--> Power Next จับมือ Payak Motor เปิดตัว Smart Energy Swapping Platform ลุย EV Bike สลับแบตเตอรี่ | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

Power Next จับมือ Payak Motor เปิดตัว Smart Energy Swapping Platform ลุย EV Bike สลับแบตเตอรี่

พาวเวอร์ เน็คซ์ ผู้บริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ ผนึก บริษัท พยัคฆ์ มอเตอร์ จำกัด ผู้นำเข้า ประกอบและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าชั้นนำ เปิดตัว “ระบบ Smart Energy Swapping Platform” นำร่องจับมือมหาวิทยาลัยชั้นนำ 8 แห่ง ชูระบบแพลตฟอร์ม 60V ลดจำนวนการใช้รถจักรยานยนต์น้ำมัน เปลี่ยนมาใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสลับแบตเตอรี่กับโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่ติดตั้งและให้บริการภายในมหาวิทยาลัยและสถานศึกษา ตอกย้ำความสำเร็จตั้งเป้าขยายความร่วมมือกับอีก 30 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ มูลค่าโครงการกว่า 3,000 ล้านบาท ควบคู่การพัฒนาระบบแพลตฟอร์ม 72V รองรับองค์กรภาครัฐและเอกชน รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ และบริการจัดส่งอาหารและพัสดุ
นายพุทธพงศ์ สมใจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พาวเวอร์ เน็คซ์ จำกัด กล่าวว่า พาวเวอร์ เน็คซ์ ดำเนินงานบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy Platform) มุ่งเน้นการพัฒนาระบบนิเวศ (Ecosystem) ให้เกิดการเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอย่างสมบูรณ์และครบวงจร ในการที่ภาครัฐมีมติส่งเสริมนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตและกำหนดให้ยานยนต์ไฟฟ้าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายในกลุ่ม S-Curve พาวเวอร์ เน็คซ์ พร้อมขานรับนโยบายในการสร้างแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดและช่วยต่อยอดกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อผลักดันให้เกิดความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และมุ่งสู่การไม่ปลดปล่อยคาร์บอนในระบบนิเวศ (Net Zero Emission)

“ด้วยความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการพลังงานอัจฉริยะ พาวเวอร์ เน็คซ์ เปิดตัวระบบ Smart Energy Swapping Platform ผลิตภัณฑ์และบริการโครงการระบบบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy Platform) สำหรับระบบนิเวศ (Ecosystem) รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและระบบโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบสลับแบตเตอรี่ ที่ทันสมัยและได้มาตรฐานทางด้านความปลอดภัย รองรับการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาชั้นนำทั่วประเทศ นิคมอุตสาหกรรม พื้นที่แหล่งท่องเที่ยว รวมถึงเกาะต่างๆ ตลอดจนสามารถรองรับการใช้งานในกิจกรรมของการขนส่งพัสดุและอาหารแบบเร่งด่วน รวมถึงการใช้งานในการขนส่งสาธารณะของรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ”

ปัจจุบัน พาวเวอร์ เน็คซ์ จับมือ บริษัท พยัคฆ์ มอเตอร์ จำกัด ผู้นำเข้า ผลิต ประกอบและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าชั้นนำ แบรนด์ ZEEHO, Horwin และ Payak Motor โดย นายภาณุ ศีติสาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า พยัคฆ์ มอเตอร์ ร่วมมือกับ พาวเวอร์ เน็คซ์ ในการพัฒนา Smart Battery ในรูปแบบ Swappable ซึ่งเป็น Lithium Battery ที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด UN R136 ตลอดจนทั้งระบบตู้ชาร์จ และสลับแบตเตอรี่แบบ Fast Charge โดยมีการเชื่อมต่อ Big Data ผ่านเครือข่ายอัจฉริยะประสิทธิภาพสูง True5G และได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ 8 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และล่าสุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นำร่องการให้บริการโครงการระบบบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy Platform) ด้วยการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการลดจำนวนการใช้รถจักรยานยนต์น้ำมัน เปลี่ยนมาใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสลับแบตเตอรี่กับโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบสลับแบตเตอรี่ที่ติดตั้งภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย โดยให้บริการกับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัย ด้วยระบบแพลตฟอร์ม 60V ที่ให้บริการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสลับแบตเตอรี่ จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ Elektra 1, Elektra 2 และ SK1 โดยมีค่าเช่าเริ่มต้นเดือนละ 1,250 บาท โดยรวมค่าจดทะเบียน ฟรีประกันอุบัติเหตุ ฟรีซ่อมบำรุง (ยกเว้นปะยาง) ฟรีสลับแบตเตอรี่ได้ตลอดอายุสัญญา ฟรีชุดของแถม (จำนวนจำกัด) โดยผู้สนใจขอใช้บริการจะต้องมีใบขับขี่ บัตรนักศึกษา อาจารย์หรือบุคคลากรใช้เอกสารรับรองจากทางมหาวิทยาลัย เป็นต้น

โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษาและผู้ปกครอง ตลอดจนร่วมกันพัฒนางานวิจัยและบุคลากรด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า เทคโนโลยีแบตเตอรี่ ประสิทธิภาพชิ้นส่วนยานยนต์และวัสดุที่ยั่งยืน ระบบสารสนเทศบริหารจัดการ การวิเคราะห์ข้อมูล และการออกแบบนวัตกรรม ทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อนและร่วมแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เป็นมลพิษทำลายสุขภาพของระบบทางเดินหายใจของนักศึกษาและประชาชน ที่ส่วนหนึ่งมาจากการเผาไหม้ของระบบเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมัน โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ที่ปัจจุบันมีอยู่จำนวน 22 ล้านคันทั่วประเทศ และมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง พาวเวอร์ เน็คซ์ ตั้งเป้าขยายโครงการดังกล่าวไปสู่มหาวิทยาลัยทั่วประเทศภายในปีนี้ ไม่น้อยกว่า 30 แห่ง โดยมีมูลค่าลงทุนของโครงการประมาณ 3,000 ล้านบาท 

จากความสำเร็จดังกล่าว พาวเวอร์ เน็คซ์ (PowerNEXT) มุ่งมั่นในการพัฒนาระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตสำหรับประเทศไทย จึงได้พัฒนาโครงการระบบบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy Platform) ระบบแพลตฟอร์ม 72V สำหรับระบบนิเวศ (Ecosystem) รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและระบบโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบสลับแบตเตอรี่ เพื่อรองรับการใช้งานหลากหลายและทรงประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในแง่ความเร็วและระยะทาง ระบบแพลตฟอร์ม 72V จึงมาพร้อมกับสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและรองรับฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น เหมาะกับการใช้งานเพื่อสนับสนุนการทำงานในองค์กรภาครัฐและเอกชน ธุรกิจรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ และบริการจัดส่งอาหารและพัสดุ และยังคงประสิทธิภาพการสื่อสารข้อมูล Big data กับโครงข่ายอัจฉริยะ True5G เช่นกัน สนใจสอบถามได้ที่สายด่วน โทร. 084 215 8989 หรือ Line ID: @powernext หรือ e-mail: info@powernext.co.th


COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,284,Audio Visual,193,automotive,299,beauty,3,Business,237,CSR,27,Economic,8,Electronics,85,Entertainment,145,EV,110,FinTech,124,Food,103,Gallery,2,Health & Beauty,90,Home Appliance,130,InsurTech,11,Interview,4,IT & DeepTech,768,Lifestyle,266,Marketing,162,Mobile Device,1170,Motorbike,33,PR News,319,PropTech,53,Real Estate,292,Review,109,Sports,3,Telecom,210,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: Power Next จับมือ Payak Motor เปิดตัว Smart Energy Swapping Platform ลุย EV Bike สลับแบตเตอรี่
Power Next จับมือ Payak Motor เปิดตัว Smart Energy Swapping Platform ลุย EV Bike สลับแบตเตอรี่
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmPjOomy9SaNubk_XdjIVX7KCLpTq_ECwkktR_Mkl_QTLTHT7F_jnWAkdCIp5lGZMw6_UsbMaYlkrDsPCeV9YC3ipOorK0Dr_3AMlXLMmlCmm58T3d1ubDrnwT8tiOjJaHqTvXfVDGvo_zmWQBInkS442F4q9PHytZW7OCZ2GNRZ88STYPROlsg1h7qGY/s16000/421854054_711209840858356_7266824573990413059_n.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmPjOomy9SaNubk_XdjIVX7KCLpTq_ECwkktR_Mkl_QTLTHT7F_jnWAkdCIp5lGZMw6_UsbMaYlkrDsPCeV9YC3ipOorK0Dr_3AMlXLMmlCmm58T3d1ubDrnwT8tiOjJaHqTvXfVDGvo_zmWQBInkS442F4q9PHytZW7OCZ2GNRZ88STYPROlsg1h7qGY/s72-c/421854054_711209840858356_7266824573990413059_n.jpg
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2024/02/power-next-payak-motor-battery-swapping-ev-bike.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2024/02/power-next-payak-motor-battery-swapping-ev-bike.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy