--> KMITL ชี้เทรนด์หลักสูตร 2 ปริญญา สร้างโอกาสสู่ความสำเร็จที่มากกว่า | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

KMITL ชี้เทรนด์หลักสูตร 2 ปริญญา สร้างโอกาสสู่ความสำเร็จที่มากกว่า

การบริหารจัดการ หลักสูตร 2 ปริญญา มีความน่าสนใจหลายอย่าง โดยเฉพาะหากสามารถเข้าไปร่วมมือกับหน่วยงานการศึกษาทั้งภายใน และภายนอก หรือแม้แต่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยไทย และในต่างประเทศ  ทำให้มีโอกาสการเติบโตทางด้านวิชาการค่อนข้างมาก ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา  มีแนวทางในการบริหารจัดการด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งการปรับปรุงและสร้างหลักสูตรใหม่ โดยเฉพาะหลักสูตร 2 ปริญญา เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จด้านการบริหารจัดการด้านวิชาการที่แข็งแกร่ง 
รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สจล. กล่าวว่า ความเติบโตด้านหลักสูตร 2 ปริญญา (Double Degree) ซึ่งเป็นการเรียน 1 หลักสูตร แต่จะได้รับ 2 ปริญญา คือจาก สจล .เอง และจากสถาบันการศึกษาที่ได้ร่วมมือกันจัดทำหลักสูตร เช่น หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ (นานาชาติ) ในระดับปริญญาตรี โดยวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอินฮา ประเทศเกาหลีใต้ หรือจะเป็นหลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโท สาขาการจัดการวิศวกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ และเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. และ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และจากความร่วมมือของคณะภายใน สจล. ในหลักสูตรวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ (AGRINOVATOR) โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร / หลักสูตร International Program คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) และ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) / หลักสูตร AgriBiz-Econ ของคณะคณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะบริหารธุรกิจ

ความเติบโตด้านหลักสูตรนานาชาติ เป็นหลักสูตรที่จัดทำเพิ่มขึ้นให้มีความสอดคล้องและความเหมาะสมของสถานการณ์โลกอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะเป็นหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบมีความยืดหยุ่นและเหมาะสมของแต่ละคณะ โดยมีหลักสูตรที่น่าสนใจ เช่น หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ / หลักสูตร Doctor of  Dental Surgery คณะทันตแพทยศาสตร์ / หลักสูตร Business Information Technology คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ / หลักสูตร Culinary Science and Foodservice Management (International program) คณะอุตสาหกรรมอาหาร / หลักสูตร Industrial and Engineering Chemistry (International Program) คณะวิทยาศาสตร์ / หลักสูตร B.Eng. Chemical Engineering (International Program) คณะวิศวกรรมศาสตร์       

ความแข็งแกร่งด้านวิชาการ จาการที่ สจล. ได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทำให้เราได้มีโอกาสได้ร่วมมือกับหน่วยงานชั้นนำระดับโลกในการจัดตั้งสถาบันการศึกษาเฉพาะทางขึ้นมาเพื่อผลิตบัณฑิต ผู้เชี่ยวชาญรองรับอุตสาหกรรม และโลกอนาคต จึงทำให้ สจล.ได้จัดตั้งหน่วยงานด้านการศึกษาเพิ่มขึ้นแต่ยังคงให้การสนับสนุนด้านต่าง ๆ และกำกับดูแล

1. มหาวิทยาลัย CMKL เกิดขึ้นจากเป็นความร่วมมือ ระหว่าง สจล. กับ มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมุ่งเน้นการผลิตบุคลากรยุคใหม่ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ส่งเสริมการเรียนรู้และสนับสนุนให้เกิดผลงานวิจัย

2. 42 Bangkok เกิดขึ้นจากเป็นความร่วมมือ ระหว่าง สจล.กับ Ecole 42 Paris ประเทศฝรั่งเศส เป็นสถาบันโปรแกรมเมอร์ระดับโลก ได้จัดตั้งขึ้นด้วยเล็งเห็นถึงโอกาสและแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัลในไทย ผ่านการพัฒนาศักยภาพโปรแกรมเมอร์ร่วมขับเคลื่อนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย

3. โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า ซึ่งเป็นโรงเรียนนานาชาติแห่งแรกที่มุ่งเน้นการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ เป็นพิเศษ โดยมีคอร์สเรียน AP ตามหลักสูตรประทศสหรัฐอเมริกา เน้นการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ ตลอดจนคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (STEM) ดังนั้นบรรยากาศการเรียนจะสนับสนุนให้นักเรียนพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ และความพิเศษของนักเรียนที่นี่อย่างหนึ่งคือสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของนักศึกษาระดับปริญญาของ สจล. ได้ เช่น ห้องสมุด หอพัก สนามกีฬา ตลอดจนบางวิชาจะเป็นอาจารย์ของ สจล.เองที่เข้าร่วมสอนด้วย นอกจากนี้นักเรียนสามารถเลือกเรียน Track ที่เรียกว่า “Pathway to KMITL” เข้าสู่การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่ สจล. ได้

4. สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง (KOSEN - KMITL) หรือสถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการก่อตั้งตามโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลญี่ปุ่น โดยมีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เป็นฝ่ายขับเคลื่อนดำเนินการ เปิดสอนในหลักสูตรอนุปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ ในหลักสูตรวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และในปี 2567 จะเปิดหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร 2 ปริญญาได้ที่ Link นี้  https://curriculum.kmitl.ac.th/

COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,280,Audio Visual,193,automotive,297,beauty,3,Business,236,CSR,27,Economic,7,Electronics,83,Entertainment,144,EV,108,FinTech,123,Food,102,Gallery,2,Health & Beauty,90,Home Appliance,130,InsurTech,11,Interview,4,IT & DeepTech,759,Lifestyle,266,Marketing,161,Mobile Device,1143,Motorbike,33,PR News,309,PropTech,53,Real Estate,286,Review,108,Sports,3,Telecom,206,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: KMITL ชี้เทรนด์หลักสูตร 2 ปริญญา สร้างโอกาสสู่ความสำเร็จที่มากกว่า
KMITL ชี้เทรนด์หลักสูตร 2 ปริญญา สร้างโอกาสสู่ความสำเร็จที่มากกว่า
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKTN9e9LXbZ-7PESb9GgUGC9ksSyF30EalOp5gtF5nWFt2adK7jL6tX8Rh2TrsuwH0QlZ8vQ3MkF_3sQHkrzlZxlE4OFyaGDfqG87Pu5C7QbbgNo6sdULbdYPgBjc0UPTilUW8ZFH9IUctJ3IQC-nfuLJ_nD7EytynIGJ368lBqVxSw1vOd6qnu3jW_4U/s16000/1%20%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C%20%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8%20%E0%B8%A3%E0%B8%AD_0.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKTN9e9LXbZ-7PESb9GgUGC9ksSyF30EalOp5gtF5nWFt2adK7jL6tX8Rh2TrsuwH0QlZ8vQ3MkF_3sQHkrzlZxlE4OFyaGDfqG87Pu5C7QbbgNo6sdULbdYPgBjc0UPTilUW8ZFH9IUctJ3IQC-nfuLJ_nD7EytynIGJ368lBqVxSw1vOd6qnu3jW_4U/s72-c/1%20%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C%20%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8%20%E0%B8%A3%E0%B8%AD_0.jpg
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2024/02/kmitl-double-degree.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2024/02/kmitl-double-degree.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy