทคโนโลยีชั้นสูงในโรงงานอุตสาหกรรม | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

เริ่มแล้ววันนี้ งาน SISTAM 2023 เพื่อความปลอดภัยอัจฉริยะและเทคโนโลยีชั้นสูงในโรงงานอุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท เอ็กซโปซิส จำกัด ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (ส.ส.ท.) สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศ (TIChE) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พันธมิตรองค์กรความรู้ (Knowledge Partner) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและแสดงสินค้า ที่มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยอัจฉริยะและเทคโนโลยีชั้นสูงสำหรับการบำรุงรักษาในโรงงานอุตสาหกรรม ในชื่องาน “SISTAM 2023” (Smart Industrial Safety & Technology for Advanced Maintenance) ระหว่างวันที่ 18 - 20 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 – 18.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์มุ่งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล เพื่อพัฒนาระบบความปลอดภัยและการบำรุงรักษา เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย
ในการประชุมนี้มีการบรรยายทางด้านวิชาการและสัมมนาโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายหัวข้อ อาทิเช่น การพลิกโฉมองค์กรด้านความปลอดภัยยั่งยืน กรณีศึกษาจากโรงงานดีเด่นด้านความปลอดภัย การยกระดับการประกอบการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยสู่อุตสาหกรรมสีเขียว การลดความเสี่ยงในการทำงานด้วยการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเองขั้นประยุกต์สำหรับ TPM ระดับสูงสุด ความท้าทายในการตรวจสอบและวิเคราะห์ความเสี่ยงในอุตสาหกรรมโรงกลั่นและปิโตรเคมี และหัวข้ออื่น ๆ มากกว่า 50 หัวข้อ

ส่วนงานแสดงสินค้ามีหน่วยงานต่าง ๆ มาออกบูธจัดแสดงเทคโนโลยี ดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระบบอัตโนมัติ (Automation) ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น ระบบและอุปกรณ์ด้านการบำรุงรักษาและความปลอดภัย จากบริษัทชั้นนำ อาทิ Murata, Yokogawa, Alpha Com, Service Now, P-Dictor, Freewill Solutions, Astec Paint, Cikachi Electric, การไฟฟ้านครหลวง เป็นต้น งานยังได้รับการสนับสนุนจากองค์กรชั้นนำอย่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) ภายในงาน จะมีการจัดแสดงนวัตกรรมจรวดความเร็วเสียง CURSR-1 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ Dr. Gil Moor Award, หุ่นยนต์ Walkie II เพื่อบริการในครัวเรือน และหุ่นยนต์ช่วยการเดิน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และยังมีหุ่นยนต์ทำความสะอาด และหุ่นยนต์ขนส่ง LUCKI BOT ของ ปตท. มาร่วมจัดแสดง

งานประชุมและการแสดงสินค้า SISTAM 2023 ได้จัดควบคู่ไปกับงานประชุมวิชาการด้านความปลอดภัยระดับเอเชียแปซิฟิค หรือ Asia Pacific Symposium on Safety 2023 (APSS 2023) ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเช่นกัน โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) หลังจากได้จัดขึ้นหลายครั้งในประเทศญี่ปุ่นและเกาหลี นับเป็นการร่วมสร้างเวทีสำคัญในการสร้างความตระหนักและให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยและการบำรุงรักษาในภาคอุตสาหกรรม

งาน SISTAM 2023 และ APSS 2023 กำหนดเปิดงานร่วมกันอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจากอธิบดี กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี

นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรม ในฐานะผู้สนับสนุนการจัดงานอย่างเป็นทางการ จะร่วมใช้เวทีงาน SISTAM จัดสัมมนาเรื่องความปลอดภัยอัจฉริยะที่ยั่งยืน การสัมมนาไม่เพียงแต่เน้นเรื่องความปลอดภัยอัจฉริยะ และนำกรณีศึกษามาแบ่งปัน แต่ยังจะส่งเสริมยกระดับผู้ประกอบการในเรื่องสิ่งแวดล้อมและการมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว สอดคล้องกับแผนของกรมโรงงานฯ ในการชูเป้าขับเคลื่อน BCG Model เป็นวาระแห่งชาติ ปักธงปี 2570 ที่ทุกสถานประกอบกิจการโรงงานต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว

ดร.สุพจน์ ชินวีระพันธุ์ ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) กล่าวว่า สมาคมฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย เผยแพร่ และถ่ายทอดให้แก่องค์กรต่าง ๆ ในประเทศ สมาคมฯ ตระหนักถึงความสำคัญความปลอดภัยในโรงงาน ซึ่งปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการบำรุงรักษาเพื่อป้องกันและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ปีนี้ถือเป็นวาระครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้งสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) สมาคมฯ ได้เปิดตัวโครงการ Thailand-Japan Decarbonization Initiative หรือ TJDI อย่างเป็นทางการ โดยโครงการนี้สอดคล้องกับนโยบาย Green Growth Strategy หรือยุทธศาสตร์การเติบโตสีเขียวของรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบาย BCG ของรัฐบาลไทย จึงเป็นโอกาสอันดีที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน SISTAM 2023 ซึ่งเป็นงานที่เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนในด้านความปลอดภัยและการบำรุงรักษา โดย สมาคมฯ ได้จัดแสดงบูธโครงการ TJDI และผลงานของสมาคมฯ ตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา

นายสุรเชษฐ์ ชโลธร นายกสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (TIChE) กล่าวว่า สมาคมฯ มุ่งเน้นการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรเคมี ซึ่งมาตรฐานด้านความปลอดภัยถือเป็นความสำคัญอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมเคมี ปิโตรเคมี และกระบวนการด้านความปลอดภัย (Process Safety) ซึ่งงาน SISTAM 2023 เป็นงานประชุมและแสดงสินค้างานเดียวที่เน้นเรื่องความปลอดภัยและการบำรุงรักษา สมาคมฯ จึงได้ร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงาน โดยจะมีการจัดการประชุมและสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยในกระบวนการอุตสาหกรรมเคมีครั้งที่ 12 ขึ้นที่งาน SISTAM 2023 ด้วย โดยจะมีการบรรยายและเสวนาในเรื่องความท้าทายในการตรวจสอบ และการวิเคราะห์ความเสี่ยงในโรงกลั่น และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

นางสาวนุชรินทร์ ภารดีวิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็กซโปซิส จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ มีประสบการณ์การจัดงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ มุ่งเน้นงานภาคธุรกิจอุตสาหกรรม การจัดงาน “SISTAM 2023” เป็นเวทีสำคัญและครั้งแรกของปีในการรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและบำรุงรักษา ผู้ประกอบการในทุกภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะผู้ดูแลรับผิดชอบด้านความปลอดภัย การบำรุงรักษาในโรงงาน รวมถึงวิศวกร ภาครัฐ และภาคการศึกษา ที่เปิดโอกาสการเรียนรู้และนำเสนอเทคโนโลยี นวัตกรรม และโซลูชั่นใหม่ ๆ พร้อมร่วมรับฟังการประชุมสัมมนา รวมถึงกรณีศึกษาต่าง ๆ มากกว่า 50 หัวข้อ

บริษัท เอ็กซโปซิส จำกัด บริษัทผู้จัดงาน เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำด้านการบริหารจัดการงานแสดงสินค้าและการประชุมระดับนานาชาติ โดยมีประสบการณ์ในการจัดงานแสดงสินค้าภาคธุรกิจในประเทศไทย งานแสดงสินค้าที่บริษัทฯ รับผิดชอบดูแล ครอบคลุมอุตสาหกรรมหลักต่างๆ อาทิ งานแสดงสินค้าด้านการเปลี่ยนถ่ายพลังงาน Future Energy Asia งานประชุม Smart Cyber Security Summit งานแสดงสินค้าและการประชุมเครื่องมือการแพทย์และสุขภาพ Medical Fair Thailand งานแสดงเทคโนโลยีด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ Pack Print International งานด้านขดลวด สายไฟ สายเคเบิ้ลและท่อ รวมถึงอุตสาหกรรมเหล็กและหลอมโลหะอย่างงาน wire Tube Southeast Asia, GIFA / METEC Southeast Asia เป็นต้น

ประมวลภาพบรรยากาศในงาน SISTAM วันแรก
COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,284,Audio Visual,193,automotive,299,beauty,3,Business,237,CSR,27,Economic,8,Electronics,85,Entertainment,145,EV,110,FinTech,124,Food,103,Gallery,2,Health & Beauty,90,Home Appliance,130,InsurTech,11,Interview,4,IT & DeepTech,768,Lifestyle,266,Marketing,163,Mobile Device,1171,Motorbike,33,PR News,319,PropTech,53,Real Estate,292,Review,109,Sports,3,Telecom,210,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: เริ่มแล้ววันนี้ งาน SISTAM 2023 เพื่อความปลอดภัยอัจฉริยะและเทคโนโลยีชั้นสูงในโรงงานอุตสาหกรรม
เริ่มแล้ววันนี้ งาน SISTAM 2023 เพื่อความปลอดภัยอัจฉริยะและเทคโนโลยีชั้นสูงในโรงงานอุตสาหกรรม
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKYr6Lz2mpmaS1-_2Sgios-_993PUUzsHBU1UOpKDl7qVEuHW5aSCUu7snWA6YFjn3wB0NSDTZjhqrUbDmTmaktPCeTObAx5dmgotV0TDcDy3MtAvY3Rs1iLGrruH_lfmeq0TsA1xL7XDgy5RxN_FSv0bAYUM4ZbDjgGJS0jfR6IYIbTNAQFr4ajYXYBs/s16000/5D3_6871_0.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKYr6Lz2mpmaS1-_2Sgios-_993PUUzsHBU1UOpKDl7qVEuHW5aSCUu7snWA6YFjn3wB0NSDTZjhqrUbDmTmaktPCeTObAx5dmgotV0TDcDy3MtAvY3Rs1iLGrruH_lfmeq0TsA1xL7XDgy5RxN_FSv0bAYUM4ZbDjgGJS0jfR6IYIbTNAQFr4ajYXYBs/s72-c/5D3_6871_0.jpg
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2023/10/sistam-2023.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2023/10/sistam-2023.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy